Tulosta

Sponsorointi

Pat­ria spon­so­roi va­li­koi­den kan­sain­vä­li­siä, val­ta­kun­nal­li­sia ja toi­mi­paik­ko­jem­me pai­kal­li­sia koh­tei­ta. Ta­voit­tee­na on yh­teis­työ, jonka ta­voit­tee­na on ede­saut­taa mo­lem­pien os­a­puo­lien omaa toi­min­taa. Kes­kei­si­nä pe­rus­tei­na yh­teis­työ­kump­pa­nia va­lit­taes­sa ovat yh­teen­so­pi­vuus Pat­rian ar­vo­jen ja eet­tis­ten toi­min­taoh­jei­den kans­sa. Pat­ria ei tue po­liit­tis­ta tai us­kon­nol­lis­ta toi­min­taa. Spon­so­roin­ti­so­pi­muk­set teh­dään aina kir­jal­li­si­na.

Spon­so­roin­ti­koh­teet

Pat­ria va­lit­see vuo­sit­tain suh­de­toi­min­taoh­jeis­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti yleis­hyö­dyl­li­set tuet­ta­vat tahot. Pat­ria tukee Suomen ampumahiihtoliittoa, Suo­men So­ti­la­sur­hei­luliittoa sekä erilaista nuorisotyötä toimintapaikoillaan. Vuoden 2022 aikana Patria on tukenut erityisesti Ukrainan lapsia.

Pat­ria on ollut mu­ka­na vuo­des­ta 2011 tu­ke­mas­sa Suo­men am­pu­ma­hiih­don maa­jouk­kuet­ta ja jat­kaa yh­teis­työ­tä edel­leen.

Pat­ria, Il­mai­lu­museo­yh­dis­tys ry, Kes­ki-Suo­men Il­mai­lu­museo ja Suo­men Il­mai­lu­museo ovat so­pi­neet VL Myrs­ky -ko­neen en­ti­söin­nis­tä. Pat­ria on hank­keen pää­tu­ki­ja. En­ti­söin­ti­työs­sä ovat ol­leet mu­ka­na myös tek­ni­sen alan op­pi­lai­tok­sis­sa opis­ke­le­vat nuo­ret sekä muun muas­sa Jy­väs­ky­län ja Van­taan nuo­ri­so­työ­pa­jat.

Spon­so­roin­ti­ha­ke­mus

Va­paa­muo­toi­sen ha­ke­muk­sen yh­teis­työs­tä voi lä­het­tää osoit­tee­seen com​muni​cati​ons@​patriagroup.com. Kä­sit­te­lem­me luot­ta­muk­sel­li­ses­ti kaik­ki ha­ke­muk­set, mutta pää­tök­sem­me il­moi­tam­me vain va­li­tuil­le kump­pa­neil­le. Spon­so­roi­ta­vien koh­tei­den on si­tou­dut­ta­va nou­dat­ta­maan Pat­ria eet­ti­sen toi­min­nan oh­jei­ta.

Ha­ke­muk­sen tulee si­säl­tää mm. seu­raa­vat asiat:

  • Mihin spon­so­roin­ti­tu­ki käy­tet­täi­siin?
  • Miten Pat­ria osal­lis­tui­si yh­teis­työ­hön?
  • Miten Pat­ria voi kon­kreet­ti­ses­ti hyö­dyn­tää yh­teis­työ­tä? Ker­to­kaa tähän eri mah­dol­li­suu­det.
  • Miltä muil­ta yri­tyk­sil­tä saat­te tai olet­te ha­ke­neet tukea?