Tulosta

Pat­ria tekee yh­teis­työ­tä kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten si­dos­ryh­mien, kuten yk­si­tyis­ten yri­tys­ten, val­tio­nyh­tiöi­den, hal­li­tus­ten sekä vir­ka­mies­ten ja vi­ras­to­jen kans­sa mo­nil­la eri ta­soil­la ja monin ta­voin (esim. yri­tys­kan­sa­lai­se­na, ve­ron­mak­sa­ja­na, toi­mit­ta­ja­na, lii­ke­kump­pa­ni­na ja työ­nan­ta­ja­na). Yh­teis­työ ja lii­ke­toi­min­ta kaik­kien näi­den si­dos­ryh­mien kans­sa edel­lyt­tää kor­kei­ta eet­ti­siä nor­me­ja, re­hel­li­syyt­tä ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Tämä yh­teis­työ on tiu­kan kor­rup­tion- ja lah­jon­nan­vas­tai­sen sään­te­lyn sekä han­kin­ta­käy­tän­tö­jä, lob­baus­ta, spon­so­roin­tia, edus­ta­mis­ta, etu­ris­ti­rii­to­ja, lah­jo­ja ja etui­suuk­sia kos­ke­vien vaa­ti­mus­ten alais­ta.

Pat­rian joh­ta­jien, hal­li­tuk­sen jä­sen­ten, toi­mi­hen­ki­löi­den, työn­te­ki­jöi­den ja lii­ke­kump­pa­nien edel­ly­te­tään toi­mi­van ja vies­ti­vän re­hel­li­ses­ti, eet­ti­ses­ti ja lä­pi­nä­ky­väs­ti edel­lä mai­nit­tu­jen si­dos­ryh­mien kans­sa. Li­säk­si heil­tä vaa­di­taan Pat­rian eet­tis­ten toi­min­taoh­jei­den ja nii­hin liit­ty­vien oh­jei­den ja käy­tän­tö­jen sekä so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön ja sään­te­lyn eh­do­ton­ta nou­dat­ta­mis­ta.

Yh­teis­työ Pat­rian si­dos­ryh­mien kans­sa on tii­vis­tä ja pit­kä­jän­teis­tä. Hyvä kump­pa­nuus tar­koit­taa Pat­rial­le am­mat­ti­mais­ta, luo­tet­ta­vaa, avoin­ta ja lä­pi­nä­ky­vää yh­teis­työ­tä, jonka kaik­ki asian­osai­set voi­vat hy­väk­syä va­rauk­set­ta.

Si­dos­ryh­mä­suh­tei­ta hoi­de­taan re­hel­li­ses­ti, eet­ti­ses­ti, rei­lus­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

Pat­ria ei hy­väk­sy min­kään­lai­sia poik­kea­mia sen edel­lyt­tä­mäs­tä kor­keas­ta re­hel­li­syy­den, lä­pi­nä­ky­vyy­den, eet­ti­sen toi­min­nan ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den ta­sos­ta.

Kump­pa­nuu­des­ta erin­omai­si­na esi­merk­kei­nä ovat eri­lai­set kump­pa­nuus­so­pi­muk­set, kuten Puo­lus­tus­voi­mien ja Pat­rian vä­li­nen so­ti­la­sil­mai­lun jär­jes­tel­mien elin­kaa­ri­pal­ve­lu­ja kos­ke­va stra­te­gi­nen kump­pa­nuus­so­pi­mus sekä Mil­lo­gin ja Puo­lus­tus­voi­mien laa­jen­net­tu kump­pa­nuus­so­pi­mus.

Jä­se­nyy­det

Pat­ria Oyj on jä­se­ne­nä jois­sa­kin jär­jes­töis­sä ja tukee YK:n Glo­bal Com­pact -toi­min­taa vuo­sit­tai­sel­la va­paa­eh­toi­sel­la tuel­la. Suo­men joh­ta­vat kan­sain­vä­li­sil­lä ja ko­ti­mai­sil­la mark­ki­noil­la toi­mi­vat yri­tyk­set pe­rus­ti­vat vuon­na 2018 Glo­bal Com­pact Fin­land -ver­kos­ton kat­to­jär­jes­tök­si YK:n Glo­bal Com­pact -toi­min­taan osal­lis­tu­vil­le suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le ja or­ga­ni­saa­tioil­le. Pat­ria on myös Suo­men yri­tys­vas­tuu­ver­kos­to FIBS:n jäsen.

Pat­ria toi­mii myös alan etu­jär­jes­töis­sä. Pat­ria on eurooppalaisen AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) -järjestön yritysjäsen. Patria on myös suo­ma­lai­sen Puo­lus­tus- ja Il­mai­lu­teol­li­suus ry:n (PIA) jäsen, ja yh­tiön edus­ta­ja toi­mii yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. PIA kat­taa lähes kaik­ki puo­lus­tuk­seen liit­ty­vät alat, ja yh­dis­tyk­sel­lä on Suo­mes­sa n. 120 jä­se­ny­ri­tys­tä. PIA:lla on myös tii­viit suh­teet Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öön ja Puo­lus­tus­voi­miin. Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den sol­mu­koh­ta­na PIA on myös Ae­roS­pace and De­fence In­dustries As­socia­tion of Eu­ro­pen (ASD) jäsen. Li­säk­si Pat­ria on AmC­ham Fin­lan­din ja Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­rin jäsen.