Tulosta

Toimitusjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten palkkiot 2018

Toimitusjohtaja Olli Isotalolle vuonna 2018 maksetut palkat, palkkiot ja edut olivat yhteensä 535 173,45 (540 429,40) euroa muodostuen seuraavasti:

• Peruspalkka 436 800,00 (429 800,00) euroa (sis. rahapalkka 416 340,00 (409 340,00) euroa, luontoisedut 20 460,00 (20 460,00) euroa

• Vuosibonus ansaintakaudelta 2017 oli 52 815,00 euroa, joka oli 12,3 % vuoden 2017 peruspalkasta ja 24,6 % vuosibonuksen maksimista, joka oli 50,0 % vuoden 2017 peruspalkasta. Vuosibonus ansaintakaudelta 2016 oli 77 630,00 euroa, joka oli 48,6 % vuoden 2016 peruspalkasta ja 81,0 % vuosibonuksen maksimista, joka oli 60,0 % vuoden 2016 peruspalkasta.

• Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien perusteella maksettiin yhteensä 45 558,45 (32 999,40) euroa. Vuosien 2014-2016 pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän perusteella 19 799,64 (32 999,40) euroa sekä vuosien 2015-2017 pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän perusteella 25 758,81 euroa.

Tilikauden jälkeen tammikuussa 2019 toimitusjohtaja Olli Isotalo jätti tehtävänsä. Toimisuhteen päättymiseen liittyvät kulut, 6 kuukauden irtisanomisajan palkka sekä toimitusjohtajasopimukseen perustuva 6 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavan erokorvaus, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa sisältyvät vuoden 2018 henkilöstökustannuksiin. Toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksettava vuosibonus vuoden 2018 ansaintakaudelta on 54 380,00 euroa (12,4% vuoden 2018 peruspalkasta ja 24,7 % vuosibonuksen maksimista, joka on 50,0 % vuoden 2018 peruspalkasta).

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajalla ei ole yrityksen puolesta muita eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksaa yhtiö irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalle erokorvauksen, jonka suuruus on 6 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava määrä.

Konsernin johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtokunta, johon kuuluu 17. syyskuuta 2018 alkaen 10 (10) jäsentä. Johtokunnan jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja edut olivat yhteensä 2 212 656,02 (2 588 539,43) euroa.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtokunnan jäsenten palkitseminen vuonna 2018 perustui kiinteään kuukausipalkkaan (ml. luontoisedut) ja suoritusperusteiseen osuuteen. Vuosittain maksettavan suoritusperusteisen palkkion enimmäismäärä voi olla 50 % vuosiansioista, paitsi toimitusjohtajalla, jonka palkkion enimmäismäärä voi poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella olla 60 % vuosiansiosta. Palkitsemisesta päätetään ”yksi yli yhden” -periaatteella ja toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus.