Tulosta

Joh­ta­mi­nen

Pat­rias­sa on yri­tys­vas­tuu­tii­mi, jossa ovat mu­ka­na vies­tin­tä­joh­ta­ja (toi­mii tii­min ve­tä­jä­nä ja vas­taa muus­ta yri­tys­vas­tuus­ta pait­si eet­ti­syy­des­tä ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­des­ta), la­ki­asian­joh­ta­ja/Chief Compliance Of­ficer ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja. He muo­dos­ta­vat yri­tys­vas­tuu­tii­min yh­des­sä kon­ser­nin ta­lous-, hen­ki­lös­tö- ja ym­pä­ris­tö­alan asian­tun­ti­joi­den sekä lii­ke­toi­min­to­jen edus­ta­jien kans­sa.

La­kia­siain­joh­ta­ja/Chief Compliance Of­ficer vas­taa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­teen ja eet­ti­syy­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta (ml. kor­rup­tion­vas­tai­nen työ). Näi­hin liit­ty­vät asiat kä­si­tel­lään Pat­rian joh­to­ryhmässä, ja la­kia­siain­joh­ta­ja ra­por­toi niis­tä sään­nöl­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le ja sen tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Pat­rian eet­ti­sen ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­sen toi­min­nan toi­min­ta­suun­ni­tel­man hy­väk­syy Pat­rian hal­li­tus. Hal­li­tuk­sen ni­meä­mäl­le tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le on mää­ri­tel­ty eri­tyi­nen vas­tuu eet­ti­seen toi­min­taan liit­ty­vien asioi­den val­von­nas­ta ja se on kir­jat­tu va­lio­kun­nan teh­tä­viin Audit Com­mit­tee Char­te­ris­sa (liit­tee­nä sivun ala­reu­nas­sa.)

Vastuullisuuden vastuut

Ym­pä­ris­tö­joh­ta­mi­sen vas­tuu on ni­me­tyil­lä lii­ke­toi­min­ta­koh­tai­sil­la or­ga­ni­saa­tioil­la, jotka ra­por­toi­vat lii­ke­toi­min­to­jen joh­to­ryh­mil­le. Kon­ser­nin ym­pa­ris­tö­työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on edis­tää yh­teis­työ­tä sekä tie­don ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta lii­ke­toi­min­to­jen vä­lil­lä sekä ke­hit­tää kon­ser­nin ym­pä­ris­tö­vas­tuun suun­nit­te­lua ja ra­por­toin­tia.

Vas­tuul­li­suus on Pat­rias­sa osana jo­kai­sen pat­ria­lai­sen toi­min­taa ja työ­teh­tä­viä.

Vas­tuul­li­suu­teen liit­ty­vä oh­jeis­tus on Pat­rian In­te­gra­ted Ma­na­ge­ment -jär­jes­tel­mäs­sä ja ne kat­sel­moi­daan vuo­sit­tain.

Patrian vastuullisuusohjelma 2020-2025

 

LADATTAVAT TIEDOSTOT