Tulosta

Kan­nat­ta­va toi­min­ta on kai­ken lii­ke­toi­min­nan ja siten myös vas­tuul­li­suu­den pe­rus­ta.

Pat­rian ta­voit­tee­na on toi­mia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja kan­nat­ta­vas­ti ot­taen huo­mioon sekä roo­lin­sa puo­lus­tus­voi­mien kump­pa­ni­na että toi­min­tan­sa vai­ku­tuk­set ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan. Pat­rias­sa kes­kei­sim­mät ta­lou­del­li­sen vas­tuun osa-alu­eet ta­lou­del­li­sen suo­riu­tu­mi­sen li­säk­si ovat kor­rup­tion­vas­tai­set toi­min­ta­ta­vat, ra­han­pe­sun eh­käi­se­mi­nen ja kil­pai­lu­mää­räyk­sien mu­kai­nen toi­min­ta.

Pat­ria kas­vat­taa ja ke­hit­tää lii­ke­toi­min­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti. Tämä edel­lyt­tää pa­nos­tus­ta asia­kas­suh­tei­den, pal­ve­lu­jen ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen, jotta asiak­kail­le voi­daan tar­jo­ta luo­tet­ta­vat tuot­teet ja pal­ve­lut. Pit­kän ai­ka­vä­lin kan­nat­ta­van kas­vun var­mis­ta­mi­sek­si on tär­ke­ää op­ti­moi­da ta­lou­del­lis­ten re­surs­sien käyt­tö.

Toi­mit­ta­ja- ja ali­han­kin­ta­ver­kos­ton kans­sa toi­mi­taan am­mat­ti­mai­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti. Yh­teis­työs­sä toi­min­taa ke­hi­te­tään kus­tan­nus­te­hok­kaak­si.

Kan­nat­ta­vas­ta toi­min­nas­ta mak­se­taan omis­ta­jil­le yh­tiö­ko­kouk­sen mää­rit­tä­miä osin­ko­ja. Yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan käy­tet­tä­vät varat osoi­te­taan ta­hoil­le, jotka va­li­taan kes­ki­te­tys­ti ja lä­pi­nä­ky­väs­ti.

Ve­ro­stra­te­gia on lä­pi­nä­ky­vä ja pe­rus­tuu sii­hen, että verot mak­se­taan sinne missä toi­min­ta ta­pah­tuu. Pat­ria ei hyö­dyn­nä ve­ro­pa­ra­tii­se­ja ve­ro­jen mi­ni­moin­tiin. Pat­rian ve­ro­stra­te­gia­na on tukea lii­ke­toi­min­ta­rat­kai­su­ja ja var­mis­taa nii­den asian­mu­kai­nen to­teut­ta­mi­nen myös ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Läh­tö­koh­ta­na on pai­kal­li­sen lain­sää­dän­nön nou­dat­ta­mi­nen sekä il­moi­tus­vel­voit­tei­den hoi­ta­mi­nen.

Pat­ria ei hy­väk­sy toi­min­nas­saan ra­han­pe­sua.

Pat­rian ta­lou­del­li­nen ra­por­toin­ti on luo­tet­ta­vaa ja ajan­ta­sais­ta.

Lue lisää: Teol­li­nen yh­teis­työTa­lous