Tulosta
Lentokoulutus

Ammatiksi lentäjä - koulutushaku 2022 on alkanut!

Patria Pilot Training hakee lentäjän ammatista kiinnostuneita oppilaita koulutettavaksi ansiolentäjiksi. Koulutus sisältää Airbus A320 -tyyppikoulutuksen!

Valmistuneilla oppilailla on mahdollisuus työllistyä Suomessa tai Euroopassa lentoperämiehen tehtäviin. Hae koulutukseen nyt ja voit valmistua unelma-ammattiisi jo noin kahden vuoden päästä!
Lentäjän työ on ryhmätyötä. Sosiaalinen taitavuus ja hyvät kommunikaatiotaidot sekä luotettavuus ovat tärkeitä menestyksen indikaattoreita koulutuksen aikana. Täsmällisyys ja annettujen tehtävien huolellinen hoitaminen ovat edellytyksiä menestymiselle lentäjän ammatissa.

Koulutus alkaa 30.8.2022 Patrian Pirkkalan koulutuskeskuksessa. Soveltuvuustestaukset ja valinnat suoritetaan kevään 2022 aikana. Hakemuksia koulutukseen voi lähettää 31.3.2022 asti.

Linkki hakemukseen

Järjestämme Teams-infotilaisuuden, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa hakuprosessista, koulutuksesta ja ilmailualan lähitulevaisuudesta, verkossa tiistaina 15.3.2022 klo 16:30

Osallistu Teams-infotilaisuuteen

Yhteystiedot:
Pat­ria Pilot Trai­ning Oy

[email protected]

 

Pat­rian len­to­kou­lu­tuksen si­säl­tö

Patrian lentokoulutus tähtää ansiolentäjän lupakirjaan, johon liitetään monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (CPL ME/IR). Oppilaat suorittavat myös liikennelentäjäteoriat (Frozen ATPL), ohjaamoyhteistyökoulutuksen (MCC/JOC) sekä yhteistyössä Finnairin kanssa toteutettavan Airbus A320 -tyyppikoulutuksen. 
Lentotunteja oppilaalle kertyy noin 270 (Airbus A320:n osuus 80h) ja teoriakoulutusta eri muodoissa noin 1400 tuntia.
Koulutus kestää noin kaksi vuotta ja koulutuksen hinta on143.750 euroa (sis alv 24 %). 

Opintojen rahoituksesta

Yhteistyöpankkimme mahdollistaa sinulle opintolainan hakemisen koko kurssimaksun määrälle. Vakuudesta Patria veloittaa oppilaalta 5 000 € takauspalkkion, joka ei sisälly koulutuksen hintaan. Hakuprosessissa valituksi tulleille annetaan lainan myöntävän yhteistyöpankin yhteystiedot lainan hakemiseksi Patrialla suoritettavaa ansiolentäjäkoulutusta varten.

Koulutuspaikat ja asuminen

Asu­mis-, ruo­kai­lu-, mat­ka- ja muut vas­taa­vat elin­ku­lut eivät si­säl­ly kou­lu­tuk­sen hin­taan. Pat­rian kou­lu­tuk­sen pää­paik­ka on Tam­pe­re-Pirk­ka­la len­to­ken­tän ilmailualan kou­lu­tus­kes­kus.
Osa lentokoulutuksesta järjestetään Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on noin neljä kuukautta, jonka jälkeen oppilaat palaavat Pirkkalaan jatkokoulutukseen. www.patriagroup.com/fi/koulutusespanjassa

Airbus A320 -tyyppikoulutus ja A320 -koululennot toteutetaan osin Helsinki-Vantaalla.

Asuntojärjestelyistään jokainen oppilas vastaa Suomessa kokonaisuudessaan itse, mutta Patria voi auttaa myös näissä järjestelyissä. Majoitusjärjestelyiden osalta Suomessa kannattaa tutustua esim. Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan jo etukäteen. Ohessa muutamia linkkejä, joiden kautta löytyy opiskelijoille sopivia majoituskohteita (mm. kalustettuja asuntoja sekä soluasuntoja). Näiden lisäksi voit kysellä yksityisten ja muiden vuokraajien kohteita.

Patria avustaa oppilaita tarvittaessa myös Espanjassa Córdobassa toteutuvien koulutusten majoitusjärjestelyissä tarjoamalla vaihtoehtoja majoitukseen. Majoitukset koulutuksen aikana ovat oppilaalle omakustanteisia.

Oppilaiden testaus ja valinta

Oppilaat testataan ja valitaan Patrian henkilöstön ja alihankkijoiden toimesta. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu vielä koulutukseen.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set Pat­rian ammattilen­to­kou­lu­tuk­seen

  • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
  • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
  • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
  • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
  • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

Ha­ku­pro­ses­sin vai­heet

  1. Esikarsinta Hakuaika päättyy 31.3.2022 klo 23:59

Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperikarsinnassa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella.
Opintokielinä ovat englanti ja suomi. Siksi riittävä suomen - ja englannin kielen taito on tärkeää.
HUOM! Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot) ei käsitellä, joten olethan huolellinen hakemustasi täyttäessäsi.

  1.  Soveltuvuustestien I vaihe, verkkotesti vko 4.4.2022 alkaen  

Tietokoneella suoritettavat kyky- ja persoonallisuustestit, jotka tehdään etänä (aikaa max. 2 tuntia).
Testi on maksullinen. Hinta on 150 €, joka maksetaan etukäteen Patria Pilot Training Oy:lle.

  1. Soveltuvuustestien II vaihe, verkkotesti vko 21.4.2022 alkaen

Tietokoneella suoritettavat syventävät kyky- ja soveltuvuustestit, jotka tehdään verkossa (n. 2h).

  1. Soveltuvuustestien III vaihe, 25.4.2022 alkaen, Pilot Select Oy, Hämeenlinna

Laitetestaus (n. 2-3h) Pilot Select Oy:n tiloissa Hämeenlinnassa.
Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 330 €, joka maksetaan etu­kä­teen Pilot Select Oy:lle.

   5.  Haastattelu, yksipäiväinen, 16.5.2022 alkaen

Henkilöhaastattelut toteutetaan Patrian Koulutuskeskuksessa Pirkkalassa.

  1. Soveltuvuustestien IV vaihe, Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (hinta n. 1100 €) 16.5.22 alkaen

Lä­päis­ty­ään vaihee­t 1-5, ha­ki­ja on hy­väk­syt­ty kou­lu­tuk­seen eh­dol­li­ses­ti.
Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä koulutukseen tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti haastattelujen ja valintailmoituksen jäl­keen. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen.

HUOM! Patria ei vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ota yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Traficomiin ja tutustu netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

Ohessa hyödyllisiä linkkejä:
https://​www.​trafi.​fi/​filebank/​a/​1365157147/​d1a​8f0a​ccf8​2830​6a07​d060​5e69​cad0​4/​11935-​Trafi_​Maa​rays​koos​te_​EASA_​Part_​MED.​pdf
https://​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Ilm​ailu​l%C3%A4%C3%A4k​etie​teen​_​keskus

7. Koulutus alkaa tiistaina 30.8.2022 Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa.
 

Työllistymisnäkymät

Lentoyhtiöt uudistavat voimakkaasti toimintojaan ja tekevät järjestelyjä Pandemian jälkeen lentoliikenteen laajentamiseksi takaisin normaaliksi. Pandemian aikaiset liikennerajoitukset ovat nyt muuttumassa useilla eri alueilla maailmassa kasvavaksi lentäjätarpeeksi, jolloin myös uusille lentäjille löytyy työmahdollisuuksia merkittävästi paremmin kuin pandemian aikana. Ansiolentäjän lupakirjan haltijana sinulla on mahdollisuus hakeutua lentoyhtiöihin töihin lentoperämiehen tehtäviin Suomessa, Euroopassa sekä myös muuallakin maailmassa.