Yritysvastuu

Rehellisyys, luotettavuus ja korkeat eettisen liiketoiminnan normit sekä niihin liittyvien toimintatapojen jatkuva kehittäminen ovat erityisen tärkeitä puolustusteollisuudessa. Patria-konsernin maine ja pitkän aikavälin luotettavuus kumppanina - sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla - muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon.

Vastuullisuus, rehellisyys ja eettiset liiketavat muodostavat liiketoiminnan perustan - Johdon tahtotila

Eet­ti­seen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon pe­rus­tu­va mai­neem­me on stra­te­gi­nen vält­tä­mät­tö­myys, joka luo kes­tä­vää etua toi­min­nal­lem­me. Eet­ti­nen tapa toi­mia, lä­pi­nä­ky­vyys ja vahva kes­kit­ty­mi­nen kor­rup­tion tor­jun­taan ovat lii­ke­toi­min­tam­me joh­ta­mi­sen ydin­tä. Eh­do­ton si­tou­tu­mi­sem­me oi­keu­den­mu­kai­siin ja eet­ti­siin lii­ke­toi­min­ta­käy­tän­töi­hin ja avoi­muus oh­jaa­vat kaik­kea, mitä teem­me yri­tyk­se­nä. Se myös mää­rit­tää pe­rus­tan eet­ti­syys- ja sään­nös­ten­mu­kai­suus -oh­jel­mal­lem­me.

Eet­ti­set pe­ri­aat­teem­me hei­jas­ta­vat kult­tuu­riam­me, ar­vo­jam­me sekä käyt­täy­ty­mis­täm­me, ja edel­ly­täm­me sa­mo­ja pe­ri­aat­tei­ta toi­mit­ta­jil­tam­me ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­tam­me. Sa­mal­la kun var­mis­tam­me, että toi­min­tam­me täyt­tää la­kei­hin ja sää­dök­siin pe­rus­tu­vat vaa­ti­muk­set, mei­dän on ve­nyt­tä­vä vielä pi­dem­mäl­le ra­ken­ta­mal­la, ke­hit­tä­mäl­lä ja yl­lä­pi­tä­mäl­lä ar­voi­him­me ja pe­ri­aat­tei­siim­me pe­rus­tu­vaa kor­kei­den eet­tis­ten pe­ri­aat­tei­den mu­kais­ta toi­min­ta­kult­tuu­riam­me.

Kan­nus­tam­me hen­ki­lös­töäm­me ja ul­ko­puo­li­sia ta­ho­ja ra­por­toi­maan epäil­lys­tä epäeet­ti­ses­tä toi­min­nas­ta si­säis­ten ja ul­kois­ten ka­na­vien kaut­ta var­mis­ta­mi­sek­sem­me, että eet­ti­nen ja avoin toi­min­ta­kult­tuu­rim­me ja ar­vom­me säi­ly­vät. Emme koh­dis­ta ne­ga­tii­vi­sia toi­men­pi­tei­tä hen­ki­löön, joka ra­por­toi vil­pit­tö­mäs­sä mie­les­sä huo­le­nai­heen­sa epäil­lys­tä tai to­de­tus­ta epäeet­ti­ses­tä toi­min­nas­ta. Si­tou­dum­me tu­ke­maan ja suo­je­le­maan työn­te­ki­jää tai muuta hen­ki­löä, joka kiel­täy­tyy toi­mi­mas­ta epäeet­ti­ses­ti sil­loin­kin, kun kiel­täy­ty­mi­nen voisi mah­dol­li­ses­ti joh­taa lii­ke­toi­min­nan me­net­tä­mi­seen.

Jo­kai­nen meis­tä muok­kaa kult­tuu­riam­me sa­noin ja teoin. Hy­vien pää­tös­ten ja eet­tis­ten va­lin­to­jen te­ke­mi­nen työs­säm­me lisää luot­ta­mus­ta omas­sa toi­min­nas­sam­me ja si­dos­ryh­mien kes­kuu­des­sa. Saa­vu­tam­me enem­män ra­ken­ta­mal­la luot­ta­mus­ta yh­des­sä asiak­kai­den, val­tion edus­ta­jien, osak­kee­no­mis­ta­jien, yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ja mui­den ta­ho­jen kans­sa.

Esa Rau­ta­lin­ko

Pat­rian toi­mi­tus­joh­ta­ja

Lue lisää: Pat­rian eet­ti­nen toi­min­taoh­je

Patrian eettinen toimintaohje muodostaa perustan kaikkien Patrian hallituksen jäsenten, johtajien, toimihenkilöiden, henkilöstön sekä määräaikaisten työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden eettiselle päätöksenteolle. Jokaisella patrialaisella on vastuu toimintaohjeen sekä siihen liittyvien ohjeiden ja politiikkojen noudattamisesta. Patrian eettinen toimintaohje on saatavilla kaikilla Patrian toimintamaiden kielillä. Patria edellyttää myös liikekumppaneiltaan vähintään samantasoisten periaatteiden ja vaatimusten noudattamista näiden liiketoiminnassa.

Haluatko antaa palautetta toiminnastamme? Käytä tätä linkkiä

Eettisiin liiketapoihin liittyvien toimintojen ja prosessien laajempi organisaatio sekä niihin liittyvät valvonta- ja raportointimenettelyt on kuvattu Patrian muilla verkkosivuilla, kuten Hallintojärjestelmä, Riskienhallinta, Epäillyistä väärinkäsityksistä ilmoittaminen jne.

 

Pat­rian yri­tys­vas­tuu­ra­port­ti on osa vuo­si­ker­to­mus­ta