Tulosta

Pat­rian ym­pä­ris­tö­vas­tuu­ta oh­jaa­vat kon­ser­nin ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­ka ja kan­sain­vä­li­set ym­pä­ris­tö­vas­tuun pe­ri­aat­teet ja ne kansainväliset periaatteet ja ympäristövastuuta koskevat asiakasvaatimukset joi­hin yhtiö on si­tou­tu­nut.

Kes­kei­sim­mät ym­pä­ris­tö­vas­tuun osa-alu­eet ovat si­dos­ryh­mä­ky­se­lyn mu­kaan ke­mi­kaa­li- ja ym­pä­ris­tö­lain­sää­dän­nön seu­raa­mi­nen, jät­tei­den kier­rät­tä­mi­nen ja ener­gia­te­hok­kuus.

Pat­ria on sitoutunut Science Based Target -aloitteeseen ja edistää kon­kreet­ti­sin toi­men­pi­tein kes­tä­vää ke­hi­tys­tä toi­min­nas­saan.

Päästöt 2022

Patria-konsernissa on sitouduttu konkreettisiin kestävää kehitystä edistäviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on tehostaa energian- ja vedenkulutusta ja vaikuttaa positiivisesti jätteiden kierrätykseen ja vastuulliseen hävittämiseen. Vuoden 2022 aikana Patria asetti tavoitteita muun muassa jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi ja loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Tavoitteet ovat linjassa EU:n
jätedirektiivin kanssa, mutta niihin halutaan päästä nopeammin kuin lainsäädäntö velvoittaa.
Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisiin päästövähennyksiin pääsemiseksi Patria suunnitteli myös siirtyvänsä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön siltä osin kuin se on mahdollista sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöön lähivuosina. Konserni on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiankäytön vähentämiseksi ja tehostamiseksi ja jatkaa sitä aktiivisesti myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja Patrian vastuullisuusraportista, joka on osa vuosikertomusta.