Tulosta
Energiankulutus 2019

Patrian välillinen energiankulutus koostuu sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta ja suora primäärienergian kulutus ilma-alusten, ajoneuvojen sekä kaasuturbiini- ja dieselmoottoreiden polttoaineiden käytöstä.

Lämmön kulutus

Patrian ja Millogin hallinnoimien kiinteistöjen normitettu lämpöenergian laski noin prosentin vuoteen 2018 verrattuna. Patrian omien toimintojen osalta lämmönkulutus nousi edellisvuoteen verrattuna, sillä Patricompin lämmönkulutus huomioitiin koko vuoden osalta, kun edellisvuotena Partricompin lämmönkulutus laskettiin vain kolmen kuukauden osalta. Lämpöenergian ominaiskulutus, joka kuvaa energiankulutusta suhteutettuna lämmitettyihin rakennuskuutioihin, laski 6 %.

Sähkönkulutus

Vuonna 2019 Patrian sähkönkulutus nousi noin prosentin vuoteen 2018 verrattuna. Sähköenergian ominaiskulutus, joka kuvaa energiankulutusta suhteessa sähköistettyihin rakennuskuutioihin, nousi 6,9 %. Muutos johtuu suurimmaksi osaksi Patricompin sisällyttämisestä raportoinnin piiriin sekä tiedonkeruujärjestelmän vaihdosta.

Polttoaineen kulutus

Polttoaineen kulutuksessa on huomioitu vuonna 2019 myös Millogin kulutus, jota ei edellisvuoden raportissa ollut. Millogin kulutus huomioitiin myös 2018 vuoden osalta takautuvasti, jotta vuosia pystyttiin vertailemaan. Patrian ja Millogin polttoaineiden kulutus väheni kokonaisuudessaan 4,8 % vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Kevyt polttoöljyn kulutus väheni 39 % ja moottoribensiinin kulutus 37 %, kun taas dieselin kulutus kasvoi 24 %. Lentopetrolin kulutus kasvoi 3,5 %. Polttoaineiden sisältämän energian kulutus pieneni 1,7 terajoulea vuoteen 2018 verrattuna.

Sotilaslentokoulutuksessa ja huoltokoelennoissa käytettyjen Puolustusvoimien ilma-alusten lentobensiinin ja -petrolin kulutuksen seuranta on Puolustusvoimien vastuulla. Millogin toiminnan huoltoajojen polttoaineiden kulutus kuitenkin raportoidaan osana Patrian raporttia. Kokonaisuutena Patrian eri toiminnot kuluttivat energiaa 389 terajoulea vuonna 2019. Kokonaisenergiankulutus pieneni hieman verrattuna viime vuoteen johtuen pääasiassa polttoaineen sisältämän energiankulutuksen vähentymisestä.

Lisätietoja Patrian yritysvastuuraportista, joka on osa vuosikertomusta.