Tulosta

  Hakukriteerit

 • Perusterveys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riit­tä­vät englan­nin ja suomen kie­len taidot (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)

Hakuprosessi

 1. Pa­pe­ri­kar­sin­ta

Kaik­ki ha­ke­muk­set ar­vioi­daan ensin pa­pe­ri­kar­sin­nas­sa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Li­säk­si teh­dään kattava ter­vey­den­ti­lan ar­vioin­ti ja to­den­ne­taan mie­hil­lä ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen.
Opetuskielenämme on suomi ja englanti. Käyttämämme opetusmateriaali on kaikki englan­nin kie­lel­lä. Siksi riit­tä­vä suo­men ja englannin kie­len taito on tär­ke­ää.

 1. Henkilökohtainen karsinta
 • Suoritetaan englan­nin kie­len ja ma­te­ma­tii­kan/fy­sii­kan yh­dis­tet­yt paperikokeet (aikaa 1+1 tun­tia).   Vaatimustasona lukion oppimäärä kustakin aineesta.
 • Tie­to­ko­neel­la suo­ri­tet­ta­vat ver­baa­li­sen, spa­ti­aa­li­sen, nu­me­raa­li­sen ja tark­kaa­vai­suu­den tes­tit sekä PRF-Per­soo­nal­li­suus­tes­taus (aikaa yht. 2 tun­tia)

Testit ovat mak­sul­li­sia. Hinta on noin 175 €. Testin tuloksista ei anneta yksityiskohtaista palautetta.

 1. Yk­si­lö­tes­taus
 • Henkilökohtainen haas­tat­te­lu suo­mek­si ja englan­nik­si (n. 45 min)
 • Syventäviä so­vel­tu­vuus­tes­te­jä len­tä­jän am­mat­tiin (n. 45 min)

Testimaksu noin 330 €. Soveltuvuustestin tuloksesta voi hakija halutessaan saada suullisen palautteen.
 

 1. Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti

Lä­päis­ty­ään vai­heen kolme, ha­ki­ja on ehdollisesti hy­väk­syt­ty hakemaansa koulutusohjelmaan. Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti va­lin­ta­tes­tien jäl­keen. Tarkastuksia tekee sopimuskumppanimme lääkärikeskus Aava Aviapolis sekä AMC Helsinki.

Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen ja tarkastuksen kokonaishinta-arvio on noin 700-1000e

HUOM! Pat­ria ei vas­ta­a lää­ke­tie­teel­lis­tä kel­poi­suut­ta kos­ke­viin ky­se­lyi­hin. Tar­vit­taes­sa ot­ta­kaa yh­teyt­tä il­mai­lu­lää­kä­riin, tar­kas­tuk­sia te­ke­vään il­mai­lu­lää­ke­tie­teen kes­kuk­seen tai Tra­ficomiin ja tu­tus­tu­kaa ne­tis­sä ole­viin tie­toi­hin am­mat­ti­len­tä­jän kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta (MED-1 taso).

Ohes­sa hyö­dyl­li­siä link­ke­jä:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailulaakarintarkastukset

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0027&from=FI

https://www.aava.fi/toimipiste/aava-aviapolis

Asu­mi­nen

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, mat­ka- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen hin­taan. Pat­rian kou­lu­tuk­sen pää­paik­ka on Tam­pe­re-Pirk­ka­lan len­to­ken­tän välittömässä läheisyydessä sijaitseva Ilmailualan kou­lu­tus­kes­kus sekä Espanjassa Córdobassa sijaitseva alkeislentokoulutukseen keskittynyt toimipiste.

Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen ja mittarilentokoulutuksen yksimoottoriosuuden kesto on noin 4 kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. Patria avustaa oppilaita Espanjassa tapahtuvan koulutuksen matka- sekä majoitusjärjestelyissä.

Asun­to­jär­jes­te­lyis­tään Suomessa vastaa jo­kai­nen op­pi­las itse. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kan­nat­taa tu­tus­tua esim. Tam­pe­reen ja Pirk­ka­lan asun­to­tar­jon­taan jo ennen opintojen alkua. Ohes­sa muu­ta­mia link­ke­jä, joi­den kaut­ta voi löy­tyä opis­ke­li­joil­le so­pi­via ma­joi­tus­koh­tei­ta (mm. ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja sekä so­lua­sun­to­ja). Näi­den li­säk­si voit ky­sel­lä yk­si­tyis­ten ja mui­den vuo­kraa­jien koh­tei­ta.

www.​poas.​fi
www.​forenom.​fi
www.​hvcasunnot.​fi

Op­pi­las­va­lin­to­jen var­mis­tut­tua voit il­moit­taa ha­luk­kuu­te­si jakaa asun­toa toi­sen op­pi­laan/op­pi­lai­den kans­sa ja jaam­me tätä tie­toa muille kurssille tuleville.