Tulosta

Avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Patrian tavoitteena on rakentava ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Konserni ylläpitää ja kehittää sidosryhmäsuhteitaan aktiivisesti saadun palautteen perusteella. Konsernitasolla yhtiön merkittävimpiä sidosryhmiä ovat omistajat, henkilöstö, asiakkaat, toimittajat, viranomaiset, järjestöt ja media. Sidosryhmäsuhteiden arvioinneista on koottu oheinen taulukko.

SIDOSRYHMÄ

VUOROVAIKUTUS

ARVIOINTI

Omistajat

Hallitustyöskentely, yhtiökokoukset, johdon tapaamiset ja vuorovaikutus omistajan kanssa, sidosryhmälehti, tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, vuosikertomukset ja talouskatsaukset, internetsivut

Hallituksen ja omistajan palaute, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tarkastushavainnot, hallituksen tarkastusvaliokunnan palaute

Henkilöstö

Avoin ja jatkuva viestintä, kokoukset ja tapaamiset henkilöstön edustajien kanssa sekä  henkilöstön edustus yhtiön hallintoelimissä, konsernikokoukset, vuotuiset kehityskeskustelut, henkilöstöinfot ja sisäinen viestintä, intranet, Patria-päivä, henkilöstölehti, koulutukset, työsuojelutoiminta, aloite- ja jatkuvan parantamisen toiminta

Konsernikokoukset, neuvottelukunta ja muut hallintoelinten kokoukset, joissa on henkilöstön edustus, henkilöstön tyytyväisyyskyselyt, eri toimintojen tyytyväisyys- ja seurantakyselyt, intranetin kyselyt, sisäiset palautekanavat

Asiakkaat

Säännölliset asiakaskontaktit, tuotteiden elinkaarenaikainen asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, asiakaslehdet, internet, konferenssit ja messut, tuotedokumentit, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastyytyväisyyden mittaus

Asiakaskyselyt, palaute, laatujärjestelmä, auditoinnit

 

Toimittajat

Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus hankintaorganisaation ja toimittajien välillä, toimittajahallintajärjestelmä, toimittajapäivät

Toimittajien taustatarkastus (toimittajan hyväksyntä), toimittajien jatkuva seuranta ja auditoinnit

Viranomaiset

Viranomaisyhteistyö ja -raportointi mm. ympäristö-, työsuojelu- ja turvallisuuskysymyksiin liittyen, vastuullisuusraportit, yritysesittelyt, viestintä, internet

Asiakas- ja hankekohtaisesti sovitut yhteistyömekanismit, sidosryhmäkyselyt, palaute

Teollisuuden ja liike-elämän järjestöt

Jäsenyys ja aktiivinen toiminta toimiala- ja teollisuusjärjestöissä (esim. PIA, ASD, Teknologiateollisuus ry)

Vuorovaikutus, henkilöstöjäsenyydet työryhmissä, tapaamiset, sidosryhmäpalaute, näkyvyys

Teollisuuden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkostot

Aktiivinen toiminta ekosysteemeissä ja vastaavissa verkostoissa (esim. DDE, FIMA, FAME)

Ulkopuolinen tuotekehitysrahoitus, teknologiakehityksen ennakointikyky, palaute yhteiskuntavastuusta

Kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt

Avoin yhteistyö ja tapaamiset kansalaisjärjestöjen kanssa, jäsenyydet, tuki (esim. Transparency UK, YK:n Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi), FIBS, eri kansalaisjärjestöt Suomessa) vastuullisuusraportti, muut raportit, sponsorointi, lahjoitukset, kuten joulumuistamisiin tarkoitetut varat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sidosryhmäpalaute, kommunikoinnin ja tapaamisten määrä, näkyvyys

Oppilaitokset, opiskelijat

Harjoittelupaikkojen ja lopputyömahdollisuuksien tarjoaminen, tutkimus- ja kehitysprojektit, vierailijaluennot, rekrytointitapahtumat, yleisesittelyt, vierailut, seminaarit, opiskelutoiminnan tukeminen, internet, sosiaalisen median kanavat, kampanjat, avoimet ovet -tilaisuudet

Työnantajamielikuvatutkimukset, sidosryhmäpalaute, rekrytointitapahtumien kävijä- ja kyselyiden määrät sekä saatu palaute

Media

Kansalliset ja kansainväliset julkaisut, lehdet, online media, messut ja tapahtumat, haastattelut, tiedotteet, sidosryhmälehti, verkkolehti, internet, materiaalipankki, sosiaalisen median kanavat,  tapaamiset, vierailut, tutustumiskäynnit

Luotauskyselyt, vuorovaikutus, palaute, mediaseuranta, viestien läpimeno ja oikeellisuus, viestien sävy mediassa, toimialaseuranta, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ja postauksien klikkausmäärät