Tulosta

Julkisuudessa on jonkin verran ollut esillä Slovakian ajoneuvohanke, josta Patria osaltaan tiedotti 17.11.2017. Hankkeen tiimoilta on esitetty erilaisia kysymyksiä ja spekulaatioita. Tähän liittyen Patria kertoo nyt avoimesti hankkeesta yhtiön tiedossa olevat asiat.

Hanke lyhyesti

Slo­va­kian ja Suo­men puo­lus­tus­mi­nis­te­riöt sopivat vuoden 2017 keväällä mai­den vä­li­ses­tä yh­teises­tä tutkimus- ja ke­hi­tys­hank­kees­ta. Mi­nis­te­riöt valitsivat hankkeeseen teol­li­sik­si kump­pa­neik­si kolme yritystä: Kon­struk­ta De­fence a.s. (pää­toi­mit­ta­ja), Pat­ria Land Sys­tems Oy (alus­ta) ja EVPU a.s. (ase­jär­jes­tel­mä). Patria toimitti uuden pro­to­tyy­pin AMVXP-ajo­neu­voa­lus­tasta tutkimus- ja kehityshankkeeseen. Jal­ka­väen tais­te­lua­jo­neu­vo­han­ke si­säl­tää tes­ti­vai­heet sekä Slo­va­kias­sa että Suomessa. Tämän ke­hi­tys­hank­keen tu­los­ten poh­jal­ta ja tes­tien jäl­keen Slo­va­kia suun­nit­te­lee ti­laa­van­sa 81 IFV-ajo­neu­voa osana so­ti­las­ka­lus­ton mo­der­ni­soin­ti­han­ket­ta (2018-2024).

Suomen ja Slovakian ministeriöt ovat määritelleet tutkimus- ja kehityshankkeen toteuttamisen tekniset vaatimukset koko ajoneuvojärjestelmän osalta, ja joita he myös kehittävät ja tutkivat omien lähtökohtiensa perusteella. Näiden tarpeiden ja vaatimusten perusteella Patria on toimittanut protoajoneuvoalustan ja EVPU asejärjestelmän.

Patria, Konstrukta Defence ja EVPU ovat teollisia kumppaneita, jotka tukevat maiden välistä tutkimus- ja kehityshanketta. Konstrukta Defence toimii päähankkijana sekä integroijana, ja EVPU on asejärjestelmän toimittaja ja Patria ajoneuvoalustan. Patrialla on yhteistyösopimus Konstrukta Defencen kanssa testivaiheen tukemisesta, mutta ei muiden kumppaneiden kanssa.

Hankkeen alkuvaiheet

Slovakiassa on käyty keskusteluja 8x8-ajoneuvohankkeesta jo useamman vuoden ajan. Patrian käsityksen mukaan Slovakian puolustusministeriö on ollut hankkeen tiimoilta yhteydessä Suomen puolustusministeriöön loppuvuodesta 2016. Maiden välisten neuvotteluiden seurauksena syntyi valtioiden välinen yhteisymmärryssopimus toukokuussa 2017 ja Technical Arrangement -sopimus heinäkuussa 2017.

Slovakian ja Suomen puolustusministeriöiden neuvotteluiden rinnalla Slovakian puolustusministeriö ja ko. ministeriön 100-prosenttisesti omistama Konstrukta Defence sekä Patria ovat tavanneet alkuvuodesta 2017. Näissä neuvotteluissa on käyty läpi mahdollista testivaihetta sekä alustavaa työnjakoa Patrian ja Konstrukta Defencen välillä sekä Patrian tuotannonsiirtomahdollisuuksia huomioiden mahdollinen sarjasopimus. Slovakian ministeriö kuitenkin päättää mahdollisista jatkotoimista vasta tutkimus- ja kehityshankkeen päätyttyä. Patria on myös käynyt keskusteluita EVPU:n kanssa mahdollisuuksista käyttää heidän asejärjestelmäänsä Patrian muissa myynti- ja markkinointihankkeissa.

Tutkimus- ja kehityshanke EU:n hankintadirektiivin mukainen

Suomen ja Slovakian puolustusministeriöt ovat sopineet EU:n hankintadirektiiviä noudattavan tutkimus- ja kehityshankkeen. Valtioiden yhteiset hankkeet ovat myös direktiivin ja kansallisten hankintalakien mukaisia menettelyjä. Patria on toiminut avoimesti yhteistyössä Suomen ja Slovakian puolustusministeriöiden kanssa.

Slovakian hallinto on Patrian käsityksen mukaan pohtinut erilaisia hankintamenettelyitä tämän ollessa yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Slovakian puolustusvoimat on myös tehnyt itsenäisesti arviointia ajoneuvoista ja niiden järjestelmistä. Slovakia on päätynyt tähän kokonaisratkaisuun ja Patrian ajoneuvoalustaan tutkimus- ja kehityshankkeen osalta omien selvitystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Tutkimus- ja kehityshanketta, kuten myös Slovakian erilaisia ajoneuvotarpeita, on selvitetty Slovakiassa myös julkisesti.

EU-komission raportin mukaan EU:n alueen puolustushankinnoista voidaan yleisesti todeta, että avoimessa kilpailussa kilpailutetaan arviolta noin kahdeksan prosenttia hankinnoista.

Hankkeen eteneminen

Ajoneuvojärjestelmän testaus jatkuu parhaillaan Slovakiassa, ja testien päätyttyä niin Suomi kuin Slovakiakin tekevät raportit testeistä sekä tutkimus- ja kehityshankkeesta ja päätöksensä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ajoneuvojärjestelmän testien oletetaan päättyvän vielä huhtikuun aikana. Tiedossa ei ole, miten ja milloin Slovakia tiedottaa tutkimus- ja kehityshankkeesta ja milloin se tekee päätöksiä mahdollisista jatkotoimista.