Tulosta
Kokonaisjätemäärä 2019

Konsernin toiminnasta syntyy pääosin tavanomaista yhdyskuntajätettä, metalliromua, rakennus- ja teollisuusjätettä sekä vaarallista jätettä. Vuonna 2019 Patrian kokonaisjätemäärä oli noin 991 t, joka on noin 29 % enemmän kuin vuonna 2018. Jätteiden kierrätysaste oli 38 % vuonna 2019 laskettuna jätteiden kokonaismäärästä, kun se edellisvuonna oli 44 %. Suurin osa (72 %) Patrian jätteestä oli tavanomaista jätettä, eli yhdyskunta- ja rakennusjätettä sekä metalliromua (yht. 718 t). Loput (28 %) oli vaarallista jätettä (273 t). Tavanomaiseen jätteeseen kuuluvat energiajakeet, sekajäte, paperi, pahvi, liete, puujäte, biojäte, tavallinen sähkö- ja elektroniikkaromu, rakennusjäte, lasi, muovi, tiili- ja betonijäte, teräs- ja alumiiniromu sekä pakkausmetalli. Vaarallinen jäte koostuu pääasiassa öljyisestä jätteestä, pesuvesistä, sakoista sekä muista vaaraluokituksen omaavista jätteistä. Millogin kokonaisjätemäärä vuonna 2019 oli noin 1606 t, joka on noin 38 % enemmän kuin edellisvuonna. Lukuun vaikutti raportointiprosessin kehitys ja kaikkien jätejakeiden sisällyttäminen raportoinnin piiriin. Edellisvuonna Millog raportoi ainoastaan sekajätteen, metallin ja vaaralliset jätteet. Lisäksi Millogissa on aloitettu vuonna 2019 6S-projekti, jonka myötä tuotantotiloista on hävitetty paljon ylimääräistä materiaalia. Tällä on voinut olla osasyynsä jätemäärien kasvuun. Jätteiden kierrätysaste Millogin osalta oli 67 % vuonna 2019 laskettuna jätteiden kokonaismäärästä, kun se edellisvuonna oli 71 %. Raportoiduista jätteistä suuri osa (746 t) on metalliromua, jota muodostuu Millogin romuttaessa puolustusvoimien hylkäämää kalustoa. Muodostuvan kierrätettävissä olevan metalliromun suuresta määrästä johtuen vaikutukset heijastuvat Millogin sekä koko konsernin jätteen kierrätysprosentteihin, mikä on huomioitava lukuja tarkasteltaessa.

Millog toimii usealla Puolustusvoimien varuskunta-alueella ja osa Millogin toiminnassa syntyvistä jätteistä päätyy Puolustusvoimien vastuulla oleviin jäteastioihin. Puolustusvoimat raportoi ne omassa raportissaan. Millogin tuottama jätemäärä on siis todellisuudessa hieman raportoitua suurempi. Patria-konsernin koko jätemäärä oli noin 2597 t, sisältäen Patrian ja Millogin jätetiedot.

Konsernin tavoitteena on parantaa tietoisuutta jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytavoista sekä edistää jätteiden kierrättämistä. Patriassa aloitettiin järjestelmällinen tietojen kerääminen jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytavoista vuonna 2016. Tietoja on kerätty takautuvasti myös vuosilta 2014 ja 2015. Jätetietojen keräämistä on tarkennettu myös vuoden 2019 aikana. Espoon toimipaikan jätetiedot (1–2 t/a) lisättiin takautuvasti raportointiin koskien vuosia 2016–2018.

Jätteiden hyödyntämisprosentti (muut käsittelytavat paitsi kaatopaikkasijoitus) oli noin 86 % ja kierrätysprosentti noin 56 %, kun huomioidaan myös Millogin jätteet. Patrian omista yhdyskuntajätteestä kierrätettiin noin 48 %, joka on kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018. Myös Millogin yhdyskuntajätteiden kierrätysprosentti laski viisi prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna. Yhdyskuntajätteiden määrä myös nousi merkittävästi sekä Patrian että Millogin toiminnassa. Vaarallisesta jätteestä kierrätettiin noin 23 %, joka on 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018. Patrian vaarallisten jätteiden määrä kasvoi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (+ 100 t) ja kierrätysaste putosi 12 prosenttiin eli viisi prosenttiyksikköä. Millogin tuottaman vaarallisen jätteen määrä väheni muutamalla tonnilla edellisvuoteen verrattuna, mutta kierrätysaste tippui kahdeksan prosenttiyksikköä.

 

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.