Tulosta

Pat­ria tekee yh­teis­työ­tä kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten si­dos­ryh­mien, kuten yk­si­tyis­ten yri­tys­ten, val­tio­nyh­tiöi­den, hal­li­tus­ten sekä vir­ka­mies­ten ja vi­ras­to­jen kans­sa mo­nil­la eri ta­soil­la ja monin ta­voin (esim. yri­tys­kan­sa­lai­se­na, ve­ron­mak­sa­ja­na, toi­mit­ta­ja­na, lii­ke­kump­pa­ni­na ja työ­nan­ta­ja­na). Yh­teis­työ ja lii­ke­toi­min­ta kaik­kien näi­den si­dos­ryh­mien kans­sa edel­lyt­tää kor­kei­ta eet­ti­siä nor­me­ja, re­hel­li­syyt­tä ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Tämä yh­teis­työ on tiu­kan kor­rup­tion- ja lah­jon­nan­vas­tai­sen sään­te­lyn sekä han­kin­ta­käy­tän­tö­jä, lob­baus­ta, spon­so­roin­tia, edus­ta­mis­ta, etu­ris­ti­rii­to­ja, lah­jo­ja ja etui­suuk­sia kos­ke­vien vaa­ti­mus­ten alais­ta.

Pat­rian joh­ta­jien, hal­li­tuk­sen jä­sen­ten, toi­mi­hen­ki­löi­den, työn­te­ki­jöi­den ja lii­ke­kump­pa­nien edel­ly­te­tään toi­mi­van ja vies­ti­vän re­hel­li­ses­ti, eet­ti­ses­ti ja lä­pi­nä­ky­väs­ti edel­lä mai­nit­tu­jen si­dos­ryh­mien kans­sa. Li­säk­si heil­tä vaa­di­taan Pat­rian eet­tis­ten toi­min­taoh­jei­den ja nii­hin liit­ty­vien oh­jei­den ja käy­tän­tö­jen sekä so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön ja sään­te­lyn eh­do­ton­ta nou­dat­ta­mis­ta.

Yh­teis­työ Pat­rian si­dos­ryh­mien kans­sa on tii­vis­tä ja pit­kä­jän­teis­tä. Hyvä kump­pa­nuus tar­koit­taa Pat­rial­le am­mat­ti­mais­ta, luo­tet­ta­vaa, avoin­ta ja lä­pi­nä­ky­vää yh­teis­työ­tä, jonka kaik­ki asian­osai­set voi­vat hy­väk­syä va­rauk­set­ta.

Suomen ja muiden toimintamaiden kansallista lainsäädäntöä poliittisiin ja valtiollisiin vaikuttajiin suuntautuvan viestinnän ja lobbauksen avoimuudesta noudatetaan Patriassa tarkoin. Läpinäkyvyys yhteydenpitoon Patrian tavoitteiden ja etujen edistämiseksi on linjassa sen korkean eettisen tason kanssa, joka määrittää kaikkea Patrian toimintaa.

Si­dos­ryh­mä­suh­tei­ta hoi­de­taan re­hel­li­ses­ti, eet­ti­ses­ti, rei­lus­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

Pat­ria ei hy­väk­sy min­kään­lai­sia poik­kea­mia sen edel­lyt­tä­mäs­tä kor­keas­ta re­hel­li­syy­den, lä­pi­nä­ky­vyy­den, eet­ti­sen toi­min­nan ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den ta­sos­ta.

Kump­pa­nuu­des­ta erin­omai­si­na esi­merk­kei­nä ovat eri­lai­set kump­pa­nuus­so­pi­muk­set, kuten Puo­lus­tus­voi­mien ja Pat­rian vä­li­nen so­ti­la­sil­mai­lun jär­jes­tel­mien elin­kaa­ri­pal­ve­lu­ja kos­ke­va stra­te­gi­nen kump­pa­nuus­so­pi­mus sekä Mil­lo­gin ja Puo­lus­tus­voi­mien laa­jen­net­tu kump­pa­nuus­so­pi­mus.

Jä­se­nyy­det

Pat­ria Oyj on jä­se­ne­nä jois­sa­kin jär­jes­töis­sä ja tukee YK:n Glo­bal Com­pact -toi­min­taa vuo­sit­tai­sel­la va­paa­eh­toi­sel­la tuel­la. Suo­men joh­ta­vat kan­sain­vä­li­sil­lä ja ko­ti­mai­sil­la mark­ki­noil­la toi­mi­vat yri­tyk­set pe­rus­ti­vat vuon­na 2018 Glo­bal Com­pact Fin­land -ver­kos­ton kat­to­jär­jes­tök­si YK:n Glo­bal Com­pact -toi­min­taan osal­lis­tu­vil­le suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le ja or­ga­ni­saa­tioil­le. Pat­ria on myös Suo­men yri­tys­vas­tuu­ver­kos­to FIBS:n jäsen.

Pat­ria toi­mii myös alan etu­jär­jes­töis­sä. Pat­ria on eurooppalaisen AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) -järjestön yritysjäsen. Patria on myös suo­ma­lai­sen Puo­lus­tus- ja Il­mai­lu­teol­li­suus ry:n (PIA) jäsen, ja yh­tiön edus­ta­ja toi­mii yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. PIA kat­taa lähes kaik­ki puo­lus­tuk­seen liit­ty­vät alat, ja yh­dis­tyk­sel­lä on Suo­mes­sa n. 120 jä­se­ny­ri­tys­tä. PIA:lla on myös tii­viit suh­teet Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öön ja Puo­lus­tus­voi­miin. Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den sol­mu­koh­ta­na PIA on myös Ae­roS­pace and De­fence In­dustries As­socia­tion of Eu­ro­pen (ASD) jäsen. Li­säk­si Pat­ria on AmC­ham Fin­lan­din ja Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­rin jäsen.