Tulosta

Pat­rian eet­tis­tä toi­min­taoh­jet­ta rik­ko­vat, jopa hy­väs­sä tar­koi­tuk­ses­sa teh­dyt toi­met voi­vat ai­heut­taa mer­kit­tä­vää pit­kä­ai­kais­ta va­hin­koa Pat­rian mai­neel­le ja joh­taa oi­keus­toi­miin yh­tiö­tä ja sen hen­ki­lös­töä vas­taan. Jo­kai­seen oh­jeen vas­tai­ses­ti toi­mi­vaan Pat­rian hen­ki­lös­tön jä­se­neen so­vel­le­taan an­ka­ria ran­gais­tus­toi­men­pi­tei­tä, mikä tar­vit­taes­sa tar­koit­taa toi­mi­suh­teen tai työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mis­tä.

Eet­ti­ses­sä oh­jees­sa tai muis­sa oh­jeis­tuk­sis­sa ei ole mah­dol­lis­ta kä­si­tel­lä kaik­kia niitä ti­lan­tei­ta, joita hen­ki­lös­tö voi mo­ni­mut­kai­ses­sa lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta. Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa Pat­rian hen­ki­lös­töä neu­vo­taan kes­kus­te­le­maan asias­ta lä­him­män esi­mie­hen­sä tai hen­ki­lös­tö­osas­ton kans­sa tai pyy­tä­mään neu­voa Pat­rian la­kio­sas­tol­ta. Li­säk­si kai­kil­la hen­ki­lös­tön jä­se­nil­lä on vel­vol­li­suus il­moit­taa omal­le esi­mie­hel­leen tai la­kia­siain­joh­ta­jal­le kai­kis­ta oh­jeen nou­dat­ta­mis­ta kos­ke­vis­ta huo­le­nai­heis­ta ja epäil­lyis­tä oh­jeen rik­ko­muk­sis­ta. Il­moit­ta­mi­seen voi käyt­tää seu­raa­via ka­na­via:

Sekä il­moit­ta­jan että syyl­li­sek­si epäil­lyn oi­keu­det ja yk­si­tyi­syy­den suoja taa­taan kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Epäil­lys­tä vää­rin­käy­tök­ses­tä il­moit­ta­viin hen­ki­löi­hin ei saa koh­dis­taa mi­tään kiel­tei­siä työ­suh­det­ta kos­ke­via toi­men­pi­tei­tä tai ran­gais­tuk­sia. Jos epäi­lys­tä vil­pit­tö­mäs­sä mie­les­sä il­moit­ta­nut­ta hen­ki­löä ran­gais­taan, tällä on an­ka­rat seu­raa­muk­set. Tar­vit­taes­sa il­moit­ta­jaa ran­gais­seen hen­ki­lön työ­so­pi­mus pää­te­tään.

Pat­ria ra­por­toi epäeet­ti­sen toi­min­nan il­moi­tuk­set vuo­si­ker­to­muk­sen yri­tys­vas­tuu­osios­sa vuo­sit­tain.

Kaik­ki eri ka­na­vien kaut­ta tul­leet il­moi­tuk­set tut­ki­taan In­te­gra­ted Ma­na­ge­ment -jär­jes­tel­mäs­sä ku­va­tun pro­ses­sin mu­kai­ses­ti. Il­moi­tuk­set ja nii­den joh­dos­ta teh­dyt toi­men­pi­teet ra­por­toi­daan sään­nöl­li­ses­ti tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le.