Tulosta

Pat­rias­sa on oh­jeis­tet­tu lob­bauk­sen ja yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen pe­ri­aat­teet. Ohje pe­rus­tuu Pat­rian ar­voi­hin ja eet­ti­sen ta­paan toi­mia.

Pe­ri­aat­teet

Lob­baa­mi­ses­sa ta­voit­tee­na on antaa hyvin ki­tey­tet­tyä fak­ta­tie­toa tai tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­vaa tie­toa, jonka voi yh­des­sä yh­tiön nä­ke­myk­sen kans­sa saat­taa po­lii­ti­kon tai muun päät­tä­jän poh­dit­ta­vak­si. Nä­ke­mys on yh­tiön ta­voit­tei­den mu­kai­nen tah­to­ti­la, joka ha­lu­taan vies­tiä pää­tök­sen­te­ki­jöil­le. Sa­mal­la tuo­daan esiin mah­dol­li­set on­gel­ma­koh­teet re­hel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti. Tie­don­ja­ka­mi­nen hyö­dyt­tää mo­lem­pia os­a­puo­lia. Tie­don­ja­ka­mi­ses­sa kun­nioi­te­taan tois­ta os­a­puol­ta ja toi­sia nä­ke­myk­siä. Lob­baus­ti­lai­suuk­sis­sa vie­raan­va­rai­suu­den ja lah­jo­jen osal­ta nou­da­te­taan Pat­rian suh­de­toi­min­taoh­jeis­tus­ta.

Pe­rus­pe­ri­aat­tei­tam­me ovat:

 • Nou­da­tam­me nii­den mai­den la­ke­ja, sää­dök­siä, ve­ro­tus­käy­tän­tö­jä ja nor­me­ja, jois­sa toi­mim­me.
 • Toi­mim­me asian­mu­kai­ses­ti, an­nam­me to­tuu­den­mu­kais­ta ja ajan­ta­sais­ta tie­toa.
 • Toi­mim­me tas­a­puo­li­ses­ti.
 • Emme edis­tä lii­ke­toi­min­taam­me lah­jon­nal­la.
 • Emme osal­lis­tu yh­tiö­nä puo­lue­po­li­tiik­kaan em­me­kä tue sii­hen osal­lis­tu­via ta­ho­ja.
 • Toi­mim­me re­hel­li­ses­ti ja nou­da­tam­me kai­kis­sa lii­ke­toi­min­nois­sam­me hyviä lii­ke­toi­min­ta­ta­po­ja. Emme pal­jas­ta luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja ilman asiak­kaan tai työ­nan­ta­jan lupaa. Emme käytä asiak­kaan tai työ­nan­ta­jan luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja asiak­kaan tai työ­nan­ta­jan etu­jen vas­tai­ses­ti.

Lob­baa­mi­sen kei­not

 • hen­ki­lö­koh­tai­set ta­paa­mi­set
 • ver­kos­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen
 • ta­pah­tu­mat, se­mi­naa­rit, asia­kas­ti­lai­suu­det
 • me­dian kaut­ta ta­pah­tu­va vai­kut­ta­mi­nen
 • mai­non­ta