Tulosta

Patrian yritysvastuupolitiikka määrittelee Patrian yritysvastuun raamit, linjaukset ja vastuut. Yritysvastuupolitiikka on linjassa Patrian eettisen toimintaohjeen (Patria Ethical Code of Conduct) kanssa ja yritysvastuupolitiikkaa täydentävät Patrian muut politiikat ja toimintaohjeet, kuten ympäristö- ja henkilöstöpolitiikat.

Yritysvastuupolitiikka koskee koko Patria konsernia, jonka muodostavat Patria Oyj ja sen kaikki 100 % omistuksessa olevat tytäryhtiöt sekä Suomessa että ulkomailla. Ohje ei koske osakkuusyhtiöitä, joilla Patria kuitenkin odottaa olevan vastaavan tasoisen ohjeen ja joiden Patria odottaa toimivan vähintään Patrian tasoisella tavalla. Patrian yritysvastuuraportointi kattaa kuitenkin myös enemmistöomistuksessa olevat yhtiöt.

Patria odottaa koko henkilöstön noudattavan eettisiä periaatteita. Lisäksi yhteistyökumppaneiden odotetaan noudattavan Patrian eettistä ohjetta tai toimivan oman, vastaavan ohjeistuksensa mukaisesti.

Patrian asema valtion enemmistöomistuksessa olevana yrityksenä ja rooli Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina viitoittaa sen yhteiskunnallista vastuuta. Patrialle on erityisen tärkeää huolehtia liiketoiminnan jatkuvuudesta, joka koostuu kannattavasta ja vastuullisesta toiminnasta. Patrian yritysvastuu jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on ylläpitää Patrian mainetta hyvänä yrityskansalaisena. Patria kantaa taloudellisen suoriutumisen lisäksi vastuuta oman henkilöstönsä ja sidosryhmiensä sekä ympäristön hyvinvoinnista.

Patrian toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäröivään yhteisöön. Patriassa painotetaan avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja vaikutetaan toimialan kehitykseen toimimalla aktiivisesti erilaisissa alan yhteisöissä.

Vastuullista toimintaa kehitetään jatkuvasti ja sen koulutukseen panostetaan. Tavoitteena on ylläpitää henkilöstön tietoisuutta sekä mahdollisuutta vaikuttaa vastuulliseen toimintaan työyhteisössä.

Arvot, missio, visio, asiakaslupaus, työnantajalupaus

Patrian yritysvastuu perustuu tapaan toimia, joka pohjautuu yhteisiin arvoihin, missioon, visioon sekä lupauksiin asiakkaille ja henkilöstölle. Vastuullisuus on liiketoimintamme perusedellytys ja arvot ovat Patrian toiminnan perusta:

  • Tahdomme menestyä
  • Toimimme asiakasläheisesti
  • Onnistumme yhdessä

Missio ja visio ovat vahva side strategian ja sen toteutuksen välillä. Missio kertoo sekä Patria henkilöstölle että sen sidosryhmille mitä yritys tekee, kenelle ja kuinka se tehdään: We give our customers confidence in all conditions

Visio kertoo Patrian tavoitteen ja toiminnan tahtotilan: The #1 partner for critical operations.

Patria on tae toimintavarmuudesta, siksi asiakaslupaus on: When if is not an option.

Työnantajana Patria lupaa, että jokainen voi olla ylpeä työstään ja onnistua siinä.

Vastuullisuuden johtaminen

Yhtiökokous on yrityksen korkein toimielin. Se vahvistaa Patrian yritysvastuutavoitteet. Valtioneuvoston (13.5.2016) periaatepäätöksen mukaisesti hallitus vastaa yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroinnista yrityksen strategiaan. Hallitus vahvistaa konsernin eettiset toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista. Tarkastusvaliokunta valvoo compliance- ja ethics-alueisiin liittyviä asioita.

Johtokunta valmistelee toimitusjohtajan johdolla Patrian strategian ja valmistaa yritysvastuun integroinnin osaksi sitä. Johtokunta hyväksyy yritysvastuun teemat ja tavoitteet vuosittain sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Johtokunnan nimeämä jäsen toimii yhteiskuntavastuujohtajana, joka johtaa yritysvastuutiimiä. Yritysvastuutiimi koostuu liiketoimintojen ja konsernijohdon asiantuntijoista. Tiimi valmistelee ja vastaa tavoitteiden mukaisesta toiminnasta konsernitasolla ja huolehtii toiminnan mahdollistamisesta liiketoiminnoissa.

Liiketoiminnoissa toimitaan yritysvastuun ohjeistuksen mukaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi yritysvastuutiimin tuella. Liiketoiminnat avustavat yritysvastuun raportoinnissa raportoimalla omista tuloksistaan olennaisissa asioissa.

Vastuullisuusasioista raportoidaan säännöllisesti Patrian johtokunnalle, hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle, joilla puolestaan on vastuu näiden osa-alueiden valvonnasta ja ohjauksesta. Vastuullisuus on Patriassa osana jokaisen patrialaisen toimintaa ja työtehtäviä.

Patrian yritysvastuun alueet

Patrian yritysvastuun painopisteet on kuvattu olennaisuuskarttaan, jossa on huomioitu sekä henkilöstön että sidosryhmien näkemykset. Olennaisuuskartoitus päivitetään säännöllisesti.

Vastuullisuus on kaiken toiminnan perusta, ja se jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Taloudellinen vastuu

Patria kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Tämä edellyttää panostusta asiakassuhteiden, palvelujen ja osaamisen kehittämiseen, jotta asiakkaille voidaan tarjota luotettavat tuotteet ja palvelut. Pitkän aikavälin kannattavan kasvun varmistamiseksi on tärkeää optimoida taloudellisten resurssien käyttö.

Toimittaja- ja alihankintaverkoston kanssa toimitaan ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteistyössä toimintaa kehitetään kustannustehokkaaksi.

Kannattavasta toiminnasta maksetaan omistajille yhtiökokouksen määrittämiä osinkoja. Yleishyödylliseen toimintaan käytettävät varat osoitetaan tahoille, jotka valitaan keskitetysti ja läpinäkyvästi.

Verostrategia on läpinäkyvä ja perustuu siihen, että verot maksetaan sinne missä toiminta tapahtuu. Patria ei hyödynnä veroparatiiseja verojen minimointiin. Patrian verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukainen toteuttaminen myös verotuksen näkökulmasta. Lähtökohtana on paikallisen lainsäädännön noudattaminen sekä ilmoitusvelvoitteiden hoitaminen. Patria ei hyväksy toiminnassaan rahanpesua.

Patrian taloudellinen raportointi on luotettavaa ja ajantasaista.

Sosiaalinen vastuu

Patrian sosiaalinen vastuu muodostuu sitoutumisestamme sekä henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin että yhteiskuntaan. Kohtelemme henkilöstöämme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti sekä kannustamme ja osallistamme työntekijöitä ja muita tärkeitä sidosryhmiä toimintatapojemme kehittämiseen. Emme salli häirintää missään muodossa. Odotamme yhteistyökumppaneiltamme vastaavanlaista toimintatapaa.

Patria haluaa tarjota turvallisen, tuottavan ja terveellisen työympäristön, jossa jokainen yksilö ja tiimi voi pystyä erinomaiseen suoritukseen hyvin johdetussa organisaatiossa. Jokaisen johtajan vastuulla on johtaa esimerkillään eli käyttäytymällä Patrian arvojen ja johtamiskäytäntöjen mukaisesti.

Työturvallisuustoiminnan päämääränä on yritys, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit tehokkaasti poistetaan tai minimoidaan. Puolustusvälinealalla myös muut turvallisuuden ja laadukkaan tekemisen toimenpiteet ovat keskiössä.

Tavoitteena on omalta osalta edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa uusien kehityskohteiden etsimistä yhdessä muiden arvoketjun sidosryhmien ja yhteiskunnan jäsenten kanssa. Patrialle tärkeitä asioita ovat puolustusmateriaaliviennin käytäntöjen kehittäminen ja toiminta korruptiota vastaan.

Ympäristövastuu

Patria toimii ympäristölainsäädännön ja sääntöjen mukaisesti. Toimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja toimintaa kehitetään siten, että se mahdollisimman vähän kuormittaa ympäristöä ja sitä odotetaan myös yhteistyökumppaneilta.

Tuotteiden ja palveluiden vaikutukset ympäristöön tunnistetaan ja niitä mahdollisuuksien mukaan hallitaan elinkaarinäkökulmasta. Energian ja veden käyttöä pyritään tehostamaan sekä vaikuttamaan positiivisesti jätteiden kierrättämiseen ja vastuulliseen hävittämiseen.

Vastuu, valvonta ja muutokset

Ohjeen ajanmukaisuutta tarkastellaan osana strategiakierrosta ja sitä päivitetään silloin tarpeen mukaan. Liiketoiminnoissa huolehditaan, että toiminta on tämän ohjeen mukaista.

Patria-konsernin viestintä- ja yritysvastuujohtaja vastaa tämän politiikan päivittämisestä yhteistyössä Patrian eettisestä toimintaohjeesta vastaavan Chief Compliance Officerin kanssa. Patria-konsernin johtokunta hyväksyy muutokset.

Konserniviestintä valvoo ja auttaa tarvittaessa ohjeiston tulkinnassa ja materiaalien valmistamisessa.

 

Lisätietoja: konsernin viestintä- ja yritysvastuujohtaja