Tulosta

Patrian ja sen toimintojen hankintafunktiot ohjaavat ja kehittävät strategista hankintaa, ostoa, logistiikkaa ja alihankkijaverkostoja tavalla, joka tuottaa kustannustehokkaimman arvon Patrialle ja sen asiakkaille. Samalla varmistetaan laatu ja läpinäkyvyys sekä eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta.

Patrialle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että se harjoittaa liiketoimintaa vain sellaisten luotettavien toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, joiden liiketoiminta noudattaa samanlaisia periaatteita kuin ne jotka on kirjattu Patrian eettiseen toimintaohjeeseen.

Varmistaakseen, että toimittajat ja alihankkijat johtavat liiketoimintaansa kestävällä, läpinäkyvällä, eettisellä ja vaatimustenmukaisella tavalla, Patrialla on toimittajien eettinen ohjeistus, joka asettaa Patrian vaatimukset toimittajilleen.

Toimittajien valintamenettely ja toimittajien hallinta

Toimittajien valintamenettelyn ja hallinnan periaatteet liittyvät etiikkaan, avoimuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen, ja näiden periaatteiden noudattamista odotetaan myös Patrian toimittajilta. Nämä edellytykset on kirjattu Patrian toimittajien eettiseen toimintaohjeeseen.

Hankintatoiminnot vastaavat toimittajan valinnasta, hyväksynnästä ja seurannasta. Selvitys- ja evaluointivaihe kattaa muun muassa potentiaalisen toimittajan omistustaustan, taloudellisen aseman, organisaation ja laatustandardit. Lisäksi selvitetään toimittajan eettistä toimintaa sekä mahdollisia oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin liittyviä kysymyksiä. Patrialla käytetään riippumattomia seulontatyökaluja toimittajien ja liikekumppaneiden taustaselvitysten tekemistä varten.

Toimittajien valintamenettelyn ja hallinnan periaatteet liittyvät etiikkaan, avoimuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.

Patrian yleiset hankintaehdot, Patrian toimittajan eettinen ohjeistus ja toimittajan sopimukset sisältävät lausekkeita, joiden mukaan toimittajan on noudatettava kaikkia asiaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä harjoitettava liiketoimintaansa läpinäkyvästi eettisellä ja vaatimustenmukaisella tavalla. Nämä dokumentit sisältävät vaatimuksen noudattaa samanlaisia periaatteita kuin mitä on Patrian eettisissä toimintaohjeissa..

Jos toimittajaan liittyen tunnistetaan riskejä valintaprosessin aikana tai sen jälkeen toimittajan hallintavaiheessa, riskit arvioidaan ja riskejä hallitaan sopimuksellisesti ja muiden käytännön toimenpiteiden avulla. Toimittajia auditoidaan vuosittaisen aikataulun mukaisesti.