Tulosta

Joh­ta­mi­nen

Vuoden 2022 alusta yritysvastuuta ohjaa ESG-ohjausryhmä, jota koordinoi lakiasiainjohtaja. Ryhmään kuuluvat hänen lisäkseen henkilöstö-, talous-, QEHS-johtajat sekä viestinnän edustaja. Lisäksi Patriassa toimii ESG-työryhmiä, joiden erikoisalueita ovat ympäristö, vaatimustenmukaisuus (compliance), talous, hankinta ja työhyvinvointi.

Vuonna 2021 Patrian lakiasiainjohtaja toimi myös Chief Compliance Officerina. Vuoden 2022 alusta työtä jatkaa Head of Compliance, joka raportoi lakiasiainjohtajalle ja vas­taa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­teen ja eet­ti­syy­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta (ml. kor­rup­tion­vas­tai­nen työ).

Yhtiökokous

 • Yhtiökokous on yrityksen korkein päättävä elin. Se vahvistaa Patrian yritysvastuun toimet.

Hallitus

 • Suomen valtion periaatepäätöksen (8.4.2020) mukaisesti hallitus vastaa yritysvastuun organisoinnista ja sen integroinnista yrityksen strategiaan.
 • Hallitus vahvistaa konsernin eettiset toimintatavat ja valvoon niiden toimeenpanoa.
 • Tarkastusvaliokunta valsoo vaatimustenmukaisuuteen ja eettisyyteen liittyviä asioita.

Johtoryhmä

 • Toimitusjohtajan ohjauksessa johtoryhmä valmistelee Patrian strategian ja yritysvastuun integroinnin siihen.
 • Johtoryhmä hyväksyy yritysvastuun olennaiset teemat ja tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista.
 • Johtoryhmä nimittää ESG-ohjausryhmän, joka ohjaa ESG-työryhmiä.

ESG-ohjausryhmä

 • ESG-ohjausryhmä koostuu lakiasiainjohtajasta (CLO, puheenjohtaja), talousjohtaja (CFO), henkilöstöjohtaja (CHRO), VP/QEHS  sekä VP, Group Communications. Ohjausryhmä kokoontuu kvarttaaleittain.
 • Avaintehtävät ovat ohjeistaa ja määritellä ESG-periaatteita ja tavoitteita, valvoa vuosisuunnittelua ja kehitystä sekä varmistaa resurssit.
 • Ohjausryhmä raportoi toiminnasta vuosittain johtoryhmälle.

ESG-työryhmät

 • Patriassa toimii viisi ESG-työryhmää, jotka ovat eri toiminnoista koostuvia ryhmiä: 1) Ympäristö, 2) Compliance, eettinen toiminta ja hallinto 3) Taloudellinen suoriutuminen ja verotus 4) Hankinta ja 5) Työhyvinvointi.
 • Työryhmät vastaavat konsernitasoisen ESG-ohjelman valmistelusta ja ylläpidosta, tiekartasta ja raportoinnista ESG-ohjausryhmälle.
 • Työryhmät vastaavat vuosittaisten  ESG-raporttien koordinoinnista.

Vas­tuul­li­suus on Pat­rias­sa osana jo­kai­sen pat­ria­lai­sen toi­min­taa ja työ­teh­tä­viä.

Vas­tuul­li­suu­teen liit­ty­vä oh­jeis­tus on Pat­rian In­te­gra­ted Ma­na­ge­ment -jär­jes­tel­mäs­sä ja ne kat­sel­moi­daan vuo­sit­tain.

Vastuullisuusohjelma 2023

 

 

 

 

LADATTAVAT TIEDOSTOT