Tulosta

Patrian välillinen energiankulutus koostuu sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta ja suora primäärienergian kulutus ilma-alusten, ajoneuvojen sekä kaasuturbiini- ja dieselmoottoreiden polttoaineiden käytöstä.

Energiankulutus 2018 Patria

Lämmön kulutus

Patrian hallinnoimien kiinteistöjen normitettu lämpöenergian kulutus laski 1,2 % vuoteen 2017 verrattuna. Lämpöenergian ominaiskulutus, joka kuvaa energiankulutusta suhteutettuna lämmitettyihin rakennuskuutioihin, laski 7,3 %. Ominaiskulutuksen osalta ei huomioitu Patricompin lämmönkulutusta..

Sähkön kulutus

Vuonna 2018 Patrian sähkönkulutus pysyi samana vuoteen 2017 verrattuna. Sähköenergian ominaiskulutus, joka kuvaa energiankulutusta suhteessa sähköistettyihin rakennuskuutioihin, laski 2,9 %. Ominaiskulutuksen osalta ei
huomioitu Patricompin sähkönkulutusta. Patria on yhdessä kiinteistöistä vastaavan Caverion Suomi Oy:n kanssa pyrkinyt tekemään toimenpiteitä, kuten valaistuksen uusimista, sähköenergian kulutuksen pienentämiseksi.

Polttoaineen kulutus

Patrian polttoaineiden kulutus kasvoi kokonaisuudessaan 1,3 % vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Kevyt polttoöljyn kulutus kasvoi 20 %, kun taas dieselin kulutus pieneni lähes 50 % ja moottoribensiinin kulutus lähes 20 %. Muiden polttoaineiden osalta muutokset kulutuksessa eivät olleet merkittäviä. Polttoaineiden sisältämän energian kulutus kasvoi noin 0,6 terajoulea vuoteen 2017 verrattuna. Sotilaslentokoulutuksessa ja huoltokoelennoissa käytettyjen Puolustusvoimien ilma-alusten lentobensiinin ja -petrolin kulutuksen seuranta on Puolustusvoimien vastuulla.

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.