Tulosta

TIETOSUOJALOMAKE

Haluamme, että hakijoillamme on tieto siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme lentäjähaussa saamiamme henkilötietoja. Ohessa on selvitys, joka perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen EU 2016/679. Muistutamme hakijaa, että myös oma toimintasi vaikuttaa tietosuojaan. Noudata aina antamiamme ohjeita, ja varmista tietojesi suojaaminen, jos käytät esimerkiksi hakemuksesi tekemiseen julkisia tietokoneita.

RE­KIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Hakemusrekisterin rekisterinpitäjä on Patria Pilot Training Oy, Myötätuuli 71, Pirkkala. Rekisterin yhteyshenkilö on Essi Säkkinen, essi.sakkinen (at) patriagroup.com. Henkilötietojen käsittelijä on Patria.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LYN TAR­KOI­TUS JA RE­KIS­TE­RIN KÄYT­TÖ­TAR­KOI­TUS, OIKEUS PÄÄSTÄ TIETOIHIN

Hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään ha­ki­joi­den so­vel­tu­vuusar­vioin­tia var­ten Pat­ria Pilot Trai­nin­gin jär­jes­tämään ansio­len­tä­jä­kou­lu­tuk­seen ja -am­mat­tiin. Re­kis­te­riä yl­lä­pi­de­tään ha­ki­ja­tie­to­jen yl­lä­pi­tä­mi­seen. Re­kis­te­rin tie­to­ja kä­si­tel­lään re­kis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sella.

Hakijalla on oikeus päästä tarkastelemaan henkilötietoja, joita hänestä on kerätty lentäjäoppilashakuun liittyen. Hakija pyytää Patria Pilot Training Oy:ltä esittämään mitä tietoja hakijasta on tallennettu. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa rekisterinpitäjällä on laillinen syy olla jakamatta tietoja. Tällainen syy voi olla esimerkiksi toisen hakijan oikeuksia loukkaava tieto.

RE­KIS­TE­RIN TIE­TO­SI­SÄL­TÖ, OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN, OIKEUS PERUA ANTAMASI SUOSTUMUS

Re­kis­te­riin ke­rä­tään vain tie­to­ja, jotka ovat tar­peel­li­sia kel­poi­suu­den ja so­vel­tu­vuu­den selvittämiseksi lii­ken­ne­len­tä­jä­kou­lu­tuk­seen ja -am­mat­tiin. Tämä on osa hakijan oikeusturvan varmentamista hakuprosessin aikana. Len­tä­vää hen­ki­lös­töä kos­ke­va lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää ha­ku­lo­mak­kees­sa ole­vien tie­to­jen ke­rää­mis­tä.

Hakija voi milloin tahansa vetäytyä hakumenettelystä ja pyytää tietonsa poistettavaksi. Tiedot poistetaan viipymättä, ellei Patrialla ole tietojen käsittelyn jatkamiselle laillista perustetta, esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot, tai jos ne on säilytettävä oikeudellisten vaateiden vuoksi.

Hakija voi milloin tahansa peruuttaa Patrialle antamansa suostumus tietojen käsittelyyn.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Hakija voi milloin tahansa ottaa Patriaan yhteyttä osoitteeseen [email protected] ja muuttaa antamaasi suostumusta edellä mainituilla tavoilla. Saat vastauksen tekemistämme toimenpiteistä, joihin Patria on tämän jälkeen ryhtynyt (esimerkiksi poistanut tietosi). Jos Patrialla on laillinen oikeus säilyttää kaikki tai osa tiedoistasi, ilmoitamme myös tämän hakijalle. Henkilötietopyyntöjen tekeminen on maksutonta, mutta Patria pidättää oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat, laajat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt.

TIEOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOSUOJALOUKKAUKSET

Patria käsittelee hakijan tietoja hakuprosessin aikana vain siihen määrättyjen Patrian henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden toimesta, joilla on perusteltu pääsy tietoihin. Henkilötiedot ovat suojatut tietojen arkaluontoisuuden ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Suojaamisessa Patria käyttää sekä asianmukaisia valvottuja teknisiä sekä organisatorisia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilökuntamme koulutus, toimenpiteittemme tehokkuuden testaukset ja arvioinnit.

Jos Patria havaitsee, että hakijan tietosuojaa on rikottu, ilmoitamme siitä hakijalle tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tietojasi käsitellään vain Suomen ja Euroopan talousalueen sisällä.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Patria käsittelee hakemuksessa kysyttyjä, oppilashakua koskevia tietoja. Osa tiedoista luokitellaan arkaluontoisiksi (mm hakijan terveyttä koskevat tiedot, henkilötunnistetiedot), ja Patria suojaa ne asianmukaisella tavalla hakemusta käsitellessämme.

Kysyttyjä tietoja:

 • Tun­nis­tau­tu­mis­tie­dot, kuten nimi, osoi­te ja hen­ki­lö­tun­nus
 • Kou­lu­tus­taus­ta: Lu­kion tai vä­hin­tään kol­mi­vuo­ti­sen am­ma­til­li­sen op­pi­lai­tok­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­sen ar­vo­sa­no­ja
 • Kie­li­tai­to
 • Ter­vey­den­ti­la­tie­dot: Ter­vey­den­ti­la­tie­to­ja ke­rä­tään, koska lää­ke­tie­teel­lis­tä kel­poi­suus­vaa­ti­mus­ta ha­ke­val­ta edel­ly­te­tään, että hä­nel­lä ei saa olla sai­raut­ta, vam­maa tai poik­kea­vuut­ta, joka ai­heut­taa sel­lais­ta toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä, joka to­den­nä­köi­ses­ti hait­taa ky­sei­sen lu­pa­kir­jan mu­kais­ten oi­keuk­sien käyt­tä­mis­tä tur­val­li­ses­ti, tai jonka vuok­si ha­ki­ja to­den­nä­köi­ses­ti voisi äkil­li­ses­ti me­net­tää ky­kyn­sä käyt­tää lu­pa­kir­jan mu­kai­sia oi­keuk­sia tur­val­li­ses­ti. Ohei­sen lin­kin takaa voit tu­tus­tua tar­kem­min voimassa oleviin lää­ke­tie­teel­li­siin kel­poi­suus­vaa­ti­muk­siin:

https://​www.​trafi.​fi/​filebank/​a/​1353991937/​d17​28c7​6739​5057​3092​3e00​f5f7​c9...

 • Pi­tuus ja paino: Mi­ni­mi­pi­tuus lii­ken­ne­len­tä­jä­kou­lu­tuk­seen va­li­tul­la on 163 cm ja ruu­miin­ra­ken­teen tulee olla so­vel­tu­va kou­lu­tus­ko­nei­den ope­ra­tii­vi­seen käyt­töön.
 • Va­rus­mies­pal­ve­lus: Va­rus­mies­pal­ve­lus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ase­vel­vol­li­suus­lain mu­kai­ses­ti. Ar­vos­tam­me ha­ki­jal­ta joh­ta­ja­ko­ke­mus­ta ja ko­ke­mus­ta il­mai­lua­las­ta.
 • Työ­ko­ke­mus
 • Mahdollinen aikaisempi len­to­ko­ke­mus
 • Va­paa­muo­toi­nen ”kerro itsestäsi” osuus

Lii­te­tie­dos­tot

 • Kopio lu­kion pääs­tö­to­dis­tuk­ses­ta
 • Kopio yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­ta
 • Kopio am­mat­ti­kou­lun tai yli­opis­ton tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta
 • Kopio so­ti­las­pas­sis­ta ja palvelutodistuksesta
 • Muu va­paa­va­lin­tai­nen liite

SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET TIE­TO­LÄH­TEET JA TIE­TO­JEN LUO­VU­TUS

Tie­to­ja ke­rä­tään vain ha­ki­jal­ta it­sel­tään tai hänen osoit­ta­mal­taan suo­sit­te­li­jal­ta.

Tie­to­ja luo­vu­te­taan hen­ki­lö­ar­vioin­nin suo­rit­ta­val­le va­lin­tap­sy­ko­lo­gil­le (Pilot Se­lect Oy) sekä ha­ki­joi­den haas­tat­te­luun osal­lis­tu­vil­le hen­ki­löil­le. Pat­ria Pilot Trai­ning Oy:ssä tie­to­ja kä­sit­te­le­vät kolme erik­seen ni­met­tyä ja tur­val­li­suus­sel­vi­tet­tyä henkilöä, jotka ovat saa­neet kou­lu­tuk­sen ar­ka­luon­teis­ten hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn.

RE­KIS­TE­RIN SUO­JAUK­SEN PE­RI­AAT­TEET

Ma­nu­aa­lis­ta hen­ki­lö­re­kis­te­riä säi­ly­te­tään Pat­ria Pilot Trai­ning Oy:n ja Patria Oyj:n ti­lois­sa Pirk­ka­las­sa ja Helsingissä erik­seen lu­ki­tus­sa ti­las­sa, johon pää­sy­oi­keus on vain hen­ki­löil­lä, jotka ovat mu­ka­na rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa.

Laura-järjestelmässä tehty hakemus on tie­to­tur­val­li­nen, jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tut tie­dot ovat sa­las­sa pi­det­tä­viä ja niihin pääsevät kä­sik­si vain luo­ki­tel­tu hen­ki­löstö. Säilytämme järjestelmässä tehdyt hakemukset 12 kk ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.  

 HA­KE­MUS­TEN SÄI­LY­TY­SAI­KA

Hakemusten säilytysaika riippuu siitä, valitaanko henkilö koulutusohjelmaan. Valitsematta jääneiden hakemukset tuhotaan kahden viikon kuluessa siitä, kun tieto kieltävästä vastauksesta on annettu hakijalle. Koulutukseen valituiden hakemuksia säilytetään Traficomin vaatimusten mukaisesti kolme vuotta koulutuksen päättymisestä.

Va­lin­tap­sy­ko­lo­gi säi­lyt­tää tes­tat­tu­jen ha­ki­joi­den ha­ke­muk­sia ja tes­ti­tu­lok­sia 2 vuot­ta.

TIE­TO­JEN TAR­KAS­TUSOI­KEUS JA VIR­HEI­DEN KOR­JAA­MI­NEN

Ha­ki­ja voi tar­kis­taa hä­nes­tä re­kis­te­riin tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot ot­ta­mal­la yh­teyt­tä re­kis­te­rin­pi­tä­jän yh­teys­hen­ki­löön. Mah­dol­li­set vir­heet kor­ja­taan re­kis­te­röi­dyn osoit­ta­ma­na pyyn­nös­tä tai mi­kä­li re­kis­te­rin­pi­tä­jä erik­seen oma-aloit­tei­ses­ti niitä ha­vait­see.

RE­KIS­TE­RIN­KÄY­TÖN VAL­VON­TA

Re­kis­te­rin käyt­töä val­voo re­kis­te­rin yh­teys­hen­ki­lö.

HAKIJAN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Hakijan tietojen käyttäminen perustuu

 • Lakisääteisiin velvollisuuksiin
 • Suostumukseesi (hakemuksen lähettäminen ja valintatesteihin osallistuminen on suostumuksesi osoitus)
 • Muut käsittelyperusteet, mm suojelupoliisin tekemä Suppea turvallisuusselvitys