Tulosta

Patrian liiketoiminnan peruskiviä ovat rehellisyys, eettisyys ja vastuullisuus. Toiminnan ja käytäntöjen jatkuva kehittäminen on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme. Patrian toimintatapa perustuu Patrian hallituksen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon viestittämiin korkeisiin eettisiin standardeihin. Yhtiön toimintaa ohjaavat muun muassa Patrian eettinen toimintaohje ja siihen liittyvät ohjeet ja politiikat, kansainväliset sopimukset, kullakin markkina-alueella voimassa olevat lait ja säädökset, vientilupakäytännöt sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tekemämme sopimukset.

Patrian arvoja ja erityisesti ehdottoman korkeita eettisiä standardeja noudattamalla voimme tuottaa sidosryhmillemme lisäarvoa, nauttia luottamusta houkuttelevana, läpinäkyvänä ja ammattimaisena liikekumppanina sekä parantaa houkuttelevuuttamme työnantajana.

Patrian eettinen toimintaohje muodostaa perustan kaikkien Patrian hallituksen jäsenten, johtajien, toimihenkilöiden, henkilöstön sekä määräaikaisten työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden eettiselle päätöksenteolle. Jokaisella patrialaisella on vastuu toimintaohjeen sekä siihen liittyvien ohjeiden ja politiikkojen noudattamisesta. Patrian eettinen toimintaohje on saatavilla kaikilla Patrian toimintamaiden kielillä. Patria edellyttää myös liikekumppaneiltaan vähintään samantasoisten periaatteiden ja vaatimusten noudattamista näiden liiketoiminnassa.

Patria rohkaisee henkilöstöään ilmoittamaan epäillyistä väärinkäytöksistä ja tarjoaa tähän useita eri kanavia. Muiden ilmoitusmenetelmien ohella Patria tarjoaa työntekijöilleen myös anonyymin whistleblowing-kanavan. Kuten Patrian eettisessä toimintaohjeessa todetaan, Patria ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimenpiteitä compliance-ilmoituksia tehneitä henkilöitä kohtaan, olivatpa he Patrian työntekijöitä tai eivät. Jos huolenaiheesta vilpittömässä mielessä ilmoittanutta henkilöä rangaistaan, tällä on ankarat seuraamukset. Tarvittaessa ilmoittajaa rangaisseen henkilön työsopimus päätetään.

Patrian eettinen tapa toimia -kirjanen on ladattavissa materiaalipankista ja liitteenä sivun lopussa.

Yleistä

Patria-konsernin (”Patria”) maine ja pitkän aikavälin luotettavuus kumppanina muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon. Patrian koko liiketoiminta perustuu luottamukseen, johon sisältyy rehellisyys, luotettavuus ja korkeat eettisen liiketoiminnan normit. Tässä toimintaohjeessa (”ohje”) kuvataan Patria yhtiöiden hallituksen jäseniä, johtajia, työntekijöitä, vuokratyöntekijöitä ja liikekumppaneita koskevat eettiset normit. Ohje heijastaa myös Patrian arvoja, jotka perustuvat yleismaailmallisiin rehellisyyden, läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arvoihin.

Ohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat ja ohjeet, joista osaan viitataan tässä ohjeessa. Kaikkien työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden vastuulla on tutustua tarvittaessa täydentäviin ohjeisiin ja standardeihin Patria-konsernin IMS-järjestelmän tai vastaavan järjestelmän kautta. Patria sitoutuu tarjoamaan henkilöstölleen koulutusta ja tietoa sekä käymään jatkuvaa vuoropuhelua ulkopuolisten liikekumppaniensa kanssa varmistaakseen, että kaikki asianosaiset ovat tietoisia tästä ohjeesta.

Patria pyrkii takaamaan tämän Ohjeen mukaisen toiminnan järjestämällä ja kehittämällä tarkoituksenmukaisia tarkastus-, seuranta- ja raportointimenettelyjä.

Ohjeen soveltaminen

Ohjetta sovelletaan Patrian yhtiöiden hallitusten jäseniin, johtajiin ja koko henkilöstöön, mukaan lukien esimiehet, työntekijät ja vuokratyöntekijät (”henkilöstö”), sekä Patrian tytäryhtiöiden vastaaviin toimijoihin ja  henkilöstöön.

Koko henkilöstön on ehdottomasti noudatettava tätä ohjetta kaikissa tilanteissa ja tehtävä parhaansa varmistaakseen, että ohjetta noudatetaan kokonaisuudessaan. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on velvollisuus hankkia tietoa työnsä kannalta olennaisista laeista ja säädöksistä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kyseisiä lakeja ja säädöksiä noudatetaan.

Patria tekee kaikkensa, jotta ohjetta (tai samankaltaisia ohjeita) noudatettaisiin yrityksissä, joihin Patria on sijoittanut mutta joissa sillä ei ole osake-enemmistöä tai tosiasiallista määräysvaltaa. Lisäksi Patria edellyttää ja tekee kaikkensa sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat, alihankkijat ja muut liikekumppanit (yritykset ja yksittäiset henkilöt), jotka jollakin tavoin toimivat Patrian puolesta tai sen nimissä, sitoutuvat Patrian ohjeeseen tai noudattavat samankaltaisia eettisen toiminnan ohjeita.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Patria on sitoutunut toimintamaidensa lakien ja säädösten noudattamiseen. Mikäli Patrian normit ovat kattavampia, Patria noudattaa aina omia normejaan. Patria kunnioittaa muun muassa seuraavia kansainvälisiä sääntöjä: Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistus, YK:n Global Compact -aloite ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) säännöt.

Ohjeen noudattaminen ja epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Tätä ohjetta rikkovat, jopa hyvässä tarkoituksessa tehdyt toimet voivat aiheuttaa merkittävää pitkäaikaista vahinkoa Patrian maineelle ja johtaa oikeustoimiin yhtiötä ja sen henkilöstöä vastaan. Jokaiseen ohjeen vastaisesti toimivaan Patrian henkilöstön jäseneen sovelletaan ankaria rangaistustoimenpiteitä, mikä tarvittaessa tarkoittaa toimisuhteen tai työsopimuksen päättämistä.

Ohjeessa (tai ohjeeseen liittyvissä materiaaleissa, jotka ovat saatavilla IMS-järjestelmässä) ei ole mahdollista käsitellä kaikkia niitä tilanteita, joita henkilöstö voi monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä kohdata. Epäselvissä tilanteissa Patrian henkilöstöä neuvotaan keskustelemaan asiasta lähimmän esimiehensä tai henkilöstöosaston kanssa tai pyytämään neuvoa Patrian lakiosastolta.

Lisäksi kaikilla henkilöstön jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa omalle esimiehelleen tai lakiasiainjohtajalle kaikista ohjeen noudattamista koskevista huolenaiheista ja epäillyistä ohjeen rikkomuksista. Ilmoittamiseen voi käyttää seuraavia kanavia: sähköpostiosoite, jonka kautta ilmoitukset päätyvät Chief Complliance Officerille sekä Patrian sisäinen, myös anonyymin ilmoittamisen mahdollistava raportointikanava.

Sekä ilmoittajan että syylliseksi epäillyn oikeudet ja yksityisyyden suoja taataan kaikissa tilanteissa. Epäillystä väärinkäytöksestä ilmoittaviin henkilöihin ei saa kohdistaa mitään kielteisiä työsuhdetta koskevia toimenpiteitä tai rangaistuksia. Jos epäilystä vilpittömässä mielessä ilmoittanutta henkilöä rangaistaan, tällä on ankarat seuraamukset. Tarvittaessa ilmoittajaa rangaisseen henkilön työsopimus päätetään.

YHTIÖN TOIMINTA

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Patria kunnioittaa ja edistää toiminnassaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Patria pitää yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Patria ei myöskään hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä. Työntekijöiden ihmisoikeudet ovat ILO:n yleissopimusten mukaisia.

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Patrian tavoitteena on tarjota turvallinen ja innostava työympäristö koko henkilöstölle. Henkilöstön velvollisuus puolestaan on hoitaa työtehtävänsä työterveyttä ja -turvallisuutta vaarantamatta.

Aktiivisella työsuojelutoiminnalla edistetään työterveyttä ja -turvallisuutta sekä yksilöiden ja työyhteisön hyvinvointia, mikä myös parantaa osaltaan yhtiön kannattavuuden kasvua. Johdon vastuulla on luoda turvallinen työympäristö, joka on työterveys- ja työturvallisuusmääräysten mukainen. Työturvallisuuspäällikön tehtävä on valvoa, että määräyksiä ja käytäntöjä noudatetaan. Henkilöstön yleinen asenne on tässä tärkeässä osassa. Jokaisen työntekijän vastuulla on varmistaa työympäristön turvallisuus huolehtimalla hyvästä työsuojelun tasosta. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen on kaikkein yhteinen tavoite.

Perinteisestä työsuojelusta huolehtimisen lisäksi on tärkeää, että jos työpaikalla havaitaan fyysistä tai henkistä pahoinvointia, tilanteeseen puututaan. Ongelmat ja puutteet on tunnistettava ja niihin on tarjottava ratkaisuja. Jokaisen Patrian työntekijän oikeus ja velvollisuus on ylläpitää toimintaa, joka edistää hänen oman hyvinvointinsa ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittymistä.

Toisten työntekijöiden ja kolmansien osapuolten kanssa toimiessa on ylläpidettävä avoimuuden ja suvaitsevuuden, kunnioituksen ja kohteliaisuuden sekä oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä.

Tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen

Patria pyrkii luomaan työympäristön, jossa vallitsee yleinen luottamus ja kunnioitus ja jossa monimuotoisuutta tuetaan ja arvostetaan. Kaikkien esimiesten edellytetään edistävän aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti Patrian arvojen ja tämän ohjeen mukaista johtamiskulttuuria. Työntekijöitä kohdellaan ja arvioidaan työtehtäviinsä liittyvän ammattitaidon mukaisesti. Patria on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti. Minkäänlaista häirintää ja syrjintää ei sallita.

Henkilöstön osallistumisen tukeminen

Patria on sitoutunut kunnioittamaan työehtosopimuksia ja tukemaan työntekijöidensä osallistumista omaa työtään ja työympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Patrian yhteistoimintajärjestelmän ansiosta kaikki työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyvät erimielisyydet voidaan ratkaista hallitulla tavalla. Paikallinen sopiminen on Patriassa vakiintunut käytäntö.

Eturistiriitojen ja lähipiiriliiketoimien välttäminen

Patrian työntekijöiden, esimiesten ja johdon edellytetään edistävän Patrian etuja sekä toimivan tällöin vastuullisesti ja välttäen toimintaa, joka voi johtaa eturistiriitaan. Henkilökohtaiset taloudelliset, poliittiset tai muut edut eivät saa vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin, koska ne voivat olla ristiriidassa Patrian tai sen liikekumppanien etujen kanssa. Henkilökohtaiset mieltymykset tai suhteet eivät saa vaikuttaa Patrian tekemiin tai sitä koskeviin päätöksiin.

Mikäli eturistiriita ilmenee tai on todennäköinen, siitä on kerrottava ja ratkaisua on etsittävä yhdessä asianosaisen johtajan kanssa, jotta kielteiset vaikutukset Patrian etuihin voidaan välttää.

Liiketoimien valmisteluun osallistuvien päätöksentekijöiden ja henkilöstön on arvioitava henkilökohtaisesti ja aktiivisesti, voiko Patrian toteuttamassa tai suunnittelemassa liiketoimessa Patrian etu vaarantua mahdollisen tai todellisen eturistiriidan vuoksi. Jos päätöksentekijä saa tietää, että Patrian suunnittelema liiketoimi liittyy päätöksentekijän lähipiiriin kuuluvaan henkilöön, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta kirjallisesti (sähköpostitse) esimiehelleen ja liiketoimen valmistelusta vastaavalle taholle. Lisäksi päätöksentekijöillä on velvollisuus tehdä tilannearvio liiketoimista, joihin he osallistuvat lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden puolesta. Jos tällaisilla liiketoimilla on yhteys Patriaan tai lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on muunlainen yhteys Patriaan esimerkiksi voimassa olevan tai mahdollisen sopimussuhteen kautta, päätöksentekijän on otettava asia aktiivisesti esiin kyseisessä yhtiössä.

Konsernihallinnon lakiasiainjohtaja tai nimetty henkilö järjestää yhtiön lähipiiriin kuuluvien henkilöiden rekisteröinnin määrittämällä tällaiset henkilöt konserni- ja organisaatiokaavion avulla. Lähipiirirekisteri ei ole julkinen asiakirja. Lähipiirirekisterissä olevia tietoja on käsiteltävä henkilötietolaissa säädetyllä tavalla.

Ympäristölainsäädännön noudattaminen

Ympäristönsuojelulla on tärkeä rooli kaikessa Patrian liiketoiminnassa. Patria noudattaa tarkasti ympäristölainsäädäntöä ja -säädöksiä. Lisäksi Patria on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla jatkuvasti ympäristötehokkuuttaan ja ehkäisemällä saastumista.

Laatuun sitoutuminen

Patria toimittaa asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja palveluja. Laatua mitataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Patrialla on sovellettavien lakien ja asiakkaiden vaatimusten mukaiset hyväksynnät, luvat ja sertifikaatit, ja Patrian toiminta on näiden mukaista. Patrian toiminta perustuu ISO 9001 -standardin mukaiseen johtamiseen.

Patrian aineellisen ja immateriaaliomaisuuden suojaaminen

Kaikkea Patrian omaisuutta tulee käyttää vain lailliseen liiketoimintaan ja suojella luvattomalta käytöltä. Patrian omaisuutta ei missään tilanteessa saa käyttää henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun, vilpillisiin tarkoituksiin tai muutoin epäasiallisella tavalla. Patria kunnioittaa myös muiden immateriaaliomaisuutta.

Patrian immateriaaliomaisuus, johon kuuluvat patentit, keksinnöt, ohjelmistot ja muut tekijänoikeuden alaiset materiaalit, osaaminen, liikesalaisuudet, tuotemerkit ja tavaramerkit, on Patrian arvokkainta omaisuutta. Patria suojelee immateriaaliomaisuuttaan ja salaisia yritystietojaan eikä paljasta niitä ilman valtuutusta. Vastaavasti Patria kunnioittaa ja käsittelee luottamuksellisesti kilpailijoidensa, liikekumppaniensa ja asiakkaidensa immateriaaliomaisuutta ja salassa pidettäviä tietoja.

Tietoturvan ja tietosuojan kunnioittaminen

Patria ylläpitää riittävää tietoturvan tasoa, joka takaa liikekumppaneita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä koskevien tietojen ja materiaalien luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Lisäksi Patria takaa tietoturvan ja tietosuojan luotettavuuden kumppaneihin ja viranomaisiin päin niiden kriittisissä projekteissa toimiessaan. Patria suojaa liike- ja ammattisalaisuuksia sekä yksityisyyttä tavalla, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Patria varmistaa, että jokaisella työntekijällä on pääsy työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Patria kunnioittaa henkilöstönsä, liikekumppaniensa ja asiakkaidensa yksityisyyttä ja edellyttää sovellettavien henkilötietolakien ja -säädösten tarkkaa noudattamista.

 

LIIKETOIMINTATAVAT

Yhteiskuntasuhteet, lobbaus, sponsorituki ja lahjoitukset

Patria tekee yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden, hallitusten ja valtion virkamiesten kanssa monilla eri tasoilla ja monin tavoin (esim. yrityskansalaisena, veronmaksajana ja työnantajana). Hallitusten, virastojen ja virkamiesten kanssa toimiessa tulee soveltaa korkeita eettisiä normeja ja läpinäkyvyyttä. Erityisvaatimukset koskevat vuorovaikutusta hallitusten ja valtio-omisteisten yritysten kanssa esimerkiksi hankinnan, lobbauksen, edustamisen ja kestityksen alueella. Kaikkien Patrian henkilöstöön kuuluvien tulee käyttäytyä rehellisesti, totuudenmukaisesti ja täsmällisesti ja noudattaa Patrian käytäntöjä, ohjeita ja menettelytapoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja toimiessaan virkamiesten kanssa.

Lahjoitus- ja sponsorointitoiminnan tulee olla täysin läpinäkyvää. Patrian lahjoitukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat sovellettavien lakien ja paikallisten säädösten mukaisia. Lahjoitusten vastineeksi ei vaadita mitään. Sponsoroinnilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti Patrian maineeseen ja yleiseen mielipiteeseen. Sponsorointi- ja lahjoituskohteet valitaan keskitetysti konserniviestinnässä, ja niiden on oltava Patria-tason käytäntöjen mukaisia.

Patria ei myönnä lahjoituksia, sponsoritukea tai muita rahallisia etuja poliittisille puolueille, ehdokkaille tai julkisten virkojen haltijoille eikä tue yksityishenkilöitä poliittisten tavoitteiden ajamisessa. Patria voi kuitenkin osallistua julkiseen keskusteluun silloin, kun se on yhtiön kannalta kaupallisesti tai strategisesti tärkeää.

Yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä ja pitkäjänteistä. Hyvä kumppanuus tarkoittaa Patrialle ammattimaista, luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä, jonka kaikki asianosaiset voivat hyväksyä varauksetta. Sidosryhmäsuhteita hoidetaan rehellisesti, reilusti ja luottamuksellisesti.

Asevientikäytäntöjä koskevien lakien noudattaminen

Patria noudattaa Suomen ja tarvittaessa muiden maiden virallisia vientilupalakeja, -säädöksiä ja -käytäntöjä. Vientivalvontajärjestelmä on avoin ja läpinäkyvä, ja kutakin vientilupaa harkitaan erikseen EU:n yhteisen kannan mukaan. Ulkoasiainministeriö vastaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja hallinnoi Suomen osalta EU:n vientivalvontajärjestelmää. Ehdottomia viennin (ja soveltuvin osin myös muiden liiketoimien) esteitä ovat esimerkiksi YK:n ja EU:n asevientikiellot.

Sitoutuminen reiluun kilpailuun

Patria edistää omalta osaltaan toimivaa kilpailua niillä markkinoilla, joilla se toimii ja noudattaa kaikkea sovellettavaa kilpailu- ja kartellien vastaista lainsäädäntöä. Patria ei tee eikä hyväksy kilpailijoiden välisiä sopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka voivat rajoittaa kilpailua. Patria ei myöskään käytä hyväkseen mahdollista määräävää markkina-asemaa ja se hankkii sulautumisten tai yrityskauppojen toteuttamisille tarpeelliset luvat.

Lahjoihin, etuihin ja kestitykseen liittyvä vastuu

Patria ei missään olosuhteissa suorita maksuja, tee palveluksia, myönnä etuja, tarjoa kestitystä tai rahaa asiakkaille, virkamiehille tai valtiollisten organisaatioiden työntekijöille voittaakseen sopimuksia tai saavuttaakseen etuja. Patrian tulee aina kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei sen liiketoiminta vaikuta missään määrin sopimattomalta. Esimerkiksi sellaista vaikutelmaa, että Patria yrittäisi vaikuttaa liikekumppaneihinsa tai asiakkaisiinsa, ei saa syntyä.

Patria kannustaa henkilöstöään luomaan verkostoja yhtiön puolesta vastuullisella tavalla. Tapahtumiin osallistumisesta tulee aina keskustella lähimmän esimiehen kanssa, ja tapahtuman ammatillinen merkityksellisyys ja sisältö tulee arvioida. Henkilöstö ei saa ottaa vastaan kestitystä, lahjoja tai muita vähänkään arvokkaita palveluksia, jos se voi vaarantaa tai näyttää vaarantavan Patrian etujen mukaisten objektiivisten liiketoimintapäätösten tekemisen. Kestitykseen luetaan kuuluviksi erilaiset edut, kuten viihdyttäminen, ateriat, vastaanotot, liput ja osallistuminen viihde- ja urheilutapahtumiin, jos näitä tarjotaan tai nämä otetaan vastaan osana liikesuhdetta.

Korruption, laittomien maksujen ja voitelurahojen vastainen toiminta

Patrialla on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan. Patria ei hyväksy henkilöstönsä tai liikekumppaniensa epäeettistä tai korruptoitunutta toimintaa ja toimii aktiivisesti sen ehkäisemiseksi. Korruptioon perustuvat päätökset ovat moraalittomia, vääristävät kilpailua, vahingoittavat yhtiön omaisuutta ja mainetta ja ovat yhteisen hyvän vastaisia. Patria kiinnittää eettisyyteen erityistä huomiota kaikissa toimintamaissaan toimiessaan poliittisten puolueiden, viranomaisten ja virkamiesten kanssa.

Patrian henkilöstö, edustajat ja liikekumppanit eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata tai antaa lahjuksia edustajille, asiakkaille, tavarantoimittajille tai muille liikekumppaneille tai virkamiehille eivätkä pyytää tai vastaanottaa lahjuksia missään päin maailmaa.

Kaikenlaisten laittomien maksujen ja voitelurahojen antaminen tai salliminen on kiellettyä. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi pienet rahasummat, joiden tarkoituksena on edistää tai nopeuttaa rutiinitehtävien hoitoa, kuten lupien myöntämistä tai hallinnollisten asiakirjojen käsittelyä. Epäselvissä tilanteissa on kysyttävä neuvoa asianomaiselta johtajalta tai lakiosastolta.

Voitelurahat ovat sallittuja vain sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa henki tai terveys on vaarassa. Tällaiset maksut on aina hyväksytettävä lakiasiainjohtajalla.

Täsmällinen taloudellinen raportointi ja avoimen verostrategian noudattaminen

Patria noudattaa kaikkia sovellettavia kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin sääntöjä. Patrian taloudellinen raportointi perustuu IFRS-standardeihin.

Kaikki finanssitransaktiot tulee hyväksyä Patrian päätöksentekokäytäntöjen mukaisesti ja kirjata kirjanpitoon. Kirjaamis- ja raportointivelvollisuudet ovat sitovia, ja ne ovat vuosittaisten tilintarkastusten ja sisäisen valvonnan piirissä. Patria ei missään olosuhteissa vääristele tai väärennä taloudellisia tai muita asiakirjoja eikä tarjoa harhaanjohtavaa tietoa.

Patria-konserni noudattaa kunkin toimintamaansa verolakeja ja -säädöksiä. Mikäli verolainsäädännössä ei ole selkeitä ohjeita, pääperiaatteina ovat varovaisuus, konservatiivinen lähestymistapa ja läpinäkyvyys.

Rahanpesun ehkäiseminen

Patria ei hyväksy toiminnassaan rahanpesua ja tekee kaikkensa sen ehkäisemiseksi. Rahanpesu on toimintaa, jossa pyritään finanssitransaktioiden avulla peittämään rikolliseen toimintaan, kuten lahjontaan, terrorismiin ja huumekauppaan, kytköksissä olevan rahan tunnistettavuus, alkuperä tai määränpää.

Asiakkaiden kunnioittaminen

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme kunnioittavasti ja rehellisesti. Täytämme asiakkaiden tarpeet mahdollisimman hyvin Patriaa koskevien kaupallisten ja eettisten ohjeiden rajoissa. Tarjouskilpailuissa kunnioitamme asiakkaan määrittämiä sääntöjä kaikessa yhteydenpidossa asiakkaan kanssa.

Luotettavuus tavarantoimittajien suuntaan

Patria pyrkii luomaan tavarantoimittajiensa kanssa luotettavia, oikeudenmukaisia ja kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita. Tavarantoimittajien valinta perustuu vapaaseen ja rehelliseen kilpailuun sekä läpinäkyviin valintakriteereihin, joita ovat esimerkiksi sellaiset objektiiviset tekijät kuin laatu, toimintavarmuus, toimitusajat ja hinnat. Henkilökohtaiset syyt eivät vaikuta valintoihin. Patria edellyttää tavarantoimittajiensa noudattavan tässä ohjeessa esitettyjä periaatteita ja toimintamaidensa kansallista lainsäädäntöä.

Kolmansien osapuolten, kuten konsulttien ja markkinaedustajien, korkeiden eettisten normien varmistaminen

Henkilöstön lisäksi Patriaa edustavat sen puolesta tai nimissä toimivat Patrian palkkaamat edustajat, konsultit, välittäjät, markkinaedustajat, palveluntarjoajat ja muut liikekumppanit. Kaikkien tällaisten kolmansien osapuolten edellytetään edustavan Patriaa ja toimivan tavalla, joka täyttää korkeat eettiset normit ja on kulloisenkin toimintamaan paikallisen lainsäädännön mukaista. Liikekumppanit tulee arvioida ja valita sovellettavien ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien liikekumppanien valintaprosessia koskevat ohjeet. Arviointi- ja valintaprosessi on läpinäkyvä, todentaminen keskitettyä, mitattavissa ja jäljitettävissä ja kumppaneita valvotaan.

Viestintä

Patrian viestintä perustuu konsernin strategiaan, arvoihin, toimintaohjeisiin ja toimintaperiaatteisiin. Viestinnän tehtävä on tarjota kaikille Patrian sidosryhmille merkityksellistä, ajantasaista, täsmällistä ja totuudenmukaista tietoa sekä ylläpitää ja vahvistaa Patrian yrityskuvaa ja brändiä.

LADATTAVAT TIEDOSTOT