Tulosta

  Hakukriteerit

  • Perusterveys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
  • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
  • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
  • Riit­tä­vät englan­nin ja suomen kie­len taidot (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)

 

Työllistymisnäkymät

Tämän hetken tilanne maailmalla on ilmailuteollisuuden ja lentoyhtiöiden osalta tunnetusti vaikea. Lentoyhtiöt uudistavat voimakkaasti toimintojansa ja tekevät järjestelyjä tulevaisuuden turvaamiseksi. Tässä yhteydessä myös monissa lentoyhtiöissä tapahtuu liikehdintää lentäjien määrään ja ikärakenteeseen liittyen. Lentoliikenteen taas käynnistyessä Covid-19 -virustilanteen tasaantuessa, alkavat lentoyhtiöt lisäämään kapasiteettiansa aikaisemmalle tasolle. Tällöin voidaan olettaa, että uusien lentäjien palkkaaminen mm. tavallista aikaisemmin eläkkeelle jääneitä lentäjiä korvaamaan alkaa uudelleen. Ansiolentäjän lupakirjan haltijana sinulla on mahdollisuus hakeutua lentoyhtiöihin töihin perämiehen tehtäviin. 

Len­tä­jän työ on ryh­mä­työ­tä. So­si­aa­li­nen tai­ta­vuus ja hyvät kom­mu­ni­kaa­tio­tai­dot sekä luo­tet­ta­vuus ovat tär­kei­tä me­nes­tyk­sen in­di­kaat­to­rei­ta kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Täs­mäl­li­syys ja an­net­tu­jen teh­tä­vien huo­lel­li­nen hoi­ta­mi­nen ovat edellytyksiä me­nes­ty­mi­sel­le len­tä­jän am­ma­tis­sa.

Ohes­sa hyö­dyl­li­siä link­ke­jä:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailulaakarintarkastukset
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0027&from=FI
https://www.aava.fi/toimipiste/aava-aviapolis

Asu­mi­nen

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, mat­ka- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen hin­taan. Pat­rian kou­lu­tuk­sen pää­paik­ka on Tam­pe­re-Pirk­ka­lan len­to­ken­tän välittömässä läheisyydessä sijaitseva Ilmailualan kou­lu­tus­kes­kus sekä Espanjassa Córdobassa sijaitseva alkeislentokoulutukseen keskittynyt toimipiste.

Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen ja mittarilentokoulutuksen yksimoottoriosuuden kesto on noin 4 kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. Patria avustaa oppilaita Espanjassa tapahtuvan koulutuksen matka- sekä majoitusjärjestelyissä.

Asun­to­jär­jes­te­lyis­tään Suomessa vastaa jo­kai­nen op­pi­las itse. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kan­nat­taa tu­tus­tua esim. Tam­pe­reen ja Pirk­ka­lan asun­to­tar­jon­taan jo ennen opintojen alkua. Ohes­sa muu­ta­mia link­ke­jä, joi­den kaut­ta voi löy­tyä opis­ke­li­joil­le so­pi­via ma­joi­tus­koh­tei­ta (mm. ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja sekä so­lua­sun­to­ja). Näi­den li­säk­si voit ky­sel­lä yk­si­tyis­ten ja mui­den vuo­kraa­jien koh­tei­ta.

www.​poas.​fi
https://www.forenom.com/fi/
www.​hvcasunnot.​fi

Op­pi­las­va­lin­to­jen var­mis­tut­tua voit il­moit­taa ha­luk­kuu­te­si jakaa asun­toa toi­sen op­pi­laan/op­pi­lai­den kans­sa ja jaam­me tätä tie­toa muille kurssille tuleville.