Tulosta
Patrian energiankulutus 2020

Patria-konsernin epäsuora energiankulutus koostuu sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta ja suora energiankulutus lentokoneiden, ajoneuvojen, kaasuturbiinien ja dieselmoottoreiden polttoaineenkulutuksesta.

Lämpöenergian ja sähkön kulutus

Patrian sähkön ja lämmön kulutus 2020

Sääkorjattu lämpöenergian kulutus Patrian ja Millogin hallinnoimissa kiinteistöissä väheni 5 % vuonna 2020. Lämpöenergian kulutus Patrian omassa toiminnassa väheni noin 6 % edellisiin vuosiin verrattuna. Ominais24 / Ympäristövastuu 2019 2020 Patrian kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2019–2020 scope-kohtaisesti (t CO2e) Scope 1 -päästöt Scope 2 -päästöt 2020 kaikki toimipaikat on otettu huomioon. 2019 vain Suomen toimipaikat on otettu huomioon. 2 188 18 305 3 229 16 772 energiankulutus, joka määrittelee energiankulutuksen suhteessa rakennuksen lämmitettyjen kuutiometrien määrään, väheni 8,7 %. Vuonna 2020 Patrian ja Millogin sähkönkulutus kasvoi noin 3,7 % vuoteen 2019 verrattuna. Patrian oman toiminnan sähkönkulutus kasvoi 9,8 %, mikä johtuu enimmäkseen ISP-yksiköiden sähkönkulutuksesta, joka ei sisälly edellisten vuosien laskelmiin. Sähköenergian ominaiskulutus, joka määrittelee energiankulutuksen suhteessa rakennuksen sähköistettyjen kuutiometrien määrään, laski 5,2 % Patrian omassa toiminnassa. Millogin sähköenergian ominaiskulutusta ei voitu laskea, sillä Millogin rakennusten kuutiometrien määrä ei ollut tiedossa.

Polttoaineenkulutus

Vuonna 2020 Patrian ja Millogin polttoaineen kokonaiskulutus kasvoi 34,4 % edellisvuoteen verrattuna. Patrian kevyiden polttoöljyjen kulutus kasvoi 43,2 %, mutta Millogin kulutus laski 34 prosenttia. Patrian ja Millogin moottoribensiinin kulutus laski 48,2 %, kun taas dieselin kulutus kasvoi 58,4 %. Lentopetrolin kulutus kasvoi 18,5 %, kun taas lentobensiinin kulutus laski 97,1 %.

Polttoaine-energian kulutus terajouleissa kasvoi 35 terajoulesta 46,2 terajouleen lähinnä siksi, että ISP-yksiköiden polttoaineen kulutus luettiin ensimmäistä kertaa mukaan Patrian lukuihin. Vuoden 2018 polttoaineenkulutus on päivitetty sen jälkeen, kun Linnavuoren kevyen polttoöljyn kulutusta koskeva polttoaineenkulutuksen yksikkö korjattiin.

Belgiassa ja Virossa lämmön tuotantoon käytetään maakaasua. Vuoden 2020 kasvu johtuu pääasiassa polttoaineenkulutuksesta ISP-yksiköissä, sillä ne sisältyvät vuoden 2020 laskelmaan, mutta eivät edellisvuosien lukuihin.

Patrian polttoaineen kulutus 2020

Suomen puolustusvoimat vastaa ilma-alustensa sotilaslentokoulutuksessa ja huoltokoelennoilla käyttämän lentobensiinin ja lentopetrolin kulutuksen seurannasta. Millogin huoltoajoissa kulutettu polttoaine sisältyy Patrian raporttiin. Millogin polttoaineenkulutus on raportoitu vuodesta 2018 lähtien. Patrian eri toiminnot kuluttivat yhteensä noin 394,3 terajoulea energiaa vuonna 2020. Kokonaisenergiankulutus nousi 1,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Lisätietoja Yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.