Tulosta

Pat­rian ym­pä­ris­tö­vas­tuu­ta oh­jaa­vat kon­ser­nin ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­ka ja kan­sain­vä­li­set ym­pä­ris­tö­vas­tuun pe­ri­aat­teet, joi­hin yhtiö on si­tou­tu­nut.

Kes­kei­sim­mät ym­pä­ris­tö­vas­tuun osa-alu­eet ovat si­dos­ryh­mä­ky­se­lyn mu­kaan ke­mi­kaa­li- ja ym­pä­ris­tö­lain­sää­dän­nön seu­raa­mi­nen, jät­tei­den kier­rät­tä­mi­nen ja ener­gia­te­hok­kuus.

Pat­ria edis­tää kon­kreet­ti­sin toi­men­pi­tein kes­tä­vää ke­hi­tys­tä toi­min­nas­saan.

Ener­gian ja veden käyt­töä te­hos­te­taan sekä vai­ku­te­taan po­si­tii­vi­ses­ti jät­tei­den kier­rät­tä­mi­seen ja vas­tuul­li­seen hä­vit­tä­mi­seen.

Pat­rian ym­pä­ris­tö­vas­tuun ke­hi­tys­työs­tä vas­taa ym­pä­ris­tö­työ­ryh­mä, jonka teh­tä­vä­nä on edis­tää yh­teis­työ­tä sekä tie­don ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta lii­ke­toi­min­to­jen vä­lil­lä sekä ke­hit­tää kon­ser­nin ym­pä­ris­tö­vas­tuun suun­nit­te­lua ja ra­por­toin­tia.

Hiilijalanjälki

Patrian kasvihuonepäästöt 2020

Patria-konserni on käyttänyt hiilijalanjälkensä laskentaan GHG-protokollan standardeja ja ohjeita (Greenhouse Gas Protocol, versio 2004, muutos 2013). Patria-konserni on määritellyt organisaatiorajat kontrollin perusteella, ja siksi se vastaa 100 prosentista sen kontrolloimien toimintojen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.