Tulosta

Pat­rian toi­mia­lal­la yri­tys­tur­val­li­suu­del­la on kes­kei­nen teh­tä­vä toi­min­nan häi­riöt­tö­myy­den var­mis­ta­ja­na.

Pat­rian yri­tys­tur­val­li­suu­den teh­tä­vä­nä on mah­dol­lis­taa vas­tuu­aluei­den­sa osal­ta lii­ke­toi­min­ta Pat­rian toi­mia­lal­la sekä edis­tää ja var­mis­taa lii­ke­toi­min­nan ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta yl­lä­pi­tä­mäl­lä ja ke­hit­tä­mäl­lä tur­val­li­suut­ta; var­mis­taa lii­ke­toi­min­nan jat­ku­vuus eri­lai­sis­sa häi­riö- ja poik­keus­ti­lan­teis­sa huo­leh­ti­mal­la siitä, että näi­hin ti­lan­tei­siin on va­rau­dut­tu en­na­kol­ta; var­mis­taa Pat­rian luo­tet­ta­vuus yh­teis­työ­kump­pa­ni­na asiak­kail­le, vi­ran­omai­sil­le ja muil­le si­dos­ryh­mil­le, sekä yl­lä­pi­tää tur­val­li­suus­ta­soa, jolla asiak­kai­den, mui­den si­dos­ryh­mien sekä oman tie­don ja ma­te­ri­aa­lin suoja voi­daan taata.

En­si­si­jai­nen vas­tuu yri­tys­tur­val­li­suu­des­ta on Pat­rian lii­ke­toi­min­noil­la ja kon­ser­ni­toi­min­noil­la omaan toi­min­taan­sa liit­tyen. Pat­rian yri­tys­tur­val­li­suus tuot­taa lii­ke­toi­min­noil­le ja tu­ki­toi­min­noil­le pal­ve­lu­ja yri­tys­tur­val­li­suu­den eri osa-alueil­la. Li­säk­si yri­tys­tur­val­li­suus ohjaa, ke­hit­tää ja val­voo yri­tys­tur­val­li­suu­den ko­ko­nais­val­tais­ta hal­lin­taa sekä yl­lä­pi­tää tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta ja sen ke­hit­tä­mis­tä Pat­rias­sa.

Yri­tys­tur­val­li­suu­den osa-alu­eet ovat tuo­tan­non tur­val­li­suus, pe­las­tus­tur­val­li­suus, va­rau­tu­mi­nen ja krii­sin­hal­lin­ta, toi­mi­ti­la­tur­val­li­suus, vää­rin­käy­tös­ten ja poik­kea­mien hal­lin­ta, tie­to­tur­val­li­suus sekä hen­ki­lös­tö­tur­val­li­suus

Pat­rial­le on myön­net­ty Kan­sal­li­nen Yri­tys­tur­val­li­suus­to­dis­tus vuon­na 2016. Mää­rä­tyt kan­sal­li­set tur­val­li­suus­vi­ran­omai­set (DSA ja NCSA) tar­kas­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti Pat­rian yri­tys­tur­val­li­suus­ta­son.