Tulosta

Pat­rian len­to­kou­lu­tuksen si­säl­tö

Pat­rian len­to­kou­lu­tus täh­tää an­sio­len­tä­jän lu­pa­kir­jaan, johon lii­te­tään mo­ni­moot­to­ri- ja mit­ta­ri­len­to­kel­puu­tuk­set (CPL ME/IR). Op­pi­laat suo­rit­ta­vat myös lii­ken­ne­len­tä­jä­teo­riat (Frozen ATPL) ja oh­jaa­mo­yh­teis­työ­kou­lu­tuk­sen (MCC).

Len­to­tun­te­ja op­pi­laal­le tulee noin 200 ja teo­ria­kou­lu­tus­ta eri muo­dois­sa noin 1000 tun­tia. Kou­lu­tus kes­tää noin 20 kuu­kaut­ta ja sen hinta on 124.000 euroa (sis alv 24 %).

Opintojen rahoituksesta

Yhteistyöpankkimme Nordea mahdollistaa sinulle opintolainan hakemisen koko kurssimaksun määrälle. Mikä tärkeintä, Nordea myöntää tämän lainan ilman reaalivakuuksia. Hakuprosessissa valituksi tulleille annetaan Nordean yhteystiedot lainan hakemiseksi Patrialla suoritettavaa ansiolentäjäkoulutusta varten. 

Oppilaiden testaus ja valinta

Oppilaat testataan ja valitaan Patrian henkilöstön toimesta. Ilmailupsykologiseen soveltuvuuskartoitukseen liittyvät suoritustestit tekee Pilot Select Oy. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu vielä koulutukseen.

Ylei­set pää­sy­vaa­ti­muk­set Pat­rian ammattilen­to­kou­lu­tuk­seen

 • Nor­maa­li ter­veys; ei kroo­ni­sia sai­rauk­sia tai vä­ri­so­keut­ta (sil­mä­la­sit eivät ole au­to­maat­ti­nen este)
 • So­vel­tu­vuus­ko­kei­den lä­päi­sy
 • Suo­ri­tet­tu lu­kion op­pi­mää­rä ja yli­op­pi­las­to­dis­tus tai vastaava toisen asteen koulutustodistus
 • Riit­tä­vä englan­nin ja suomen kie­len taito (ar­vioi­daan so­vel­tu­vuus­ko­kei­den ai­ka­na)
 • Mie­hil­lä ase­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ti suo­ri­tet­tu pal­ve­lus (aseel­li­nen pal­ve­lu, si­vii­li­pal­ve­lu tai va­pau­tus)

Ha­ku­pro­ses­sin vai­heet

 1. Esikarsinta -Hakuaika on päättynyt 30.9.2020 klo 23:59

Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperikarsinnassa pyydettyjen todistusten ja erikseen kysyttyjen kouluarvosanojen perusteella. Lisäksi tehdään terveydentilan arviointi ja todennetaan miehillä asevelvollisuuden suorittaminen.

Opintokieli on pääasiassa suomi ja kirjallisuus on englannin kielellä. Siksi riittävä suomen- ja englanninkielen taito on tärkeää.

HUOM!: Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot) ei käsitellä, joten olethan huolellinen hakemustasi täyttäessäsi.
 

 1.  Soveltuvuustestien I vaihe, vko 41: pe 9.10.2020

Tietokoneella suoritettavat kyky- ja persoonallisuustestit, jotka voidaan suorittaa etänä (aikaa max. 2 tuntia).

Testi on maksullinen. Hinta on 150 € joka maksetaan etukäteen Patria Pilot Training Oy:lle. Testin tuloksista hakija saa kirjallisen raportin itselleen.

 1. Soveltuvuustestien II vaihe, vko 43-44, Pilot Select Oy

Laitteilla tehtäviä kyky- ja soveltuvuustestejä (n. 2-3h). Testaus tehdään Hämeenlinnassa.

Testi on mak­sul­li­nen. Hinta on 330 € joka maksetaan etu­kä­teen Pilot Select Oy:lle. Testin tuloksesta hakija saa halutessaan suullisen palautteen.

 1. Soveltuvuustestien III vaihe, verkkotesti vko 44, Patria Pilot Training Oy

Syventävät kyky- ja soveltuvuustestit, jotka tehdään verkossa (n. 2h).

 1. Haastattelut vko 46

Henkilöhaastattelut toteutetaan joko Patrian Koulutuskeskuksessa Pirkkalassa tai Covid-19 rajoitusten tiukentuessa verkkohaastatteluna erikseen sovittuna ajankohtana.

 1. Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti (hinta n. 1100 €) vko 48-50

Lä­päis­ty­ään vaihee­t 1-5, ha­ki­ja on hy­väk­syt­ty kou­lu­tuk­seen eh­dol­li­ses­ti. Lo­pul­li­nen hy­väk­syn­tä tulee il­mai­lu­lää­kä­rin (AME) tar­kas­tuk­sen lä­päi­syn jäl­keen (ns. MED-1). Lää­ke­tie­teel­li­sen kel­poi­suu­den ar­vioin­ti suo­ri­te­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti haastattelujen ja valintailmoituksen jäl­keen. Tarkastuksen maksaa oppilas suoraan lääkärikeskukseen.

HUOM! Patria ei vastaa lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kyselyihin. Tarvittaessa ota yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteen keskukseen tai Trafiin ja tutustu netissä oleviin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1 taso).

Ohessa hyödyllisiä linkkejä:
https://​www.​trafi.​fi/​filebank/​a/​1365157147/​d1a​8f0a​ccf8​2830​6a07​d060​5e69​cad0​4/​11935-​Trafi_​Maa​rays​koos​te_​EASA_​Part_​MED.​pdf
https://​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Ilm​ailu​l%C3%A4%C3%A4k​etie​teen​_​keskus

Koulutukseen valituille oppilaille toimitetaan koulutussopimukset tutustumista varten, jonka jälkeen hän vahvistaa koulutuspaikan vastaanotetuksi allekirjoittamalla sopimuksen.

 

Tietosuojalomake