Tulosta

Pat­ria Oyj:n var­si­nai­nen yh­tiö­ko­kous vah­vis­ti kon­ser­nin ti­lin­pää­tök­sen 31.12.2021 päät­ty­neel­tä ti­li­kau­del­ta.

Pat­ria-kon­ser­nin lii­ke­vaih­to vuon­na 2021 oli 547,7 mil­joo­naa euroa (534,1 mil­joo­naa euroa vuon­na 2020). Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 92 % (93 %) ja siviilituotteiden osuus vastaavasti 8 % (7 %). Tilikauden liikevaihdosta 28 % (25 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Kon­ser­nin ti­li­kau­den lii­ke­voit­to oli 61,2 mil­joo­naa euroa ja 11,2 % lii­ke­vaih­dos­ta (40,3 mil­joo­naa euroa; 7,5 %). Kon­ser­nin ti­li­kau­den tulos ennen ve­ro­ja oli 56,6 mil­joo­naa euroa (36,7 mil­joo­naa euroa). Kon­ser­nin ti­li­kau­den oman pää­oman tuot­to oli 20,1 % (13,8 %).

Yh­tiö­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin myön­tää vas­tuu­va­paus hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ti­li­kau­del­ta 2021. Edel­leen pää­tet­tiin hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­sen mu­kai­ses­ti, että yhtiö mak­saa osin­koa 0,90 euroa ku­ta­kin Suo­men val­tion ja Kongs­berg De­fence & Ae­ros­pace AS:n omis­ta­maa osa­ket­ta koh­den, eli yh­teen­sä 25 057 700,10 euroa.

Pat­ria Oyj:n hal­li­tuk­ses­sa pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa KTM Panu Routila, ja jä­se­ni­nä jatkavat joh­ta­ja Eirik Lie, Kongs­berg De­fence & Ae­ros­pace AS, hallitusammattilainen Päivi Mart­ti­la, lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarle Næss, Kongs­berg De­fence & Ae­ros­pace AS, ken­raa­li Ari Pu­he­loi­nen sekä fi­nans­si­neu­vos Petri Vihervuori, val­tio­neu­vos­ton kans­lia, omis­ta­jaoh­jaus­osas­to. Uusia jäseniä ovat johtaja Mette Toft Bjørgen, Kongsberg Defence & Aerospace AS ja johtaja Iver Christian Olerud, KONGSBERG Group.

Pat­ria Oyj:n neu­vot­te­lu­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa kan­san­edus­ta­ja Jari Myllykoski ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jana kan­san­edus­ta­ja Janne Sankelo. Muut jä­se­net ovat kansanedustaja Hannu Hoskonen, kansanedustaja Petri Huru, kansanedustaja Riitta Mäkinen, ali­val­tio­sih­tee­ri Petri Pel­to­nen, työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö; henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Vesa Virtanen (pääesikunnan päällikkö 1.7.2022 alkaen); mekaanikko Jussi Karimäki, Patria; Defence & Security -asiantuntija Ilkka Kokko, Patria; jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja Juha Kuusi Pat­ria ja mekaanikko Gösta Sundström, Patria.

Ti­lin­tar­kas­ta­ja­na jat­kaa Pricewa­ter­houseCoo­pers Oy (PwC), KHT-yh­tei­sö ja pää­vas­tuul­li­se­na ti­lin­tar­kas­ta­ja­na toi­mii Jukka Karinen, KHT.

Li­sä­tie­to­ja:
Ta­lous­joh­ta­ja Ville Jaa­kon­sa­lo, p. 0500 881 070, ville.​jaakonsalo@​patriagroup.com

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com