Tulosta

Pat­rian so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää si­tou­tu­mi­sen yh­teis­kun­tiin, jois­sa se toi­mii, sen hen­ki­lös­töön, asiak­kai­siin ja mui­hin si­dos­ryh­miin. Pat­rian so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää eet­ti­sen ja kes­tä­vän lii­ke­toi­min­nan (jossa eri­tyi­ses­ti pai­no­te­taan lah­jon­nan ja kor­rup­tion­vas­tais­ta toi­min­taa), ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön ja -olo­suh­teet, työ­ter­vey­teen ja toi­min­nan vas­tuul­li­se­na yri­tys­kan­sa­lai­se­na.

Hen­ki­lös­töä ja muita tär­kei­tä si­dos­ryh­miä kan­nus­te­taan ja osal­lis­te­taan so­si­aa­li­sen vas­tuun mu­kais­ten lii­ke­toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­seen. Pat­rian yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta odo­te­taan vas­taa­van­lais­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­ta­ta­paa.

Pat­rias­sa kes­kei­sim­mät so­si­aa­li­sen vas­tuun alu­eet liit­ty­vät eet­ti­seen lii­ke­toi­min­taan, toi­min­nan tur­val­li­suu­teen, hen­ki­lös­tön tas­a­puo­li­seen ja rei­luun koh­te­luun ja han­kin­ta­ket­juun.

Pat­ria tar­jo­aa tur­val­li­sen, tuot­ta­van, tas­a­puo­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön, jossa jo­kai­nen yk­si­lö ja tiimi voi pys­tyä erin­omai­seen suo­ri­tuk­seen hyvin joh­de­tus­sa or­ga­ni­saa­tios­sa.

Jo­kai­sen joh­ta­jan vas­tuul­la on joh­taa esi­mer­kil­lään eli käyt­täy­ty­mäl­lä Pat­rian ar­vo­jen sekä hy­vien lii­ke­toi­min­ta- ja joh­ta­mis­käy­tän­tö­jen mu­kai­ses­ti. Häi­rin­tää, syr­jin­tää, epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä tai muuta epä­asial­lis­ta toi­min­taa ei sal­li­ta mis­sään muo­dos­sa.

Työ­tur­val­li­suus­toi­min­nan teh­tä­vä­nä on yl­lä­pi­tää yri­tyk­ses­sä toi­min­nan tasoa, jossa hen­ki­lös­töön ja ai­neel­li­seen pää­omaan koh­dis­tu­vat ris­kit te­hok­kaas­ti pois­te­taan tai mi­ni­moi­daan. Puo­lus­tus­vä­li­nea­lal­la myös muut tur­val­li­suu­den ja laa­duk­kaan te­ke­mi­sen toi­men­pi­teet ovat kes­kiös­sä.

Pat­rian pää­ta­voit­tee­na on omal­ta osal­taan edis­tää en­tis­tä kes­tä­väm­män yh­teis­kun­nan ke­hi­tys­tä. Vas­tuul­li­nen yri­tys­kan­sa­lai­suus tar­koit­taa uusien ke­hi­tys­koh­tei­den et­si­mis­tä yh­des­sä mui­den ar­vo­ket­jun si­dos­ryh­mien ja yh­teis­kun­nan jä­sen­ten kans­sa.

Kriit­ti­siä ja kes­kei­siä asioi­ta ovat eet­ti­nen lii­ke­toi­min­ta ja ak­tii­vi­nen toi­min­ta kor­rup­tio­ta vas­taan.