Tulosta

Joh­ta­mi­nen

Pat­rias­sa on yri­tys­vas­tuu­tii­mi, jossa ovat mu­ka­na vies­tin­tä­joh­ta­ja (toi­mii tii­min ve­tä­jä­nä ja vas­taa muus­ta yri­tys­vas­tuus­ta pait­si eet­ti­syy­des­tä ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­des­ta), la­ki­asian­joh­ta­ja/Chief Compliance Of­ficer ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja. He muo­dos­ta­vat yri­tys­vas­tuu­tii­min yh­des­sä kon­ser­nin ta­lous-, hen­ki­lös­tö- ja ym­pä­ris­tö­alan asian­tun­ti­joi­den sekä lii­ke­toi­min­to­jen edus­ta­jien kans­sa.

La­kia­siain­joh­ta­ja/Chief Compliance Of­ficer vas­taa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­teen ja eet­ti­syy­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta (ml. kor­rup­tion­vas­tai­nen työ). Näi­hin liit­ty­vät asiat kä­si­tel­lään Pat­rian joh­to­ryhmässä, ja la­kia­siain­joh­ta­ja ra­por­toi niis­tä sään­nöl­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le ja sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Pat­rian eet­ti­sen ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­sen toi­min­nan toi­min­ta­suun­ni­tel­man hy­väk­syy Pat­rian hal­li­tus. Hal­li­tuk­sen ni­meä­mäl­le tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le on mää­ri­tel­ty eri­tyi­nen vas­tuu eet­ti­seen toi­min­taan liit­ty­vien asioi­den val­von­nas­ta ja se on kir­jat­tu va­lio­kun­nan teh­tä­viin Audit Com­mit­tee Char­te­ris­sa (liit­tee­nä sivun ala­reu­nas­sa.)

Vastuullisuuden vastuut

Ym­pä­ris­tö­joh­ta­mi­sen vas­tuu on ni­me­tyil­lä lii­ke­toi­min­ta­koh­tai­sil­la or­ga­ni­saa­tioil­la, jotka ra­por­toi­vat lii­ke­toi­min­to­jen joh­to­ryh­mil­le. Kon­ser­nin ym­pa­ris­tö­työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on edis­tää yh­teis­työ­tä sekä tie­don ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta lii­ke­toi­min­to­jen vä­lil­lä sekä ke­hit­tää kon­ser­nin ym­pä­ris­tö­vas­tuun suun­nit­te­lua ja ra­por­toin­tia.

Vas­tuul­li­suus on Pat­rias­sa osana jo­kai­sen pat­ria­lai­sen toi­min­taa ja työ­teh­tä­viä.

Vas­tuul­li­suu­teen liit­ty­vä oh­jeis­tus on Pat­rian In­te­gra­ted Ma­na­ge­ment -jär­jes­tel­mäs­sä ja ne kat­sel­moi­daan vuo­sit­tain.

Ta­voit­teet ja mit­ta­rit

  ROOLI PUOLUSTUSVOIMIEN KUMPPANINA JA HUOLTOVARMUUS PUOLUSTUSMATERIAALIVIENNIN VASTUULLISET TOIMINTATAVAT TOIMINNAN EETTISYYS JA HYVÄT HALLINTOKÄYTÄNNÖT TALOUDELLINEN TULOKSELLISUUS TYÖHYVINVOINTI
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE Olla haluttu ja luotettu yhteistyökumppani. Olla luotettu toimija puolustusmateriaaliviejänä. Olla alansa tunnustettu eettinen toimija. Taloudellinen kannattavuus. Tarjota turvallinen ja innostava työympäristö koko henkilöstölle.
MITTARIT Yrityskuvakysely, jossa mitataan erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä. Transparency International UK:n Defence Companies Anti-corruption Indexin tulos (B-taso) sekä viennin parissa työskentelevien jatkuva kehittäminen. Koko henkilöstön kattava vuosittainen koulutuksen suoritusprosentti (100 %) sekä yrityskuvan kehittyminen osana yrityskuvakyselyä. Transparency International/Anti-corruption Indexin tulos Ko. vuodelle budjetoidun liikevoittotavoitteen toteutuminen. Sairauspoissaoloprosentti (tavoite 3,5 %) ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

 

LADATTAVAT TIEDOSTOT