Tulosta

vuoden 2022 syksyn ammattilentäjä-koulutushaku on päättynyt!

Hakemusten käsittely on alkanut Pilot Select Oy:n toimesta. Hakemuksensa lähettäneet kontaktoidaan henkilökohtaisesti. Hakuprosessi ja koulutusohjelman tiedot on edelleen nähtävillä alla.
Seuraavasta hausta ilmoitetaan tällä sivulla vuonna 2023.

Yhteystiedot:
Pat­ria Pilot Trai­ning Oy

[email protected]

Pat­rian len­to­kou­lu­tuksen si­säl­tö

Pat­rian vuoden 2023 koulutustarjonnassa on kaksi vaihtoehtoista koulutusohjelmaa:

 1. Patria56: An­sio­len­tä­jän lupakirjaan tähtäävä koulutus (Commercial Pilot License, CPL)
 2. ATR72 MPL: Moniohjaajalu­pa­kir­jaan tähtäävä koulutus (Multi-Crew Pilot License, MPL)

Patria56: Integroitu ATP-koulutus sekä Airbus A320 -tyyppikoulutus

Patrian Integroidun ATP -kurssin koulutuksen sisältö

 • Lii­ken­ne­len­tä­jä­teo­riat
 • Mo­ni­moot­to­ri- ja mit­ta­ri­len­to­kel­puu­tuk­set (ME/IR, Multi-Engine/Instrument Rating))
 • Oh­jaa­mo­yh­teis­työ­kou­lu­tus (MCC, Multi-Crew Cooperation).

Valmistuttuasi saat ansiolentäjän lupakirjan (CPL, Commercial Pilot License) ns. Frozen ATPL -tasoisena.
Tämän lisäksi oppilaat saavat Airbus A320 -tyyppikoulutuksen, sekä siihen liittyvän ns Base Training -kokemuksen, eli kuusi laskeutumista Finnairin A320 -lentokoneella suoritettuna.
Len­to­tun­te­ja op­pi­laal­le tulee noin 280, joka sisältää myös tyyppikoulutuksen simulaattoritunnit. Teo­ria­kou­lu­tus­ta annetaan eri muo­dois­sa yhteensä noin 1400 tun­tia.
Koulutus tapahtuu Patrian koululutuspisteissä Suomessa (Pirkkalassa) ja Espanjassa (Córdobassa). A320-tyyppikoulutuksen loppuosa annetaan Finnair Training Centerissä (Vantaalla).
Kou­lu­tus kes­tää noin 24 kuu­kaut­ta. Tähän koulutukseen on saatavilla Patrian opintolainatakaus, mutta koulutukseen ei sisälly työpaikkalupausta.

ATR72 MPL -len­to­kou­lu­tus yhteistyössä Xfly:n kanssa

Jos sinulla on mahdollisuus aloittaa koulutus nopealla aikataululla jo helmikuussa 2023, voit hakea Patrian ATR72 MPL -kurssille, joka toteutetaan yhteistyölentoyhtiömme Xflyn kanssa.

Patrian ATR72 MPL -koulutukseen kuuluu

 • Liikennelentäjäteoriat
 • MPL-ohjelman mukainen lentokoulutus
  • Phase I, Peruslentokoulutus
  • Phase II,  Ohjaamoyhtestyö ja mittarilentokoulutus
  • Phase III, Monimoottorilentokoultus  
  • Phase IV, ATR72-500 -tyyppikoulutus

Lisäksi oppilaille annetaan ATR72-600 -koneeseen eroavaisuuskoulutus, sekä ns. Base Training, eli kuusi laskeutumista ATR72-600 -koneella.
Valmistuttuasi saat MPL-lupakirjan Xfly ATR72 -lentokoneen perämiehen tehtäviin. Xfly antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille ehdollisen työpaikkalupauksen.
Lentotunteja oppilaalle tulee 70 tuntia lentokoneella, ja 170 tuntia ATR72-500 Fixed base/Full Flight -simulaattorilla, eli yhteensä 240 tuntia. Tämän lisäksi tulevat vielä eroavaisuuskoulutuksen tunnit.

MPL-koulutuksen koulutuspaikat 

 • Liikennelentäjäteoriat aloitetaan Patrian koulutuskeskuksessa Suomessa (Pirkkala)
 • Phase I peruslentokoulutus Patrian koulutuskeskuksessa Espanjassa (Córdoba)
 • Phase II-IV simulaattorikoulutus Finnair Training Centerissä (Vantaa)

Patrian koulutuksen jälkeinen eroavaisuuskoulutus tapahtuu Madridissa, ja Base Training Tallinnassa; näiden toteuttamisesta vastaa Xfly.
MPL -koulutus kestää 18 kuukautta plus muuntokoulutus ATR72-500 koneesta -600 -malliin, joka kestää noin kuukauden.
HUOM! Tähän koulutukseen ei ole saatavilla Patrian opintolainatakausta. Voit hakea tähän koulutukseen, jos pystyt aloittamaan opinnot jo helmikuussa 2023. Aloituspaikkoja on rajoitetusti. 
Lue lisää: Xfly ja Xfly MPL -koulutusohjelma ATR-perämieheksi

asuminen ja elämiskulut

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, paikalliskuljetus- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen hin­taan yllä mainituilla koulutuspaikkakunnilla.
Osa lentokoulutuksesta järjestetään Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on koulutusohjelmasta riippuen kolme (ATR MPL) - neljä (Patria56) kuukautta, jonka jälkeen oppilaat aloittavat jatkokoulutuksen Suomessa kuten edellä on kuvattu.

Lue lisää Patrian lentokoulutuksesta Espanjassa

Asun­to­jär­jes­te­lyis­tään jo­kai­nen op­pi­las vas­taa itse, mutta Patrian kautta on mahdollista saada apua majoitusjärjestelyissä Tampereella, Córdobassa ja Vantaalla, jos kiintiöissämme on vapaita asuntoja saatavilla.
Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kan­nat­taa tu­tus­tua esim. Tam­pe­reen ja Pirk­ka­lan asun­to­tar­jon­taan jo etu­kä­teen. Ohes­sa muu­ta­mia link­ke­jä, joi­den kaut­ta löy­tyy opis­ke­li­joil­le so­pi­via ma­joi­tus­koh­tei­ta (mm. ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja sekä so­lua­sun­to­ja). Näi­den li­säk­si voit ky­sel­lä yk­si­tyis­ten ja mui­den vuo­kraa­jien koh­tei­ta.
www.​poas.​fi
www.​forenom.​fi
www.​hvcasunnot.​fi
Op­pi­las­va­lin­to­jen var­mis­tut­tua voit il­moit­taa ha­luk­kuu­te­si jakaa asun­toa toi­sen op­pi­laan/op­pi­lai­den kans­sa ja jaam­me tätä tie­toa muille kurssille tuleville.

Oppilaiden testaus ja valinta

Len­tä­jän työ oln ryh­mä­työ­tä. So­si­aa­li­nen tai­ta­vuus, hyvät kom­mu­ni­kaa­tio­tai­dot, riittävä lahjakkuus ja luo­tet­ta­vuus ovat tär­kei­tä me­nes­tyk­sen in­di­kaat­to­rei­ta kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Vastuuntunto, täs­mäl­li­syys ja an­net­tu­jen teh­tä­vien huo­lel­li­nen hoi­ta­mi­nen ovat edellytyksiä me­nes­ty­mi­sel­le len­tä­jän am­ma­tis­sa – muun muassa näitä ominaisuuksia testaamme soveltuvuuskokeissamme englannin kielen lisäksi. Ammattimaisesti tehty valintaprosessi on sekä oppilaan että kouluttajan etu. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu koulutukseen.
Oppilaiden Ilmailupsykologisen soveltuvuuskartoituksen tekee Pilot Select Oy, haastatteluvaiheeseen osallistuu myös Patrian henkilökuntaa.  Tämän lisäksi Xfly osallistuu ATR72 MPL -kurssille hakevien haastatteluihin.
Hakijoiden testausprosessi on sama sekä Patria56- että MPL-ohjelmiin haettaessa. Ilmoita ensisijainen hakukohteesi hakemuskaavakkeessa pyydetyllä tavalla.
HUOM: Voit hakea ATR72 MPL -kurssille, jos pystyt aloittamaan koulutuksen jo helmikuussa 2023.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set ammattilen­täjäkou­lu­tuk­seen

 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este) ja EASA MED1 -terveystarkastuksen läpäisy hakuprosessin lopussa
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
 • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

hakuprosessin vaiheet

Täytä hakemuskaavake täällä

1. Esikarsinta: Hakuaika päättyy 6.12.2022 klo 23:59
Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperikarsinnassa pyydettyjen todistusten ja kouluarvosanojen perusteella. Lisäksi tarkastetaan itse antamasi terveydentila-arviointisi, ja todennetaan miehillä asevelvollisuuden suorittaminen.
HUOM!: Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot puuttuvat) ei käsitellä, joten olethan huolellinen hakemustasi täyttäessäsi.

2. Soveltuvuustestien I vaihe (12-22.12.2022) 
Tietokoneella suoritettavat kyky- ja persoonallisuustestit, jotka suoritetaan etänä (aikaa max. 2 tuntia).
Testi on maksullinen. Hinta on 170 € joka maksetaan etukäteen Pilot Select Oy:lle. Maksun jälkeen hakija saa linkin testiin. Testin tuloksista hakija saa kirjallisen raportin.
 Soveltuvuustestien II vaihe
Jatkoon valituille teetetään kyky- ja soveltuvuustestejä (n. 2-3h). Saat kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen läpäistyäsi edellisen testausvaiheen. Tähän vaiheeseen liittyy myös haastattelu. Testaus tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa paikassa (Hämeenlinna, Tampere, Pirkkala tai Helsinki).
Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 350 € joka maksetaan etu­kä­teen Pilot Select Oy:lle. Testin tuloksesta hakija saa halutessaan suullisen palautteen.

3. Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (hinta n. 1100 €)
Hakija on ehdollisesti hyväksytty koulutuksen, kun soveltuvuustestaukset on suoritettu hyväksyttävästi. Koulutuksen voi aloittaa, kun hakija on läpäissyt il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen (ns. EASA MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti, jonka Patria tilaa hakijalle, suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti valintailmoituksen jäl­keen. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen. Vastaanotto on pääkaupunkiseudulla.
HUOM! Patria tai Pilot Select Oy ei vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ota yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Trafiin ja tutustu netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

KOULUTUKSEN ALOITUS
ATR72 MPL -koulutus alkaa tämän hetken suunnitelman mukaisesti helmikuussa Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa. Oikeus aloituspäivän muutokselle varataan. Ilmoitus valituille oppilaille tarkasta aloituspäivämäärästä lähetetään valituille oppilaille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Patria56 alkaa huhti-toukokuussa 2023, ellei hakuprosessin aikana toisin ilmoiteta.
Koulutukseen valituille oppilaille toimitetaan koulutussopimukset tutustumista varten, jonka jälkeen hän vahvistaa koulutuspaikan vastaanotetuksi allekirjoittamalla sopimuksen.

koulutuksen hinta

 • Patria56-koulutus yhdessä Airbus A320 -tyyppikoulutuksen kanssa  maksaa 144.950 euroa  (sis alv)

 • ATR72 MPL -koulutus maksaa 120.000 euroa (sis alv)

opintolainan rahoitus ja takaus

Opintojen rahoitus ja Patrian opintolainan takausmahdollisuus

Jos otat opintolainaa, voit hakea sitä myös yhteistyöpankkistamme Handelsbankenista koko Patria56 -kurssimaksun määrälle.
Jos haluat yhdistää tähän lainaan Patrialta saatavan opintolainatakauksen, veloittaa Patria tästä 5 000 euron (ALV 0%) takauspalkkion, joka ei sisälly koulutuksen hintaan. Lainantakausta ei ole saatavilla muista pankeista haettaviin opintolainoihin.
MPL-koulutuksessa ei ole Patrian lainantakausmahdollisuutta, joten voit hakea mahdollisesti tarvitsemaasi opintolainaa omasta pankistasi, tai myös Handelsbankenista omilla vakuuksillasi.

Handelsbanken
Joona Suomalainen
Family Office Banker-trainee
Ruoholahti
Itämerenkatu 9
00180 Helsinki
[email protected]
www.handelsbanken.fi
 

työllistysmisnäkymät

UUTTA! ATR72 MPL -koulutuksessa yhteistyölentoyhtiönämme on Viron valtion omistama lentoyhtiö Xfly, joka antaa koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneille ehdollisen työllistämislupauksen. Työskentelypaikkakuntana on Turku. ATR72 MPL -kurssille otetaan vain rajoitettu määrä oppilaita.

Myös Patria56-kurssin kautta valmistuville työllistymisnäkymät ovat parantuneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Uusien lentäjien kysyntä ulkomailla on kasvanut pandemian väistyttyä. Ansiolentäjän lupakirjan ja A320-tyyppikoulutuksen haltijana sinulla on mahdollisuus hakeutua lentoyhtiöihin töihin A320-koneen perämiehen tehtäviin. Kyseinen konetyyppi on erittäin yleinen koko maailmassa.
Lue myös alta lisätietoja koulutuksestamme!

Q&A - usein kysyttyjä kysymyksiä

Tietosuojaseloste