Tulosta

Pat­rian ar­vo­jen, eet­tis­ten sään­tö­jen ja toi­min­ta-oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen luo li­sä­ar­voa si­dos­ryh­mil­lem­me.
 

Tah­dom­me me­nes­tyä

 • Ym­mär­räm­me min­kä­lai­ses­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mim­me ja mitä se mer­kit­see meil­le.
 • Ase­tam­me yh­des­sä haas­teel­li­sia ta­voit­tei­ta ja saa­vu­tam­me ne.
 • Teem­me oi­kei­ta asioi­ta suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja tu­lok­sel­li­ses­ti.
 • Kan­nam­me jo­kai­nen vas­tuun siitä, että asiat ete­ne­vät su­ju­vas­ti ja ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­väs­ti.
 • Ke­hi­täm­me jat­ku­vas­ti toi­min­taam­me ja osaa­mis­tam­me sekä ideoim­me uusia rat­kai­su­ja.
 • Näem­me muu­tok­set mah­dol­li­suuk­si­na, jotka hyö­dyn­näm­me.

Olem­me yl­pei­tä työs­täm­me ja tah­dom­me sen nä­ky­vän!

Toi­mim­me asia­kas­lä­hei­ses­ti

 • Ha­luam­me sy­ven­tää yh­teis­työ­tä asiak­kai­dem­me kans­sa löy­tääk­sem­me uusia ja yhä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­piä rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me tar­pei­siin.
 • Toi­min­ta kans­sam­me on su­ju­vaa.
 • Pi­däm­me lu­pauk­sem­me.
 • Hyö­dyn­näm­me saa­mam­me pa­laut­teen.
 • Osaam­me asioi­da eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa eri­lai­sis­sa kult­tuu­reis­sa.

Yh­teis­työ takaa mo­lem­pien me­nes­ty­mi­sen!

On­nis­tum­me yh­des­sä

 • Ym­mär­räm­me yh­teis­työn tär­key­den ja teem­me sen mah­dol­li­sek­si toi­sil­lem­me ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­lem­me.
 • Nou­da­tam­me yh­tei­ses­ti so­vit­tu­ja pe­li­sään­tö­jä.
 • Ar­vos­tam­me ja kan­nus­tam­me toi­siam­me.
 • Luo­tam­me toi­siim­me ja jaam­me työn te­ke­mi­sen kan­nal­ta tar­vit­ta­vat tie­dot ja tai­dot toi­sil­lem­me.
 • Hy­väk­sym­me ih­mis­ten ja or­ga­ni­saa­tioi­den eri­lai­suu­den, mutta emme huo­noa työ­suo­ri­tus­ta.
 • An­nam­me ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta.

Iloit­sem­me on­nis­tu­mi­sis­ta yh­des­sä!