Tulosta

Ris­kien­hal­lin­ta ja si­säi­nen val­von­ta ovat tär­keä osa Pat­rian hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Nii­hin kuu­luu sään­nöl­li­set ar­vioin­nit asian­mu­kai­sen ra­por­toin­nin, ris­kien­hal­lin­nan, re­hel­li­syy­den ja lii­ke­toi­min­nan eet­ti­syy­den sekä la­kien, sää­dös­ten ja Pat­rian oh­jei­den ja pro­ses­sien mu­kai­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Re­hel­li­syys, vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus ja kor­keat eet­ti­set nor­mit myös var­mis­ta­vat Pat­rian mai­neen ja omai­suu­den arvon säi­ly­mi­sen.

Ris­kien­hal­lin­nan puit­teet

Pat­rial­la on hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mä ris­kien­hal­lin­nan ja si­säi­sen val­von­nan po­li­tiik­ka, jossa mää­ri­tel­lään nii­hin liit­ty­vät teh­tä­vät, ta­voit­teet, osa-alu­eet, vas­tuut ja vi­ran­omai­set. Lo­pul­li­nen vas­tuu ris­kien­hal­lin­nan ja si­säi­sen val­von­nan val­von­nas­ta ja oh­jauk­ses­ta on hal­li­tuk­sel­la, joka on an­ta­nut pää­asial­li­sen vas­tuun näis­tä toi­min­nois­ta hal­li­tuk­sen ni­mit­tä­mäl­le tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta koos­tuu niis­tä hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä, joil­la on eri­tyis­osaa­mis­ta tar­kas­tus­va­lio­kun­nan työ­jär­jes­tyk­ses­sä mää­ri­tel­lyil­lä vas­tuu­alueil­la. Va­lio­kun­nan toi­min­nan eri­tyi­se­nä pain­opis­tee­nä on lii­ke­toi­min­nan ja käyt­täy­ty­mi­sen eet­ti­syy­den ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den var­mis­ta­mi­nen.

Lii­ke­toi­min­not ja Pat­rian kon­ser­ni­toi­min­not vas­taa­vat en­si­si­jai­ses­ti ris­kien­hal­lin­nas­ta ja si­säi­ses­tä val­von­nas­ta omil­la vas­tuu­alueil­laan. Pat­rian toi­mi­tus­joh­ta­ja vas­taa ris­kien­hal­lin­nan ja si­säi­sen val­von­nan asian­mu­kai­ses­ta toi­min­nas­ta ja val­von­nas­ta.

Pat­rian kon­ser­ni­toi­min­not an­ta­vat suun­ta­vii­vat kon­ser­nin ris­kien­hal­lin­nal­le ja si­säi­sel­le val­von­nal­le sekä val­vo­vat niitä eri ta­soil­la. Pat­rian si­säi­nen tar­kas­tus, si­säi­set ja ul­koi­set tar­kas­ta­jat sekä tur­val­li­suus- ja laa­tu­tar­kas­ta­jat ar­vioi­vat ris­kien­hal­lin­nan ja si­säi­sen val­von­nan te­hok­kuut­ta. Myös Pat­rian asiak­kaat te­ke­vät omia tar­kas­tuk­si­aan ja val­vo­vat eri ta­voin, että Pat­ria nou­dat­taa asiak­kai­den vaa­ti­muk­sia.

Riski on kiel­tei­nen tai myön­tei­nen epä­var­muus­te­ki­jä, joka vai­kut­taa Pat­rian toi­min­nan ta­voit­tei­siin, kan­nat­ta­vuu­teen tai mui­hin osa-aluei­siin. Ris­kien­hal­lin­ta on pro­ses­si, jolla var­mis­te­taan ris­kien ja mah­dol­li­suuk­sien asian­mu­kai­nen sekä riit­tä­vä tun­nis­ta­mi­nen, ar­vioin­ti ja kä­sit­te­ly. Ris­kien­hal­lin­ta myös tukee yh­tiön ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja eh­käi­see re­surs­si­huk­kaa.

Ris­kit luo­ki­tel­laan stra­te­gi­siin ja lii­ke­toi­min­ta­ris­kei­hin, ope­ra­tii­vi­siin ris­kei­hin ja ta­lou­del­li­siin ris­kei­hin sekä tur­val­li­suus- ja on­net­to­muus­ris­kei­hin. Pat­rian ris­kien­hal­lin­ta pe­rus­tuu COSO ERM -vii­te­ke­hyk­seen, ISO 31000 -stan­dar­diin sekä alan omiin stan­dar­dei­hin ja vaa­ti­muk­siin.

Si­säi­nen ja ul­koi­nen tar­kas­tus

Pat­rial­la on riip­pu­mat­to­mal­le toi­mi­jal­le ul­kois­tet­tu si­säi­nen tar­kas­tus, joka ar­vioi ja var­mis­taa kon­ser­nin ris­kien­hal­lin­nan ja si­säi­sen val­von­nan te­hok­kuut­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta, ta­lou­del­li­sen ra­por­toin­nin luo­tet­ta­vuut­ta, lii­ke­toi­min­nan eet­ti­syyt­tä ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suut­ta sekä toi­min­taa kos­ke­van lain­sää­dän­nön ja oh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta. Si­säi­nen tar­kas­tus ra­por­toi sään­nöl­li­ses­ti hal­li­tuk­sen ni­mit­tä­mäl­le tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta ja hal­li­tus an­ta­vat si­säi­sel­le tar­kas­tuk­sel­le aika ajoin oh­jei­ta mää­rät­ty­jen tar­kas­tus­ten tai mui­den val­von­ta­toi­mien suo­rit­ta­mi­ses­ta, ja si­säis­ten tar­kas­tus­ten tu­lok­sis­ta ra­por­toi­daan sään­nöl­li­ses­ti tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le ja Pat­rian joh­to­kun­nal­le. Pat­rian yri­tys­joh­to vas­taa tar­kas­tus­va­lio­kun­nan eh­dot­ta­mien kor­jaa­vien toi­men­pi­tei­den ja ke­hi­tys­koh­tei­den to­teut­ta­mi­ses­ta.

Puo­lus­tusa­laan liit­ty­vis­tä ris­keis­tä joh­tuen tar­kas­tuk­set kes­kit­ty­vät eri­tyi­ses­ti eet­ti­siin lii­ke­ta­poi­hin sekä kor­rup­tion ja lah­jon­nan eh­käi­se­mi­seen.

Sekä si­säi­set että ul­koi­set tar­kas­ta­jat nou­dat­ta­vat tar­kas­tus­toi­min­nan kan­sain­vä­li­siä am­mat­tis­tan­dar­de­ja. Si­säi­nen tar­kas­tus ra­por­toi toi­min­nas­taan ja ha­vain­nois­taan tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le ja Pat­rian yri­tys­joh­dol­le. Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta vah­vis­taa si­säi­sen ja ul­koi­sen tar­kas­tuk­sen vuo­tui­set suun­ni­tel­mat.

Yh­tiön ul­ko­puo­li­set ti­lin­tar­kas­ta­jat ra­por­toi­vat ha­vain­nois­taan ja löy­dök­sis­tään vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa kon­ser­nin ta­lous­joh­dol­le, hal­li­tuk­sel­le ja tar­kas­tus­va­lio­kun­nal­le. Riip­pu­mat­to­mat ti­lin­tar­kas­ta­jat jät­tä­vät myös la­ki­sää­tei­sen ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen yh­tiön osak­kee­no­mis­ta­jil­le.

Lisää ris­kien­hal­lin­nas­ta sekä kon­ser­nin tär­keim­mis­tä ris­keis­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta on saa­ta­vil­la Pat­rian vuo­si­ker­to­muk­ses­sa.