Tulosta

Ammatiksi lentäjä – koulutushaku 2021 on alkanut!

Patria Pilot Training hakee lentäjän ammatista kiinnostuneita oppilaita koulutettavaksi ansiolentäjiksi. Koulutus sisältää Airbus A320 -tyyppikoulutuksen!
Valmistuneilla oppilailla on mahdollisuus työllistyä Suomessa tai Euroopassa lentoperämiehen tehtäviin. Hae koulutukseen nyt ja voit valmistua unelma-ammattiisi jo noin kahden vuoden päästä!
Len­tä­jän työ on ryh­mä­työ­tä. So­si­aa­li­nen tai­ta­vuus ja hyvät kom­mu­ni­kaa­tio­tai­dot sekä luo­tet­ta­vuus ovat tär­kei­tä me­nes­tyk­sen in­di­kaat­to­rei­ta kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Täs­mäl­li­syys ja an­net­tu­jen teh­tä­vien huo­lel­li­nen hoi­ta­mi­nen ovat edellytyksiä me­nes­ty­mi­sel­le len­tä­jän am­ma­tis­sa.
Koulutus alkaa marraskuussa 2021 Patrian Pirkkalan koulutuskeskuksessa. Soveltuvuustestaukset ja valinnat suoritetaan kesän 2021 aikana. Hakemuksia koulutukseen voi lähettää 30.5.2021 asti.

Hakulomake

Järjestämme RekryLive -infotilaisuuden, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa hakuprosessista, koulutuksesta ja ilmailualan lähitulevaisuudesta, verkossa torstaina 20.5.2021 klo 17:00.

Yhteystiedot:
Pat­ria Pilot Trai­ning Oy

[email protected]

Pat­rian len­to­kou­lu­tuksen si­säl­tö

Patrian lentokoulutus tähtää ansiolentäjän lupakirjaan, johon liitetään monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (CPL ME/IR). Oppilaat suorittavat myös liikennelentäjäteoriat (Frozen ATPL), ohjaamoyhteistyökoulutuksen (MCC/JOC) sekä yhteistyössä Finnairin kanssa toteutettavan Airbus A320 -tyyppikoulutuksen.
 

Lentotunteja oppilaalle kertyy noin 270 (Airbus A320:n osuus 80h) ja teoriakoulutusta eri muodoissa noin 1400 tuntia.
Koulutus kestää noin 22 kuukautta ja koulutuksen hinta on 139.000 euroa (sis. alv 24 %).

Opintojen rahoituksesta

Yhteistyöpankkimme Pirkanmaan OP mahdollistaa sinulle opintolainan hakemisen koko kurssimaksun määrälle. OP myöntää lainan Patrian maksullista reaalivakuutta vastaan.  Reaalivakuudesta Patria veloittaa oppilaalta 5 000 € takauspalkkion, joka ei sisälly koulutuksen hintaan. Hakuprosessissa valituksi tulleille annetaan lainan myöntävän OP:n yhteystiedot lainan hakemiseksi Patrialla suoritettavaa ansiolentäjäkoulutusta varten. 

Asuminen

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, mat­ka- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen hin­taan. Pat­rian kou­lu­tuk­sen pää­paik­ka on Tam­pe­re-Pirk­ka­la len­to­ken­tän ilmailualan kou­lu­tus­kes­kus.
Osa lentokoulutuksesta järjestetään Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on noin 4 kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. Airbus A320 -tyyppikoulutus ja A320 -koululennot toteutetaan osin Helsinki-Vantaalla.
Asuntojärjestelyistään jokainen oppilas vastaa Suomessa kokonaisuudessaan itse. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kannattaa tutustua esim. Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan jo etukäteen. Ohessa muutamia linkkejä, joiden kautta löytyy opiskelijoille sopivia majoituskohteita (mm. kalustettuja asuntoja sekä soluasuntoja). Näiden lisäksi voit kysellä yksityisten ja muiden vuokraajien kohteita.

Patria avustaa oppilaita Espanjassa ja Helsinki-Vantaalla toteutuvien koulutusten majoitusjärjestelyissä tarjoamalla vaihtoehtoja majoitukseen. Majoitukset koulutuksen aikana ovat oppilaalle omakustanteisia.

Oppilaiden testaus ja valinta

Oppilaat testataan ja valitaan Patrian henkilöstön toimesta. Ilmailupsykologiseen soveltuvuuskartoitukseen liittyvät suoritustestit tekee Pilot Select Oy. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu vielä koulutukseen.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set Pat­rian ammattilen­to­kou­lu­tuk­seen

 • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
 • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

Ha­ku­pro­ses­sin vai­heet

 1. Esikarsinta - Hakuaika päättyy 30.5.2021 klo 23:59

Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperikarsinnassa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Lisäksi tehdään terveydentilan arviointi ja todennetaan miehillä asevelvollisuuden suorittaminen.

Opintokieli on pääasiassa suomi ja kirjallisuus on englannin kielellä. Siksi riittävä suomen- ja englanninkielen taito on tärkeää.

HUOM!: Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot) ei käsitellä, joten olethan huolellinen hakemustasi täyttäessäsi.
 

 1.  Soveltuvuustestien I vaihe, vko 22

Tietokoneella suoritettavat kyky- ja persoonallisuustestit, jotka voidaan suorittaa etänä (aikaa max. 2 tuntia).
Testi on maksullinen. Hinta on 150 € joka maksetaan etukäteen Patria Pilot Training Oy:lle. Testin tuloksista hakija saa kirjallisen raportin itselleen.

 1. Soveltuvuustestien II vaihe, vko 24-26, Pilot Select Oy, Hämeenlinna

Laitetestaus (n. 2-3h) Pilot Select Oy:n tiloissa Hämeenlinnassa.
Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 330 €, joka maksetaan etu­kä­teen Pilot Select Oy:lle.

 1. Soveltuvuustestien III vaihe, verkkotesti vko 24-25

Tietokoneella suoritettavat syventävät kyky- ja soveltuvuustestit, jotka tehdään verkossa (n. 2h).

 1. Haastattelu, yksipäiväinen, 9.-20.8.2021

Henkilöhaastattelut toteutetaan Patrian Koulutuskeskuksessa Pirkkalassa.

 1. Soveltuvuustestien IV vaihe, Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (hinta n. 1100 €) 1.-30.9.2021

Lä­päis­ty­ään vaihee­t 1-5, ha­ki­ja on hy­väk­syt­ty kou­lu­tuk­seen eh­dol­li­ses­ti. Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti haastattelujen ja valintailmoituksen jäl­keen. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen.
HUOM! Patria ei vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ota yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Traficomiin ja tutustu netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

Hakulomake

Ohessa hyödyllisiä linkkejä:
https://​www.​trafi.​fi/​filebank/​a/​1365157147/​d1a​8f0a​ccf8​2830​6a07​d060​5e69​cad0​4/​11935-​Trafi_​Maa​rays​koos​te_​EASA_​Part_​MED.​pdf
https://​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Ilm​ailu​l%C3%A4%C3%A4k​etie​teen​_​keskus

  7. Koulutus alkaa tiistaina 16.11.2021 Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa.

Koulutukseen valituille oppilaille toimitetaan koulutussopimukset tutustumista varten, jonka jälkeen hän vahvistaa koulutuspaikan vastaanotetuksi allekirjoittamalla sopimuksen.

Työllistymisnäkymät

Tämän hetken tilanne maailmalla on ilmailuteollisuuden ja lentoyhtiöiden osalta haastava, mutta merkkejä alan elpymisestä on jo ilmassa. Lentoyhtiöt uudistavat voimakkaasti toimintojaan ja tekevät järjestelyjä tulevaisuuden turvaamiseksi. Tässä yhteydessä myös monissa lentoyhtiöissä tapahtuu liikehdintää lentäjien määrään ja ikärakenteeseen liittyen. Lentoliikenteen taas käynnistyessä, Covid-19 -virustilanteen tasaantuessa, alkavat lentoyhtiöt lisätä kapasiteettiaan aikaisemmalle tasolle. Tällöin voidaan olettaa, että uusien lentäjien palkkaaminen alkaa uudelleen. Ansiolentäjän lupakirjan haltijana ja Airbus A320 tyyppikelpuutettuna sinulla on mahdollisuus hakeutua lentoyhtiöihin töihin lentoperämiehen tehtäviin. 

 

Tietosuojalomake