Tulosta
Patria OPTIME -palvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla vahvan insinööriosaamisen ja datan analysoinnin erilaisten kalustojen kunnossapidossa. Kalusto on aina tavoitellussa käyttökunnossa optimaalisilla kustannuksilla.

Datasta kaikki hyöty irti älykkäämpään ylläpitoon

Patria on toiminut yli sata vuotta Suomen puolustusvoimien kumppanina sotilaskaluston huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluissa sekä kalustoon liittyvässä koulutuksessa. Näitä hyväksi todettuja toimintamalleja hyödynnetään Patria OPTIME -palvelussa, jossa datavetoinen palvelumalli varmistaa kaluston käytettävyyden ja kustannustehokkaan toiminnan kaikissa olosuhteissa. Patrian varmistaessa kaluston käytettävyyden asiakas voi keskittyä ydintoimintaansa.

Patria Optime

Patria OPTIME kattaa laajasti eri palvelualueita, jotka vaikuttavat kaluston käytettävyyteen elinkaaren aikana, oli sitten kyse kaluston kunnossapidosta, elinkaaren myöhäisempien vaiheiden modifikaatiohankkeista ja integroinneista, toimitusketjujen hallinnasta tai kalustoon liittyvästä koulutuksesta. 

Palvelu maksimoi hyödyt ja kustannustehokkuuden

Patria OPTIME on modulaarinen palvelumalli, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Asiakkaan ylläpitoratkaisulle tehdään yhdessä alkuselvitys, jossa käydään läpi kaluston tekninen kunto ja ylläpitoon liittyvät haasteet.

Selvityksen tietojen pohjalta laaditaan ratkaisuehdotus, kuinka kaluston käytettävyyden kehittämisessä kannattaisi lähteä liikkeelle ja miten kokonaisuutta voidaan parantaa yhdessä tulevaisuudessa. Näin varmistetaan asiakkaan saama maksimaalinen hyöty ja kustannustehokkuus elinkaaren aikana.

Patria OPTIME skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaan – oli kyse yhdestä kalustotyypistä tai laajemmista kokonaisuuksista eri toimintaympäristöissä maalla, merellä tai ilmassa. Patria OPTIME ei ole sidottu tiettyyn kalustoon tai laitevalmistajan tuotteisiin.

Datan tehokas hyödyntäminen kaikki kaikessa

Patrian OPTIME -palvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla vahvan insinööriosaamisen ja datan tehokkaan hyödyntämisen sotilaskaluston kunnossapidossa. Vastaavaa kokonaisvaltaista kaikkiin toimintaympäristöihin soveltuvaa kaluston valmistajasta riippumatonta datavetoista ratkaisua ei ole markkinoilla muilla toimijoilla tarjolla.

Datavetoinen palvelumalli varmistaa kaluston suorituskyvyn ja kustannustehokkaan toiminnan. Keskiössä ovat esimerkiksi kaluston käytöstä ja huolloista kerättävät tiedot sekä niistä tehtävät analyysit, joilla voidaan tehostaa huoltotoimintaa, parantaa ennakoitavuutta ja tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita päätöksenteon pohjaksi.

Datan tehokas hyödyntäminen viimeisimmillä menetelmillä ja työkaluilla varmistaa kaluston käyttövalmiuden ja säästää kustannuksia, kun huolto- ja kunnossapitotoimet sekä materiaalihankinnat tehdään oikea-aikaisesti ja ylläpitoratkaisun logistista tehokkuutta mitataan sekä analysoidaan jatkuvasti.

OPTIMEn keskeinen hyöty on huoltovarmuus. Asiakas voi luottaa kriisitilanteissakin Patrian tukeen, kun kaluston operoinnin mahdollistavista palveluista pidetään aina kiinni.

Patrian konseptiin kuuluu sitoutuminen siihen, että myös poikkeusoloissa täytetään luvatut asiat. Sotilaallisen kriisin ohella sitoumus pätee koronapandemian kaltaisissa poikkeustilanteissa, jotka tuovat omat haasteensa päivittäiseen tekemiseen.

Patrian palvelu kattaa kaluston koko elinkaaren

Puolustuskalustolla on vuosikymmenien elinkaari, joten tavanomaisen huolto-, korjaus- ja ylläpitotoimien ohella kalustoon tarvitaan myös suurempia päivityksiä, korjauksia sekä järjestelmä- ja rakennemodifikaatioita. Suorituskyvyn parantamiseksi kalustoon voidaan myös integroida uusia järjestelmiä. Näistä kaikista vaativista toimista Patrialla on vahva kokemus ja osaaminen, oli sitten kyse ajoneuvoista, lento- tai merialuksista. 

Patria OPTIMEen kuuluu myös kaluston huoltoon ja ylläpitoon liittyvien toimitusketjujen hallinta asiakkaan tarpeiden mukaan. Dataa analysoimalla pystytään ennakoimaan esimerkiksi varaosien tuleva tarve, suunnittelemaan varaosien toimitukset ja varastointi optimaalisesti.

Suorituskykyistä kalustoa tulee myös osata käyttää oikein. Tämän mahdollistaa myös vuosien aikana kertynyt kokemus erilaisten kalustojen datankeräyksessä tehtävätukipalvelujen kautta. Tämän vuoksi Patrian palvelumalliin sisältyy myös kalustoon ja huoltoon liittyvä koulutus. Esimerkiksi Suomessa Patria vastaa ilmavoimien, maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen alkeis- ja peruslentokoulutuksesta tuottaa koulutuspalveluita ylläpitohenkilöstölle.

Patria on monessa maassa arvostettu kumppani 

Suomen ohella Patrian pitkäaikaisista kumppanuuksista elinkaaripalveluissa on hyviä kokemuksia monessa muussakin maassa. Belgiassa sijaitsevasta moottorikorjaamosta käsin Patria vastaa F-16- ja F-15-hävittäjissä käytössä olevien F100 moottorien huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalveluista maailmanlaajuisesti palvellen 15 eri maan ilmavoimia.

Norjassa Patrian puoliksi omistama Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) toimii maan puolustusvoimien strategisena kumppanina hävittäjien ja helikoptereiden huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluissa.

Ruotsissa Patrian helikopteriyksikkö on ollut keskeinen toimija helikoptereiden huoltotoiminnassa jo vuodesta 1947. Ruotsin puolustusvoimille Patria on toimittanut pitkään elinkaaripalveluja Patria XA-taisteluajoneuvoihin mukaan lukien kaluston käyttöiän pidennyksen.

Virossa Patrian tytäryhtiö Milworks huoltaa ja korjaa maan puolustusvoimien panssaroituja ajoneuvoja.

Patria OPTIME rakentuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Patrian OPTIME rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa vaiheistettuna. Patria OPTIME -ratkaisun määrittäminen aloitetaan selvittämällä asiakkaan toimintaympäristön, kaluston ja ylläpitoratkaisun nykytila sekä näille asetetut vaatimukset. 

Selvitystyön perusteella muodostuu asiakkaalle räätälöity Patria OPTIME -ratkaisuehdotus sekä arvio sen vaikutuksista taloudellisiin sekä operatiivisiin mittareihin. Ehdotuksen pohjalta määritetään tarkempi ratkaisukuvaus yhdessä asiakkaan kanssa.

Näiden vaiheiden jälkeen määritetään yksilöllinen yhteistoimintatapa kyseisen asiakkaan kanssa, jolla varmistetaan Patria OPTIME -ratkaisun toimivuus ja tehokkuus sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin rakennettuna Patria OPTIME varmistaa erilaisten kalustojen suorituskyvyn kaikissa tilanteissa koko niiden elinkaaren ajan.