Tulosta

1. La­kien ja so­pi­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen

Toi­mit­ta­jan on nou­da­tet­ta­va kaik­kia so­vel­let­ta­via la­ke­ja ja ase­tuk­sia niis­sä mais­sa, jois­sa toi­min­to­ja pyö­ri­te­tään tai pal­ve­lu­ja toi­mi­te­taan. Toi­mit­ta­jan tulee kai­kes­sa toi­min­nas­saan nou­dat­taa Pat­rian kans­sa (mu­kaan lu­kien Pat­ria Oyj ja mikä ta­han­sa Pat­rian ty­tä­ryh­tiö ja yh­teis­yri­tys) te­ke­mien­sä so­pi­mus­ten li­säk­si omien yh­teis­työ­kump­pa­nei­den­sa ja toi­mit­ta­jien­sa kans­sa te­ke­mi­ään so­pi­muk­sia.

2. Ih­mi­soi­keu­det

Toi­mit­ta­jan tulee koh­del­la ih­mi­siä kun­nioit­ta­val­la ja ar­vos­ta­val­la ta­val­la, roh­kais­ta mo­ni­nai­suut­ta, pysyä vas­taa­not­ta­vai­si­na mo­ni­puo­li­sil­le mie­li­pi­teil­le, edis­tää kaik­kien ih­mis­ten ta­sa­ver­tai­sia mah­dol­li­suuk­sia sekä vaa­lia osal­lis­ta­vaa ja eet­tis­tä yri­tys­kult­tuu­ria Kan­sain­vä­li­sen työ­jär­jes­tön (ILO) asi­aan­kuu­lu­vien so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti.

A. Lap­si­työ­voi­ma
Toi­mit­ta­jan on var­mis­tet­ta­va, että työn suo­rit­ta­mi­ses­sa ei käy­te­tä lap­si­työ­voi­maa. Ter­mil­lä ”lapsi” tar­koi­te­taan kaik­kia hen­ki­löi­tä, jotka ovat alle työn­te­koon vaa­di­tun lail­li­sen vä­him­mäi­siän sillä edel­ly­tyk­sel­lä, että ky­sei­nen lail­li­nen ikä on sama kuin Kan­sain­vä­li­sen työ­jär­jes­tön (ILO) mää­rit­te­le­mä työn­te­ki­jän vä­him­mäi­si­kä.
B. Ih­mis­kaup­pa, mu­kaan lu­kien pak­ko- ja or­ja­työ
Toi­mit­ta­jan on si­tou­dut­ta­va ih­mis­kau­pan kiel­tä­viin sää­dök­siin ja nou­da­tet­ta­va kaik­kia so­vel­let­ta­via pai­kal­li­sia la­ke­ja niis­sä mais­sa, jois­sa Toi­mit­ta­ja toi­mii. Toi­mit­ta­ja ei saa lou­ka­ta mui­den ih­mis­ten oi­keuk­sia ja Toi­mit­ta­jan on puu­tut­ta­va toi­min­nas­saan il­me­ne­viin vai­ku­tuk­siin, jotka rik­ko­vat ih­mi­soi­keuk­sia.

3. Työn­te­koon liit­ty­vät käy­tän­nöt

A. Häi­rin­tä
Toi­mit­ta­jan on var­mis­tet­ta­va, että sen työn­te­ki­jöil­le tar­jo­taan työym­pä­ris­tö, jossa ei ole fyy­sis­tä, psy­ko­lo­gis­ta tai sa­nal­lis­ta häi­rin­tää tai muuta louk­kaa­vaa käy­tös­tä.
B. Syr­jin­nän kiel­to
Toi­mit­ta­ja on tar­jot­ta­va työn­te­ki­jöil­le ja työn­ha­ki­joil­le yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det työn­te­koon ilman syr­jin­tää.
C. Palk­kaus ja edut
Toi­mit­ta­jan on mak­set­ta­va työn­te­ki­jöil­le vä­hin­tään pai­kal­li­sen lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mää mi­ni­mi­palk­kaa ja tar­jot­ta­va heil­le kaik­ki lais­sa sää­de­tyt edut. Sään­nöl­li­sen työ­ajan pal­kan li­säk­si työn­te­ki­jöil­le on mak­set­ta­va yli­töis­tä lais­sa edel­ly­tet­ty kor­vaus tai mais­sa, jois­sa ky­sei­siä la­ke­ja ei ole, vä­hin­tään ta­van­omais­ta tun­ti­palk­kaa vas­taa­va kor­vaus.
D. So­si­aa­li­nen vuo­ro­pu­he­lu
Toi­mit­ta­ja on kun­nioi­tet­ta­va työn­te­ki­jöi­den oi­keut­ta ko­koon­tua va­paas­ti ja kes­kus­tel­la joh­don kans­sa työ­olois­ta avoi­mes­ti, ilman häi­rin­nän, pai­nos­tuk­sen, ran­gais­tuk­sen tai häi­rit­se­mi­sen pel­koa. Toi­mit­ta­ja on myös hy­väk­syt­tä­vä työn­te­ki­jöi­den oi­keus har­joit­taa va­paa­ta yh­dis­ty­mis­tä kos­ke­via lail­li­sia oi­keuk­si­aan ja kun­nioi­tet­ta­va sitä, mu­kaan lu­kien oi­keus liit­tyä tai olla liit­ty­mät­tä ha­lua­maan­sa yh­dis­tyk­seen.

4. Kor­rup­tion­vas­tai­nen toi­min­ta

A. Kor­rup­tion­vas­tais­ta toi­min­taa kos­ke­vat lait
Toi­mit­ta­ja on nou­da­tet­ta­va kor­rup­tion­vas­tai­sia la­ke­ja, di­rek­tii­ve­jä ja ase­tuk­sia, joita so­vel­le­taan toi­min­taan niis­sä mais­sa, jois­sa Toi­mit­ta­ja har­joit­taa lii­ke­toi­min­taa.
Toi­mit­ta­ja ei saa tar­jo­ta tai suo­rit­taa asi­aan­kuu­lu­mat­to­mia mak­su­ja ra­ha­na tai ar­voe­si­nei­nä val­tion vi­ran­hal­ti­joil­le, po­liit­ti­sil­le puo­lueil­le, jul­ki­siin vir­koi­hin pyr­ki­vil­le tai muil­le hen­ki­löil­le. Tämä tar­koit­taa myös, että Toi­mit­ta­ja ei saa suo­rit­taa vi­ran­omais­asian kä­sit­te­lyä edis­tä­viä ”vauh­dit­ta­mis­mak­su­ja”, joi­den tar­koi­tuk­se­na on no­peut­taa tai var­mis­taa val­tion­hal­lin­non ru­tii­nin­omai­sia toi­mia, kuten vii­su­min tai tul­li­sel­vi­tyk­sen hank­ki­mis­ta, myös­kään sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, jois­sa ky­sei­nen toi­min­ta ei vält­tä­mät­tä riko pai­kal­lis­ta lakia. Hen­ki­lö­koh­tai­set tur­val­li­suut­ta kos­ke­vat mak­sut ovat sal­lit­tu­ja, jos hen­ki­lön ter­vey­teen tai tur­val­li­suu­teen koh­dis­tuu vä­li­tön uhka.
Toi­mit­ta­jan on suo­ri­tet­ta­va koh­tuul­li­set en­nak­ko­tar­kas­tuk­set ha­vai­tak­seen ja es­tääk­seen kor­rup­tio kai­kis­sa yri­tys­jär­jes­te­lyis­sä, mu­kaan lu­kien kump­pa­nuus­suh­teet, yh­teis­yri­tyk­set, vas­ta­kau­pat sekä vä­lit­tä­jien, kuten agent­tien tai kon­sult­tien, palk­kaa­mi­nen.
B. Lait­to­mat mak­sut
Toi­mit­ta­ja ei saa tar­jo­ta lait­to­mia mak­su­ja asiak­kail­le, muil­le toi­mit­ta­jil­le tai näi­den agen­teil­le tai vä­lit­tä­jil­le tai muil­le ta­hoil­le eikä vas­taa­not­taa lait­to­mia mak­su­ja ky­sei­sil­tä ta­hoil­ta. Rahan tai ar­voe­si­nei­den vas­taa­not­ta­mi­nen, mak­sa­mi­nen ja/tai lu­paa­mi­nen suo­raan tai epä­suo­ras­ti, kun tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä har­joit­ta­maan ai­hee­ton­ta vai­kut­ta­mis­ta tai pyr­kiä saa­maan asia­ton­ta etua, on kiel­let­tyä. Tätä kiel­toa so­vel­le­taan myös pai­kois­sa, jois­sa ky­sei­nen toi­min­ta ei vält­tä­mät­tä riko pai­kal­lis­ta lakia.
C. Pe­tok­set ja hui­jauk­set
Toi­mit­ta­ja ei saa ta­voi­tel­la min­kään­lais­ta etua toi­mi­mal­la pe­tol­li­ses­ti, hui­jaa­mal­la tai esit­tä­mäl­lä paik­kaan­sa pi­tä­mät­tö­miä väit­tei­tä eikä saa sal­lia mui­den toi­mia siten. Tämä kiel­to si­säl­tää yri­tyk­sen, asiak­kaan tai kol­man­nen os­a­puo­len omai­suu­den ka­val­ta­mi­sen tai va­ras­ta­mi­sen sekä omai­suu­den kai­ken­lai­sen vää­rin­käy­tön, mu­kaan lu­kien va­ras­tet­tu­jen osien toi­mit­ta­mi­sen ja vä­lit­tä­mi­sen
D. Kil­pai­lua ja kar­tel­le­ja kos­ke­vat sään­nöt
Toi­mit­ta­ja ei saa sopia hin­to­ja tai ma­ni­pu­loi­da tar­jouk­sia kil­pai­li­joi­den­sa kans­sa tai osal­lis­tua kil­pai­lua ra­joit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin. Toi­mit­ta­ja ei saa vaih­taa ny­kyi­siä, viime ai­kai­sia tai tu­le­via hin­to­ja kos­ke­via tie­to­ja kil­pai­li­joi­den­sa kans­sa. Toi­mit­ta­ja ei saa olla osal­li­se­na kar­tel­lis­sa.
E. Lah­jat ja lii­ke­lah­jat
Toi­mit­ta­jan on kil­pail­ta­va tuot­tei­den­sa ja pal­ve­lui­den­sa an­sioi­den pe­rus­teel­la. Lii­ke­lah­jo­jen vaih­ta­mis­ta ei saa käyt­tää kei­no­na hank­kia epä­rei­lua kil­pai­lue­tua. Kai­kis­sa lii­ke­suh­teis­sa Toi­mit­ta­jan on var­mis­tet­ta­va, että lah­jo­jen tai lii­ke­lah­jo­jen tar­joa­mi­nen tai vas­taa­not­ta­mi­nen sal­li­taan lais­sa ja ase­tuk­sis­sa, että ky­seis­ten esi­nei­den vaih­ta­mi­nen ei riko vas­taa­not­ta­van or­ga­ni­saa­tion sään­tö­jä tai stan­dar­de­ja ja että lah­jat ja lii­ke­lah­jat ovat mark­ki­noi­den ta­po­jen ja toi­min­ta­ta­po­jen mu­kaan koh­tuul­li­sia.

5. Etu­ris­ti­rii­dat

Toi­mit­ta­jan on väl­tet­tä­vä kaik­kia etu­ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta, jotka vai­kut­ta­vat si­säl­tä­vän mah­dol­li­sen etu­ris­ti­rii­dan. Toi­mit­ta­jan on an­net­ta­va il­moi­tus kai­kil­le asian­osai­sil­le ta­hoil­le to­del­li­sen tai po­ten­ti­aa­li­sen etu­ris­ti­rii­dan ole­mas­sao­los­ta.

6. Paik­kaan­sa pi­tä­vien tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Toi­mit­ta­ja on tal­len­net­ta­va paik­kan­sa­pi­tä­vät tie­dot, ja Toi­mit­ta­ja ei saa muut­taa min­kään tie­to­jen kir­jauk­sia pii­lot­taak­seen tai vää­ris­tääk­seen nii­den poh­ja­na ole­vaa ta­pah­tu­maa. Muo­dos­ta riip­pu­mat­ta kaik­kien tie­to­jen, jotka on luotu tai vas­taa­no­tet­tu to­dis­tee­na lii­ke­ta­pah­tu­mas­ta, on esi­tet­tä­vä ky­sei­nen ta­pah­tu­ma tai do­ku­men­toi­ta­va ta­paus täy­del­li­ses­ti ja paik­kan­sa­pi­tä­väs­ti. Tie­to­ja on säi­ly­tet­tä­vä so­vel­let­ta­vien säi­ly­tys­vaa­ti­mus­ten pe­rus­teel­la.

7. Tie­to­jen suo­jaa­mi­nen

A. Luot­ta­muk­sel­li­set ja toi­sen os­a­puo­len omis­ta­mat tie­dot
Toi­mit­ta­jan on kä­si­tel­tä­vä asian­mu­kai­sel­la ta­val­la ar­ka­luon­tei­sia tie­to­ja, mu­kaan lu­kien luot­ta­muk­sel­li­set, toi­sen os­a­puo­len omis­ta­mat tie­dot, ar­ka­luon­tei­set tie­dot ja hen­ki­lö­tie­dot. Tie­to­ja ei saa käyt­tää mi­hin­kään muu­hun tar­koi­tuk­seen (kuten mai­nos­ta­mi­seen tai jul­kis­ta­mi­seen) kuin sii­hen lii­ke­toi­min­taa kos­ke­vaan tar­koi­tuk­seen, jota var­ten ne on toi­mi­tet­tu, ellei tähän ole saatu tie­to­jen omis­ta­jan en­nal­ta an­ta­maa lupaa.
B. Im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det
Toi­mit­ta­jan on nou­da­tet­ta­va kaik­kia im­ma­te­ri­aa­lioi­keuk­siin so­vel­let­ta­via la­ke­ja, mu­kaan lu­kien tie­to­jen luo­vu­tus­ta, pa­tent­te­ja, te­ki­jä­noi­keuk­sia ja ta­va­ra­merk­ke­jä kos­ke­va suoja.

8. Ym­pä­ris­tö, ter­veys ja tur­val­li­suus

Toi­mit­ta­jan on toi­mit­ta­va ta­val­la, jolla se voi ak­tii­vi­ses­ti hal­li­ta ris­ke­jä, sääs­tää luon­non­va­ro­ja ja suo­jel­la ym­pä­ris­töä niis­sä yh­tei­söis­sä, jois­sa se Toi­mit­ta­ja har­joit­taa lii­ke­toi­min­taa.
Toi­mit­ta­jan tulee suo­jel­la työn­te­ki­jöi­den­sä, ali­hank­ki­joi­den­sa, vie­rai­li­joi­den­sa ja mui­den nii­den toi­min­nan vai­ku­tuk­sen alai­sik­si jou­tu­vien hen­ki­löi­den ter­veyt­tä, tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.
Lo­puk­si, kuten tämän oh­jeis­tuk­sen koh­das­sa I. ”La­kien nou­dat­ta­mi­nen” on to­det­tu, Toi­mit­ta­jan on nou­da­tet­ta­va kaik­kia ym­pä­ris­töä, ter­veyt­tä ja työ­pai­kan tur­val­li­suut­ta kos­ke­via la­ke­ja ja ase­tuk­sia.

9. Kan­sain­vä­li­sen kau­pan sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­nen

A. Tuon­ti­kaup­pa
Toi­mit­ta­jan on var­mis­tet­ta­va, että sen lii­ke­toi­min­ta­ta­vat nou­dat­ta­vat kaik­kia so­vel­let­ta­via la­ke­ja, di­rek­tii­ve­jä ja ase­tuk­sia, jotka kos­ke­vat osien, kom­po­nent­tien ja tek­nis­ten tie­to­jen tuon­tia.
B. Vien­ti­kaup­pa
Toi­mit­ta­ja on var­mis­tet­ta­va, että sen lii­ke­toi­min­ta­ta­vat nou­dat­ta­vat kaik­kia so­vel­let­ta­via la­ke­ja, di­rek­tii­ve­jä ja ase­tuk­sia, jotka kos­ke­vat osien, kom­po­nent­tien ja tek­nis­ten tie­to­jen vien­tiä. Toi­mit­ta­jan on toi­mi­tet­ta­va to­den­mu­kai­sia ja paik­kan­sa­pi­tä­viä tie­to­ja ja han­kit­ta­va vien­ti­lu­vat ja/tai suos­tu­muk­set tar­vit­taes­sa.
C. Mi­ne­raa­lien vas­tuul­li­nen han­kin­ta
Toi­mit­ta­jan on nou­da­tet­ta­va konflik­ti­ma­te­ri­aa­lei­hin, kuten ti­naan, vol­fra­miin, tan­taa­liin ja kul­taan, so­vel­let­ta­via la­ke­ja ja ase­tuk­sia. Li­säk­si Toi­mit­ta­jan on luo­ta­va toi­min­ta­po­li­tiik­ka, jolla koh­tuul­li­ses­ti var­mis­te­taan, että sen val­mis­ta­miin tuot­tei­siin si­säl­ty­väl­lä ti­nal­la, vol­fra­mil­la, tan­taa­lil­la tai kul­lal­la ei suo­raan tai epä­suo­ras­ti ra­hoi­te­ta tai hyö­dy­te­tä aseis­tet­tu­ja ryh­miä, jotka syyl­lis­ty­vät va­ka­viin ih­mi­soi­keus­louk­kauk­siin. Toi­mit­ta­jan on suo­ri­tet­ta­va lain mah­dol­li­ses­ti edel­lyt­tä­mät due di­li­gence -tar­kas­tuk­set näi­den mi­ne­raa­lien läh­tees­tä ja toi­mi­tus­ket­jus­ta sekä vaa­dit­ta­va vä­hin­tään sa­mo­ja tar­kas­tuk­sia seu­raa­van tason toi­mit­ta­jil­taan.
D. Vää­ren­ne­tyt osat
Toi­mit­ta­jan on ke­hi­tet­tä­vä, to­teu­tet­ta­va ja yl­lä­pi­det­tä­vä asian­mu­kai­sia ja te­hok­kai­ta kei­no­ja ja pro­ses­se­ja, joi­den avul­la voi­daan mi­ni­moi­da riski siitä, että vää­ren­net­ty­jä osia tai ma­te­ri­aa­le­ja pää­tyy asiak­kail­le toi­mi­tet­ta­viin tuot­tei­siin. Li­säk­si Toi­mit­ta­jan on il­moi­tet­ta­va vää­ren­net­ty­jen tuot­tei­den vas­taa­not­ta­jil­le asias­ta, kun se on ai­heel­lis­ta, ja pois­tet­ta­va ne toi­mi­tet­ta­vis­ta tuot­teis­ta.

10. Oh­jeis­tet­tu­jen edel­ly­tys­ten rik­ko­mi­sen seu­rauk­set

Mi­kä­li tämän oh­jeis­tuk­sen vaa­ti­muk­sia ei nou­da­te­ta, lii­ke­suh­det­ta voi­daan tar­kas­tel­la, uu­del­leen ar­vioi­da ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin ryh­tyä asiaa kos­ke­van han­kin­ta­so­pi­muk­sen eh­to­jen mu­kai­ses­ti.
A. Etiik­kaa kos­ke­vat toi­min­ta­ta­vat
Toi­mit­ta­jan on, or­ga­ni­saa­tion­sa koon ja lii­ke­toi­min­tan­sa luon­teen mu­kaan, luo­ta­va pro­ses­sit ja kir­jal­li­nen eet­ti­nen oh­jeis­tus, joil­la var­mis­te­taan la­kien ja ase­tus­ten sekä tässä toi­mit­ta­jan eet­ti­ses­sä oh­jeis­tuk­ses­sa esi­tet­ty­jen vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mis­ta. Toi­mit­ta­jan tulee myös edel­lyt­tää eet­tis­tä oh­jeis­tus­taan vas­taa­van ta­soi­sia pe­ri­aat­tei­ta ja toi­min­ta­ta­po­ja niil­tä ta­hoil­ta, jotka toi­mit­ta­vat tälle ta­va­roi­ta ja pal­ve­lui­ta.