Tulosta

Patria-konsernin tavoitteena on olla alansa tunnustettu eettinen toimija. Tämän tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on, että:

  • Patrian eettisen liiketoiminnan sekä lahjonnan- ja korruptionvastaisen toiminnan periaatteet ovat tunnettuja sidosryhmien keskuudessa ja Patria nähdään yhtiönä, jolla on korkeat rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan standardit
  • Patrian liikekumppanit noudattavat vähintään Patrian eettisen toimintaohjeen tasoisia periaatteita ja vaatimuksia omassa liiketoiminnassaan
  • Patrian hallituksen jäsenet, johtajat, toimihenkilöt, henkilöstö ja määräaikaiset työntekijät tuntevat eettisen toimintaohjeen ja Patrian liiketoiminnan eettisyyttä koskevat vaatimukset

Patria edellyttää nollatoleranssia korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Patria ei hyväksy epäeettistä toimintaa tai korruptiota hallitukseltaan, johtajiltaan, toimihenkilöiltään, henkilöstöltään, määräaikaisilta työntekijöiltään tai liikekumppaneiltaan ja toimii aktiivisesti sen estämiseksi. Patria kiinnittää kaikissa toimintamaissaan erityistä huomiota ehdottoman eettisiin liiketapoihin niin yksityisten yritysten, poliittisten puolueiden, viranomaisten kuin virkamiestenkin kanssa. Patria edellyttää liikekumppaneiltaan vastaavaa etiikan ja rehellisyyden tasoa.

Patrian hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto ovat vahvistaneet Patrian sitoutumisen lahjonnan ja korruption vastaiseen työhön ja viestivät siitä sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Patrian lahjonnan ja korruption vastainen politiikka on ilmaistu selvästi Patrian eettisessä toimintaohjeessa. Patrian eettinen toimintaohje koskee kaikkien Patria-yhtiöiden hallituksia, johtajia, toimihenkilöitä, esimiehiä, henkilöstöä sekä määräaikaisia työntekijöitä ja vuokratyöntekijöitä. Eettisen toimintaohjeen lisäksi Patriassa on useita tarkentavia ohjeita, kuten suhdetoimintaohje, jossa on määritelty rahalliset arvot lahjoille ja vieraanvaraisuudelle, sekä sponsorointi- ja lobbausohjeet, jne.

Hallinto ja raportointi hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle

Lopullinen vastuu Patrian lahjonnan ja korruption vastaisesta ohjelmasta on Patrian hallituksella ja tarkastusvaliokunnalla, jotka seuraavat säännöllisesti ohjelman toteutumista, raportoivat sen tehokkuudesta sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tuloksista ja pitävät huolen tarvittavien muutosten ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Patrian lahjonnan ja korruption vastaista toimintaa johtaa lakiasiainjohtaja ja Chief Compliance Officer, joka raportoi toimitusjohtajalle. Lakiasiainjohtaja ja Chief Compliance Officer raportoi säännöllisesti hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle lahjonnan ja korruption torjuntaa sekä Patrian etiikan ja vaatimustenmukaisuuden ohjelmaa koskevista asioista. Lakiasiainjohtaja ja Chief Compliance Officer raportoi edellä mainittujen asioiden pääkohdat myös Patria-konsernin johtokunnalle. Lue lisää Patrian yritysvastuun johtamisesta ja vastuista.

Prosessin elementit

Ennaltaehkäisy – tietoisuuden lisääminen selkeillä politiikoilla ja koulutuksella, joilla varmistetaan eettinen päätöksenteko ja eettiset liiketavat

Koko henkilöstön ja kriittisten liikekumppanien kouluttaminen sekä syvällisemmän koulutuksen tarjoaminen erityisryhmille; lue lisää koulutuksesta

Havainnointi – ihmisiä kannustetaan ilmoittamaan huolenaiheista tai epäillystä epäeettisestä toiminnasta ja tarjotaan työkalut mahdollisten ongelmien havaitsemiseen

Henkilöstön ja valikoitujen sidosryhmien tuntoja luodataan kahden vuoden välein järjestettävällä kyselyllä, joka sisältää suoria kysymyksiä mahdollisesta korruptiosta tai muusta epäeettisestä toiminnasta

Sisältyy yleisiin henkilöstön sitoutumiskyselyihin, joista edellinen tehtiin vuonna 2018

Verkkosivuilla tarjotaan sidosryhmille kanava, joka mahdollistaa myös nimettömän palautteen

Whistleblowing-kanava, jonka kautta voi tehdä myös nimettömiä ilmoituksia; lue lisää huolenaiheiden ilmoittamisesta

Korjaavat toimenpiteet – kaikki ilmoitukset tutkitaan ja paljastuneiden tai epäiltyjen korruptiotapausten tai muun epäeettisen toiminnan johdosta ryhdytään asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin

Prosessi laadittuna ja henkilöstön sisäisessä käytössä

Vuorovaikutus – yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa korruption ja lahjonnan vastaisten toimenpiteiden laajemman käyttöönoton edistämiseksi; lue lisää verkostosta