Print

Integrita a etické chování a neustálý rozvoj souvisejících procesů jsou v obranném průmyslu obzvláště důležité. Pověst skupiny Patria a její dlouhodobá spolehlivost jako partnera - ve Finsku i na mezinárodních trzích - jsou základem ziskových obchodních operací a mají zásadní vliv na čistou hodnotu skupiny.

Patria spolupracuje s národními i mezinárodními zainteresovanými stranami, jako jsou soukromé subjekty, státní podniky, vlády a vládní úředníci a agentury, na různých úrovních a mnoha způsoby (např. jako společensky odpovědný subjekt, plátce daní, dodavatel, obchodní partner a zaměstnavatel). Spolupráce a podnikání s jakoukoli z těchto zainteresovaných stran a se všemi těmito stranami vyžaduje vysoké etické standardy, integritu a transparentnost. Tato spolupráce podléhá přísným požadavkům týkajícím se boje proti korupci a úplatkářství, jakož i požadavkům týkajícím se postupů při zadávání veřejných zakázek, lobbingu, sponzoringu, zastupování, situací střetu zájmů, darů a výhod.

Ředitelé, členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a obchodní partneři společnosti Patria jsou povinni při spolupráci a interakci se všemi uvedenými zúčastněnými stranami postupovat s vysokou integritou a etickými standardy a transparentně a striktně dodržovat Etický kodex chování společnosti Patria a související směrnice a zásady, jakož i veškeré platné zákony a předpisy.

Patria s těmito zainteresovanými stranami úzce a dlouhodobě spolupracuje a dobré partnerství chápe jako profesionální, spolehlivou, odpovědnou, otevřenou a transparentní spolupráci, kterou mohou všechny zúčastněné strany bez výhrad akceptovat.

Společnost Patria netoleruje žádné odchylky od vysokých etických standardů integrity, transparentnosti, etického chování a dodržování předpisů.

Více o odpovědnosti (in English)