Tulosta

len­to­koneiden elin­kaa­ritu­ki­pal­ve­lut ja ammattilentokoulutus

Avia­tion tar­jo­aa len­to­ko­nei­den ja he­li­kop­te­rei­den elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lui­ta pää­asias­sa vi­ran­omais- ja so­ti­las­asiak­kail­le Poh­jois-Eu­roo­pas­sa. Elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lut kat­ta­vat run­gon, moot­to­rin ja lait­tei­den huol­to-, kor­jaus- ja mo­di­fioin­ti­pal­ve­lut se­kä len­to­kou­lu­tuk­sen. Pää­asiak­kai­na lentokaluston elinkaaren tukipalveluissa ovat so­ti­las- ja vi­ran­omais­toi­mi­jat poh­joi­ses­sa Eu­roo­pas­sa. Diesel- ja kaasuturbiinimoottoreiden huolto- ja korjauspalveluissa puolestaan Suo­men me­ri­voi­mat sekä eu­roop­pa­lai­set ydin­voi­ma­lai­tok­set.

Osaamisalueemme

  • Lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita kattaen lentokoneiden, helikoptereiden ja moottoreiden huollon, korjauksen ja modifioinnin
  • Pää­asiak­kai­na lentokaluston elinkaaren tukipalveluissa ovat so­ti­las- ja vi­ran­omais­toi­mi­jat poh­joi­ses­sa Eu­roo­pas­sa
  • Siviili- että sotilaslentokoulutus.Lentokoulutusta sotilas- ja Pilot training for military and civil aviation
  • Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani

Yhteystiedot