Tulosta

Puolustushankinnoissa kohdemaan edellyttämä teollinen yhteistyö (Industrial Participation, IP) on usein yleinen edellytys ja vaatimus toimitussopimuksille.

Teollisen yhteistyön sopimuksessa myyjäyhtiön on sitouduttava kompensoimaan ostosopimuksen arvo joko kokonaan tai osittain ostavalle maalle. Tarkoituksena on varmistaa teollisen yhteistyön velvoitteet kyseisessä ostosopimuksessa ja luoda sovitusti lisäarvoa hankkivalle maalle. Teollisen yhteistyön vaatimukset ja prosessit määritetään kunkin kohdemaan kansallisten sääntöjen sekä sopimuskohtaisten vaatimusten mukaisesti. Euroopan unioni säätelee osaltaan teollisen yhteistyön reunaehtoja.

Patria toimii puolustusalalla, jolla teollinen yhteistyö on yleinen puolustussopimusten vaatimus ja edellytys. Patria voi osallistua vientitoiminnassaan suoraan projektiin liittyviin tai muihin teollisen yhteistyön järjestelyihin ja -toimiin, mikäli Patrialta puolustusvälineitä hankkiva valtio näitä edellyttää. Päättäessään osallistumisesta teollista yhteistyötä edellyttäviin hankkeisiin, Patria ottaa huomioon mm. liiketoimintaetunsa, teollisen yhteistyön arvon ja sen suhteen pääsopimusten tai transaktion arvoon. Lisäksi edellytetään, että toimiva johto ohjaa ja valvoo myös teolliseen yhteistyöhön liittyviä toimia selkeiden vastuiden mukaisesti.

Teollisen yhteistyön järjestelyihin ja toimiin osallistuminen tapahtuu kyseisten maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Näihin teollisen yhteistyön järjestelyihin voi sisältyä myös ulkoisesti luotuja, eli ostosopimuksen kannalta kolmansien osapuolten luomia teollisen yhteistyön toimia sekä yhteistyötä muiden teollisen yhteistyön velvollisten kanssa, mikäli tämä on sovellettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaan mahdollista. Kahdenkeskiset teollisen yhteistyön huojennukset tai vaihdot ovat myös mahdollisia, jos nämä suoritetaan sovellettavien säännösten ja sopimusten mukaisesti ja asianomaisten viranomaisten luvalla. Patrian teollisen yhteistyön velvoitteista raportoidaan asianmukaisesti johdolle, hallitukselle ja Patrian Oyj:n hallituksen nimittämälle auditointikomitealle.

Kaikkia teollisen yhteistyön järjestelyjä ja toimia koskevat seuraavat ehdottomat vaatimukset:

  • Sovellettavat lait, säännökset ja kansainväliset sopimukset sallivat teollisen yhteistyön järjestelyt ja järjestelyt ovat lakien ja säännösten mukaisia.
  • Järjestelyt ovat Patria-konsernin eettisyys- ja yhdenmukaisuuskäytäntöjen sekä Patria-konsernin eettisen toimintaohjeen, teollista yhteistyötä koskevan ohjeiston ja muiden niihin liittyvien ohjeiden mukaisia.
  • Kaikkia kyseisiin järjestelyihin ja transaktioihin liittyviä liikekumppaneita ja toimittajia koskevat due diligence –selvitykset on tehty painottuen korruption ja lahjonnan ehkäisyn varmistamiseen.
  • Patria tekee kattavan oikeudellisen analyysin kyseisessä maassa sovellettavista teollisen yhteistyön säännöksistä vähentääkseen juridisia riskejä ja varmistaakseen että Patrian teollisen yhteistyön toimet ovat näiden sääntöjen mukaisia.
  • Kaikki olennaiset taloudelliset ja muut riskit arvioidaan ja niitä hallitaan suunnitellusti.

Patrian teollisen yhteistyön velvoitteiden suoritus:

Teollinen yhteistyö on vuoden 2022 alusta osa Global-divisioonan toimintoja ja sen hoitaminen toteutetaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Patrian velvoitteet perustuvat sekä 2021 loppuun asti toimineelta Land-liiketoiminnalta siirtyneisiin sopimuksiin että vuoden 2022 solmittuihin uusiin sopimuksiin.