Tulosta

Patria toimii puolustushankinta-alalla, jolla teollinen yhteistyö on yleinen puolustussopimusten vaatimus ja edellytys.

Patria voi osallistua vientitoiminnassaan suoriin tai epäsuoriin teollisen yhteistyön järjestelyihin ja -toimiin, mikäli Patrialta puolustusvälineitä hankkivia hallitus näitä edellyttää, ja mikäli kyseiset toimet ja järjestelyt synnyttävät lisäarvoa suoraan (pääsopimuksen suorittamiseen liittyvät toimet) tai epäsuorasti (pääsopimuksen suorittamiseen liittymättömät toimet).

Lisäksi Patria voi päättää osallistumisesta teolliseen yhteistyöhön, jos osallistuminen on kokonaisuudessaan Patrian liiketoimintaedun mukaista, jos vastakaupan arvo on oikeassa suhteessa pääsopimusten tai transaktion arvoon ja edellyttäen, että toimiva johto ohjaa ja valvoo kyseisiä toimia selkeiden vastuiden mukaisesti. 

Teollisen yhteistyön järjestelyihin ja toimiin osallistuminen tapahtuu kyseisten maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Näihin teollisen yhteistyön järjestelyihin voi sisältyä myös ulkoisesti luotuja teollisen yhteistyön toimia sekä yhteistyötä muiden teollisen yhteistyön velvollisten kanssa, mikäli tämä on sovellettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaan mahdollista. Kahdenkeskiset teollisen yhteistyön huojennukset tai vaihdot ovat myös mahdollisia, jos nämä suoritetaan sovellettavien säännösten ja sopimusten mukaisesti ja asianomaisten viranomaisten luvalla.

Patrian teollisen yhteistyön velvoitteista ilmoitetaan asianmukaisesti johdolle, hallitukselle ja Patrian Oyj:n hallituksen nimittämälle auditointikomitealle.

 Kaikkia teollisen yhteistyön järjestelyjä ja toimia koskevat seuraavat ehdottomat vaatimukset:

  • Sovellettavat lait, säännökset ja kansainväliset sopimukset sallivat teollisen yhteistyön järjestelyt ja järjestelyt ovat lakien ja säännösten mukaisia.
  • Järjestelyt ovat Patria-konsernin eettisyys- ja yhdenmukaisuuskäytäntöjen sekä Patria-konsernin eettisen toimintaohjeen, teollista yhteistyötä koskevan ohjeiston ja muiden niihin liittyvien ohjeiden mukaisia.
  • Kaikkia kyseisiin järjestelyihin ja transaktioihin liittyviä liikekumppaneita ja toimittajia koskevat due diligence –selvitykset on tehty painottuen korruption ja lahjonnan ehkäisyn varmistamiseen.
  • Patria tekee kattavan oikeudellisen analyysin kyseisessä maassa sovellettavista teollisen yhteistyön säännöksistä vähentääkseen juridisia riskejä ja varmistaakseen että Patrian teollisen yhteistyön toimet ovat näiden sääntöjen mukaisia.
  • Kaikki olennaiset taloudelliset ja muut riskit arvioidaan ja niitä lievennetään.
  • Teollisen yhteistyön toimet ovat oikeassa suhteessa pääsopimuksen tai transaktion arvoon.

Patrian teollisen yhteistyön velvoitteiden suoritus:

  • Patrian Land-liiketoiminta hoitaa suurelta osin Patria-konsernin teollisen yhteistyön velvoitteet (arvion mukaan nykyisin 95 % liittyvistä velvoitteista). Muiden liiketoimintojen teollisen yhteistyön velvoitteet ovat vähäisiä.
  • Land-liiketoiminnalla on erityisprosesseja sekä määritettyjä rooleja ja vastuita koskien teollista yhteistyötä, myyntitoimia sekä teollisen yhteistyön sopimusten toimeenpanoa.