Tulosta

Ammatiksi lentäjä

Patria Pilot Training hakee vuosittain lentäjän ammatista kiinnostuneita oppilaita koulutettavaksi ansiolentäjiksi. Koulutukseemme sisältyy vähintään ansiolentäjän lupakirjaan tarvittavat opinnot sekä mahdollisesti myös Airbus A320 tyyppikoulutus. Seuraava haku koulutukseen alkaa keväällä 2022, joten seuraa ilmoituksiamme verkkosivuilla.

Len­tä­jän työ on ryh­mä­työ­tä. So­si­aa­li­nen tai­ta­vuus, hyvät kom­mu­ni­kaa­tio­tai­dot sekä luo­tet­ta­vuus ovat tär­kei­tä me­nes­tyk­sen in­di­kaat­to­rei­ta kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Täs­mäl­li­syys ja an­net­tu­jen teh­tä­vien huo­lel­li­nen hoi­ta­mi­nen ovat edellytyksiä len­tä­jän am­ma­tis­sa me­nes­ty­mi­sel­le. Patrian koulutukseen hakevat testataan huolellisesti, jotta menestyminen koulutuksessa sekä myöhemmin itse ammatissa, olisi todennäköistä.
Valmistuneilla oppilailla on mahdollisuus työllistyä Suomessa tai Euroopassa lentoperämiehen tehtäviin. Hakemalla koulutukseen voit valmistua unelma-ammattiisi jo noin kahdessa vuodessa!

Yhteystiedot:
Pat­ria Pilot Trai­ning Oy

[email protected]

Pat­rian len­to­kou­lu­tuksen si­säl­tö

Patrian lentokoulutus tähtää ansiolentäjän lupakirjaan, johon liitetään monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (CPL ME/IR). Oppilaat suorittavat myös liikennelentäjäteoriat (Frozen ATPL) sekä ohjaamoyhteistyökoulutuksen (MCC/JOC). Joihinkin kursseihimme saattaa liittyä myös Airbus A320 -tyyppikoulutus.
 

Opintojen rahoituksesta

Patrialla on tarjota erilaisia ratkaisuja opintojen rahoituksen ja lainatakauksen järjestämiseksi. Rahoitusjärjestelyiden tarkempi sisältö riippuu kulloisenkin yhteistyöpankkimme tarjouksesta. Nämä tiedot julkaistaan haku- ja opintolinjakohtaisesti.

Asuminen

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, mat­ka- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen kokonaishin­taan. Pat­rian kou­lu­tuk­sen pää­paik­ka on Tam­pe­re-Pirk­ka­la len­to­ken­tän ilmailualan kou­lu­tus­kes­kus.
Osa lentokoulutuksesta järjestetään Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on noin 4 kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. Airbus A320 -tyyppikoulutus ja A320 -koululennot toteutetaan osin Helsinki-Vantaalla.
Asuntojärjestelyistään jokainen oppilas vastaa Suomessa kokonaisuudessaan itse. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kannattaa tutustua esim. Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan jo etukäteen. Ohessa muutamia linkkejä, joiden kautta löytyy opiskelijoille sopivia majoituskohteita (mm. kalustettuja asuntoja sekä soluasuntoja). Näiden lisäksi voit kysellä yksityisten ja muiden vuokraajien kohteita.

Patria avustaa oppilaita Espanjassa ja Helsinki-Vantaalla toteutuvien koulutusten majoitusjärjestelyissä tarjoamalla vaihtoehtoja majoitukseen. Majoitukset koulutuksen aikana ovat oppilaalle omakustanteisia.

Oppilaiden testaus ja valinta

Oppilaat testataan ja valitaan Patrian henkilöstön ja alihankkijoiden toimesta. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu vielä koulutukseen.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set Pat­rian ammattilen­to­kou­lu­tuk­seen

 • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
 • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

Ha­ku­pro­ses­sin vai­heet

 1. Esikarsinta

Kaikki hakemukset arvioidaan tässä vaiheessa itse hakemuksen, pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Lisäksi tehdään terveydentilan arviointi ja todennetaan miehillä asevelvollisuuden suorittaminen.

Opetuskielenä on pääasiassa suomi ja kirjallisuus on englannin kielellä. Siksi riittävä suomen- ja englanninkielen taito on tärkeää.

HUOM! Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot) ei käsitellä, joten hakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää!
 

 1.  Soveltuvuustestien I vaihe

Tietokoneella suoritettavat kyky- ja persoonallisuustestit, jotka voidaan suorittaa etänä (noin 2h).
Testi on maksullinen ja testin tuloksista hakija saa itsellleen kirjallisen raportin itselleen.

 1. Soveltuvuustestien II vaihe, Pilot Select Oy, Hämeenlinna

Laitetestaus (n. 2-3h) Pilot Select Oy:n tiloissa Hämeenlinnassa.
Testi on mak­sul­li­nen.

 1. Soveltuvuustestien III vaihe, verkkotesti

Tietokoneella suoritettavat syventävät kyky- ja soveltuvuustestit, jotka tehdään verkossa (noin 2h).

 1. Haastattelu, yksipäiväinen

Henkilöhaastattelut toteutetaan Patrian Koulutuskeskuksessa Pirkkalassa (1-2h).

 1. Soveltuvuustestien IV vaihe, Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (maksullinen)

Lä­päis­ty­ään vaihee­t 1-5, ha­ki­ja on hy­väk­syt­ty kou­lu­tuk­seen eh­dol­li­ses­ti. Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti haastattelujen ja valintailmoituksen jäl­keen. Hakija maksaa tarkastuksen suoraan lääkärikeskukseen.
HUOM! Patria ei vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ota yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Traficomiin ja tutustu netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

Ohessa hyödyllisiä linkkejä:
https://​www.​trafi.​fi/​filebank/​a/​1365157147/​d1a​8f0a​ccf8​2830​6a07​d060​5e69​cad0​4/​11935-​Trafi_​Maa​rays​koos​te_​EASA_​Part_​MED.​pdf
https://​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Ilm​ailu​l%C3%A4%C3%A4k​etie​teen​_​keskus
.

Työllistymisnäkymät

Tämän hetken tilanne maailmalla on ilmailuteollisuuden ja lentoyhtiöiden osalta haastava, mutta merkkejä alan elpymisestä on jo ilmassa. Lentoyhtiöt uudistavat voimakkaasti toimintojaan ja tekevät järjestelyjä tulevaisuuden turvaamiseksi. Tässä yhteydessä myös monissa lentoyhtiöissä tapahtuu liikehdintää lentäjien määrään ja ikärakenteeseen liittyen. Lentoliikenteen taas käynnistyessä, Covid-19 -virustilanteen tasaantuessa, alkavat lentoyhtiöt lisätä kapasiteettiaan aikaisemmalle tasolle. Tällöin voidaan olettaa, että uusien lentäjien palkkaaminen alkaa uudelleen. Ansiolentäjän lupakirjan haltijana sinulla on mahdollisuus hakeutua lentoyhtiöihin töihin lentoperämiehen tehtäviin. 

 

Tietosuojalomake