Tulosta
Patrian jätteiden kokonaismäärä 2020

Konsernin toiminta tuottaa ensisijaisesti tavallista yhdyskuntajätettä, romumetallia, vaarallista jätettä ja rakennus- ja teollisuusjätettä. Patrian tuottaman jätteen kokonaismäärä vuonna 2020 oli noin 1 389,1 tonnia, mikä on noin 40,2 % enemmän kuin vuonna 2019. Patrian vuoden 2020 kierrätysaste oli 31 % koko jätemäärästä, kun se edellisenä vuonna oli 38 %.

ISP:n yksiköiden toiminnasta syntyi 389,4 tonnia jätettä, ja koska näiden yksiköiden jätteet eivät sisälly aiempien vuosien lukuihin, Patrian Suomen yksiköiden jätemäärät lisääntyivät vain hieman vuoteen 2019 verrattuna.

Millog tuotti yhteensä 1 655,3 tonnia jätettä, mikä merkitsee 2,2 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2019 lukuihin tehtiin muutamia tarkennuksia, ja vuoden 2019 jätemäärät kasvoivat 13,4 tonnilla. Jätteen kokonaismäärä pysyi lähes samana kuin vuonna 2019.

Jätteiden kokonaismäärä ja kierrätys 2020

Millogin kierrätysaste nousi hieman verrattuna vuoden 2019 tasoon (2 % nousu). Patrian jätteestä 49 % koostui tavallisesta jätteestä eli yhdyskuntajätteestä, rakennusjätteestä ja romumetallista (yhteensä 681 tonnia). 51 % oli vaarallista jätettä (708 t).

Jätteiden kokonaismäärä ja kierrätys Millog 2020

Jätemäärät ovat kasvaneet 40,2 %, koska ISP:n yksiköt on otettu ensimmäistä kertaa mukaan raportointiin. ISP-yksiköt tuottivat 41,3 tonnia tavallista jätettä ja 348 tonnia vaarallista jätettä. Tavalliseen jätteeseen luetaan energiajäte, lajittelematon jäte, paperi, pahvi, liete, jätepuu, orgaaninen jäte, tavallinen sähkö- ja elektroniikkaromu, rakennusjäte, lasi-, muovi-, tiili- ja betonijäte, teräs- ja alumiiniromu sekä pakkausmetalli.

Vaarallinen jäte koostuu pääasiassa öljyjätteestä, pesuvesistä, kiintoaineesta ja muusta vaaralliseksi luokitellusta jätteestä. Tavallisen jätteen osuus Millogin kokonaisjätemäärästä oli 89,5 % (1 481 t) ja vain 10,5 % oli vaarallista jätettä (174 t). Tavallisen jätteen määrä kasvoi 4,4 % vuoteen 2019 verrattuna, mutta vaarallisten jätteiden määrät vähenivät 13,4 %. Patria-konsernin kokonaisjätemäärä oli noin 3 044 tonnia, mikä sisältää Patrian ja Millogin jäteluvut.

Konserni pyrkii lisäämään tietoisuutta jätteiden käyttö- ja käsittelymenetelmistä ja edistämään jätteiden kierrätystä. Patria alkoi vuonna 2016 keräämään järjestelmällisesti tietoa jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Tietoa on kerätty takautuvasti myös vuosilta 2014 ja 2015. Myös tiedonkeruumenetelmiä uudistettiin vuoden 2019 aikana. Espoon jätetiedot (1–2 tonnia vuodessa) lisättiin takautuvasti vuosien 2016–2018 raportointiin.

Linnavuoren moottoriyksikkö otti käyttöön yhdyskuntajätteidensä hiilineutraaliin jätehuollon helmikuussa 2020. Yhdyskuntajätehuollosta huolehtiva yhtiö (Lassila & Tikanoja Oyj) laskee jätehuoltoprosessinsa hiilijalanjäljen, ja lasketut kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsitysprojektien avulla. Kompensointi koskee vain niitä päästöjä, joita ei voi ehkäistä esimerkiksi energian ja polttoaineen käytön optimoinnilla, ja yhtiö pyrkii vähäpäästöisyyteen koko jätehuoltoprosessissa.

Jätteen hyödyntämisaste (muut käsittelymenetelmät kuin kaatopaikka) oli noin 75 %, ja Patrian ja Millogin kierrätysaste oli noin 52 %. Patrian omasta yhdyskuntajätteestä kierrätettiin noin 57 %, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Millogin yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousi kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2019 72 prosentista 74 prosenttiin vuonna 2020. Yhdyskuntajätteiden määrät vähenivät Patrian toiminnassa siitä huolimatta, että ISP:n yksiköt sisällytettiin laskelmiin. Millogin yhdyskuntajätemäärä kasvoi hieman.

Lisätietoja Yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.