Tulosta
Koulutusjärjestelmien nopeasti kehittyvä teknologia ja samanaikaisesti tiukentuvat taloudelliset resurssit vaativat innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, joilla pystytään turvaamaan nykyaikainen, korkeatasoinen ja tehokas koulutuskyky.

systems-kuva
Käyttäjien kasvavat koulutusvaatimukset ja tarve laajempialaiselle simulaattorikoulutukselle yli puolustushaarojen, asettavat yhä kasvavia vaatimuksia simulaattoreiden verkottamiselle.

Patrian pitkäjänteisellä työskentelyllä luoma osaaminen ja kokemus koulutusjärjestelmien parissa juontaa juurensa aikaan, jolloin kansallista tietovuojärjestelmää integroitiin Suomen Hornet-simulaattoreihin. Vuosien aikana verkotus laajeni ja tekniikka päivittyi HLA:han (High Level Architecture). Nämä kansallisen tietovuojärjestelmän parissa vietetyt vuodet ovat vahvistaneet Patrian osaamista vaativassa toimintaympäristössä.

Nykypäivänä Patrian koulutusjärjestelmäosaaminen näyttäytyy entistä laajemmin hajautettujen koulutusjärjestelmien verkottamisessa. HLA-standardin avulla saadaan toteutettua tarvittaessa yhteinen virtuaalinen koulutusympäristö niin maassa tulenjohtotietoa antavalle taistelijalle kuin ilmassa kiitävälle hävittäjäohjaajalle. HLA mahdollistaa myös yhteisharjoittelun puolustushaarojen simulaattoreiden välillä. Nykyään HLA-standardin julkaisee sekä IEEE että NATO (STANAG 4603).

Vuonna 2014 Patria toimitti Ilmavoimille järjestelmäratkaisun, joka mahdollistaa erittäin korkeatasoisen simuloidun uhkaympäristön (Computer Generated Forces) käytön Hawk-simulaattorikoulutuksessa. Tekninen ratkaisu mahdollistaa Hawk-simulaattoreiden verkottamisen Hornet-simulaattoreiden ja jatkossa myös nykyaikaisten ilmatorjuntasimulaattoreiden kanssa.

Virtuaaliympäristöön pohjautuvan verkotetun koulutusjärjestelmän avulla asevaikutuksen suorittamiseen oleellisesti kuuluva henkilöstö pystytään kouluttamaan samassa harjoitusskenaariossa. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta skenaariosta on epäsuoran tulen johtaminen, jossa samassa harjoituksessa on mukana tulenjohtajat ja epäsuoran tulen komentoketju halutussa laajuudessa ja tarvittaessa myös asejärjestelmäsimulaattorit. Tällaisessa koulutusympäristössä päätöksenteko ja komentoketju toteutetaan oikean organisaation mukaisesti ja oikeita johtamisjärjestelmiä käyttäen. Kesällä 2014 Patria esitteli kokoonpanon, jossa Nemo Training Simulator oli yhdistettynä AMV Command Post -ajoneuvossa olevaan epäsuoran tulen johtamisjärjestelmään, jolla pystyttiin luomaan maaleja ja tulitehtäviä simulaattorille.

Simuloitu ja reaalimaailma yhdessä (Embedded Training)

Simulaatiomaailman ja tosielämän välinen raja on katoamassa, kun operatiivisessa käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat simuloidun informaation tuottamisen ja vastaanottamisen tosielämän koulutusskenaariossa. Tällainen puolustusjärjestelmiin sisään rakennettu niin sanottu Embedded Training -kyky mahdollistaa esimerkiksi laajan ilmataisteluharjoituksen suorittamisen täysin synteettisiä uhkia vastaan. Näin harjoitus voidaan toteuttaa ilman, että merkittävää määrää hävittäjiä ja ohjaajia sitoutuu toissijaiseen tehtävään lentämään maaliosastoa.

Edellisen esimerkin mukaisen järjestelmän toteuttaminen vaatii synteettisen uhkaympäristön ja sen generoiman datan välittämisen radioteitse lentokoneiden ja maa-aseman välillä. Lisäetuna, merkittävän kustannussäästön lisäksi synteettisille maaleille voidaan helposti määritellä haluttuja uhkia vastaavat järjestelmien suoritusarvot.

Embedded Training:llä voidaan myös laajentaa oman järjestelmän kykyjä simuloimalla esimerkiksi suihkuharjoituskoneeseen täysin virtuaalinen tutka, joka reagoi oikean tutkan tavoin samassa harjoitusverkossa mukana oleviin oikeisiin lentokoneisiin ja synteettisiin uhkiin. Samoin on mahdollista luoda virtuaalisia asejärjestelmiä, joilla voidaan toimia harjoitusverkossa olevia kohteita vastaan. Asejärjestelmissä sisäänrakennettu koulutuskyky mahdollistaa esimerkiksi nykyaikaisen tietokonepohjaisella käyttöliittymällä toteutetun asejärjestelmän toiminnan harjoittelun training-tilassa ilman, että kulutetaan ammuksia, tarvitaan harjoitusammuntaan liittyviä varotoimia tai ampuma-alueita.

Haasteena on integroida eri tekniikoilla toteutetut järjestelmät toimimaan saumattomasti yhteen luomalla samalla koulutusskenaarioita, jotka ovat realistisia, mutta joita ei tosielämässä välttämättä pystyttäisi toteuttamaan. Asiakasläheinen toimintapa luo onnistumisen edellytykset teknisesti moniulotteisten ja kustannustehokkuutta hakevien hankkeiden toteuttamisessa.